Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни процедури и срокове

   

Уважаеми колеги,

Актуалната информация ще откриете на новия сайт на ФЖМК

График на учебния процес във ФЖМК за учебната 2021/2022 година

Определя се ежегодно за двете форми на обучение – редовна и задочна, за двете квалификационни степени – бакалавър и магистър. За него може да се информирате в сайта на ФЖМК и от информационните табла пред специалностите и отдел “Студенти”.

• разпис на учебните занятия
Програмата за учебните занятия – лекционни курсове и семинарни занятия, се изготвят от Учебен отдел по курсове, дни, часове, преподаватели, аудитории. Графикът се подготвя до три дни преди началото на семестъра, публикува се на сайта на факултета и се излага на информационните табла във Факултета. Важно е да знаете, че всички промени в разписа на лекции се нанасят на информационните табла, така че дори да сте се запознали с него, следете за промени в тях.

Учебни занятия на ОКС „Магистър“, задочно обучение, зимен семестър 2021/2022 - 18.10.2021 - 07.11.2021 г.

Международна журналистика, II курс, III семестър

Лайфстайл журналистика - II курс, III семестър

Традиционно и дигитално публикуване - II курс, III семестър

Връзки с обществеността - II курс, III сем. (до 14.11.2021)

Учебни занятия на ОКС „Магистър“, задочно обучение, зимен семестър 2021/2022 - 01.10.2021 - 22.10.2021 г.

Журналистика и медии - II курс, III семестър

Медиен дизайн - II курс, III семестър

Спортна журналистика - II курс, III семестър

Дигитални медии и видеоигри - II курс, III семестър

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, зимен семестър 2021/2022 - 01.10.2021 - 24.01.2022 г.
Заб. Часовете и залите по чужди езици се уточняват със съответните преподаватели.

Журналистика

I курс , II курс , III курс , IV курс

Връзки с обществеността

I курс, II курс , III курс , IV курс

Книгоиздаване

I курс , II курс , III курс , IV курс

Комуникационен мениджмънт

I курс , II курс , III курс , IV курс

Важно: Ако в платформата за онлайн обучение нямате достъп до някоя от дисциплините, които трябва да изучавате през семестъра, следва да се обърнете към съответните преподаватели, които имат право и възможност да ви присъединят.

Избор на свободно избираеми и факултативни дисциплини

Преди да изберете свободно избираеми и факултативни курсове, е необходимо:
• Да се информирате от учебния план на специалността за конкретния брой свободно избираеми и факултативни дисциплини, които сте задължени да изслушате и по които да положите изпит. Информация за това може да получите от учебните планове за двете степени на обучение. За консултация по отношение на всички въпроси, засягащи учебния план, можете да се обърнете към инспекторите за бакалаври и магистри;
• Да разберете от сайта на факултета и от информационните табла за предлаганите дисциплини и техните лектори. Всяка конкретна специалност поставя срокове за начало и край на избора на свободно избираеми дисциплини;
• Стриктно да спазвате посочените срокове за записване.
За зимния семестър на нова учебна година изборът става в края на летния семестър.
Можете да изберете свободно избираеми дисциплини и от предлаганите от други факултети, ако хорариумът и общият брой кредити е равен с този на дисциплина със същия статут в учебния план на вашата специалност.
Разпределението по профили за 4 курс Книгоиздаване става при заверката на летните учебни практики и се предава в Учебен отдел. Ако има студенти, които не са заявили желание или единият профил не е набрал необходимия минимум от 8 студенти, разпределението се извършва служебно с класиране по успех.

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Дипломиране – условия, процедури, срокове