Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Участие в изследователски проекти

   

Реализирането на научни постижения във Факултета по журналистика и масова комуникация е свързано с действията както на преподавателите във Факултета, така и на докторантите и студентите. Основната насока на научните постижения е съобразена с подобряване на учебния процес и със създаване на произведения, които имат значима научна и художествена стойност в областта на журналистиката и теорията на комуникацията.
Студенти, специализанти и докторанти взимат участие в изпълнението на различни видове проекти. Студенти и докторанти участват в разработването на методики на медийни изследвания, в регистрация на медийно съдържание, в аналитични доклади.
Съвместно с Би Би Си Лондон катедрата “Радио и телевизия” организира всяка година национален конкурс за есе на името на Петър Увалиев. Преподаватели от ФЖМК участват във формулирането на темите и в оценката на творбите, а студенти от ФЖМК се включват в състезанието, при това – много успешно.
Активни в своите постижения са и студентите по телевизионна журналистика, чийто дипломни филми редовно се излъчват в програмата на ефирни телевизии. ИПРА България обяви и конкурс за студентски проекти за студентите от СУ и НБУ. Наградените са трима студенти от втори курс и колектив от четирима студенти от първи курс, с което са отличени четири от представените от студенти на ФЖМК седем проекта. ИПРА България ще подпомогне реализирането на част от наградените проекти и ще осигури едногодишно членство на наградените автори в ИПРА.
В специалността „Книгоиздаване” връзката между научноизследователската дейност и учебния процес се подпомага и от Творческото студио по печат и книгоиздаване, където студентите имат възможност пряко да участват в създаването на книгата като редактори, технически редактори, оформители и пр.
Важна част от научноизследователската работа на студентите са дипломните работи – бакалавърски и магистърски тези. Голяма част от тези разработки са с несъмнени научни достойнства. Приносите се разполагат в полетата на медиакритиката, медийното проектиране, характеризиране на социални процеси чрез анализ на медийно поведение. Редица дипломни работи представляват и сериозни заявки в теорията на журналистиката и медиите.
Българското дружество за връзки с обществеността провежда ежегоден конкурс „Приз на годината”, в който има специална награда „ПР студент на годината”.
Студентите участват в организирането на фотографски изложби, на които представят собствената си продукция или творби на известни български фотографи, както и изготвянето на учебни вестници. Студентите от специалността „Връзки с обществеността” документираха във фотографии ремонта на сградата на ФЖМК и представиха през есента на 2004 г. своята фотоизложба във фоайето на факултета, която намери широк отглас в медиите.
Студентският съвет на ФЖМК осъществява проект „Дни на свободното слово” . Дни на Факултета по журналистика и масова комуникация” – по повод 3 май, деня на свободното слово и патронния празник на ФЖМК.
Ръководството на Факултета по журналистика и масова комуникация се стреми да стимулира интересите на студентите към изследователска дейност. За тази цел се използват стипендии, конкурси за есета и за аудио-визуални продукти. Стипендии се отпускат от медийни и други организации. Факултетът не само подбира стипендиантите при съответни условия, но и обсъжда с организацията, която отпуска стипендията, възможностите за конкретно практическо обучение.
Учебната практика на студентите по печат и агенционна журналистика на специалността „Журналистика” и на специалността “Книгоиздаване” се осъществява в авторитетни редакции, агенции, издателства на периодика и книгоиздателства. За тази цел се поддържат и договорни отношения с най-големите издателства и редакции у нас, с Университетското издателство “Свети Климент Охридски”.
По време на своята практика студентите имат възможност да извършват не само практически дейности, ориентирани към професионалната им подготовка, но и научноизследователска дейност, свързана с мениджмънта, маркетинга, рекламата и комуникационните теории и практики в сферата на книгоиздаването и книгоразпространението. Неслучайно значителна част от завършилите специалността “Книгоиздаване” вече са на постоянна работа в някои от издателствата, където са провеждали своята учебна практика и чиято дейност са проучвали.
Стипендии за изследователска работа на студенти отпускат национални или чужди институции.
Редовно организираните научни конференции включват докторантски семинар и студентски ателиета.
Увеличаващата се студентска мобилност се подкрепя и следи от страна на преподавателския състав на Факултета. След завръщането на студенти, били стипендианти по европейската програма “Сократ / Еразъм”, всички студенти представят отчети за пребиваването си и академични справки за прослушаните от тях лекции и положените там изпити. Те се отчитат също пред международния отдел на СУ. Всички стипендианти на програмата от Факултета се справят отлично с усвояването на учебния материал и имат много добри успехи при положените изпити. Те споделят опита си със свои колеги и преподавателите, координатори по програмата. Студентите пишат кратък отчет за своето обучение.