Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Книгоиздаване – летен стаж

   

В учебния план за ОКС “бакалавър” на специалността “Книгоиздаване” са включени занятията от лятната учебна практика – през ІІ, ІV и VІ семестър, Хорариумът е 120 часа (0 + 120) за ОКС “бакалавър” и 40 часа (0 + 40) за ОКС “магистър”.
Занятията се провеждат като извънаудиторна заетост - в издателства, книгоразпространителски фирми и институции с издателска дейност по рамков договор за сътрудничество с Асоциацията на българските книгоиздатели, в медии и други институции с информационна и комуникационна дейност. Те са неделима част от учебния план на специалността “Книгоиздаване” и имат статута на задължителни дисциплини.
В ОКС “бакалавър” са предвидени 3 летни учебни практики с обща продължителност 360 часа, които не са включени в учебните часове, носещи кредити. В ОКС “магистър” лятната учебна практика е еднократна през втория семестър.

База за провеждане на лятна учебна практика:

Студио “Печат и книгоиздаване”. В студиото се провеждат, освен лекционни, и практически занятия на студентите от специалност “Книгоиздаване” по учебна практика и летен стаж на студентите.
Университетско издателство с Печатница “Свети Климент Охридски” – с условия за провеждане на учебна практика и летен стаж на студентите.
Издателства, осигуряващи условия за лятна учебна практика на студентите в специалността “Книгоиздаване”

Книжарска верига „Хермес“ обявява стажантска програма за студенти от специалност Книгоиздаване на ФЖМК
Стажът ще бъде платен и може да се провежда във всички градове в България, в които „Хермес“ има своя книжарница.Документи се приемат до 20 юни на имейл cveta@hermesbooks.com За повече информация може да позвъните на телефон 02 978 69 69 – Цвета Петрова.

Издателство „Колибри“ предлага неплатен стаж – без ограничение за времетраенето и периода и възможност за хонорувани участия на изложения и книжни панаири. Мотивационни писма се приемат на имейл kdimitrova@colibri.bg.

Критерии за заверяване на лятна учебна практика на студентите от специалност “Книгоиздаване”- ОКС “бакалавър” и “магистър” във ФЖМК на СУ

Основен критерий за признаване на пълноценно проведена лятна учебна практика, съответстваща на хорариум от 120 часа (0 + 120) по учебния план за ОКС “бакалавър” и 40 часа (0 + 40) за ОКС “магистър”, е участието в редакционно-издателския процес на избрано издателство или печатна медия:
1. Редакторска и коректорска дейност
2. Предпечатна подготовка (набор на текст, страниране, макетиране и др.)
3. Графично и художествено оформление (дизайн)
4. Маркетинг, реклама, дистрибуция, книготърговия и др.

Забележка: За успешно проведена лятна учебна практика се признава и готов издателски проект (продукт) с удостоверено от издателя съучастие (съавторство) на студента.
Лятната учебна практика се заверява след представяне на служебна бележка от мениджъра на издателството и характеристика на извършената дейност от прекия ръководител.

Документи за заверка:
1. Служебна бележка (Удостоверение) от издателството (медията)
2. Характеристика от прекия обучаващ в издателството (медията)
3. Личен отчет от студента (вкл. оригинали на авторска продукция)

Форма на контрол:
Подпис на преподавателя