Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантска програма

   

Процедура за проверка на оригиналността на дисертационни трудове

Съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” от 26.02.2020 г. и Процедурата за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка в Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Във Факултета по журналистика и масова комуникация процедурата се осъществява в следните стъпки:
1. Според чл. 65 (1) от ПУРПНСЗАДСУ „Докторантът представя дисертацията си на научния ръководител, който в едномесечен срок преценява готовността й за защита. Докторант на самостоятелна подготовка, който няма определен научен ръководител, представя дисертацията си на хабилитиран член на първичното звено, определен от неговия ръководител, който в същия срок преценява готовността й за защита“.
2. Ако научният ръководител прецени, че дисертационният труд е готов за защита във формално и съдържателно отношение, той насочва докторанта си към оторизирания от всяка катедра представител, който да го информира по имейл и да му изпрати връзка за достъп към платформата, в която трябва да качи дисертацията си, за да премине през проверката за оригиналност.
Оторизираните представители по катедри са:

  • гл. ас. д-р Георги Александров, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - bozhidaroa@uni-sofia.bg
  • гл. ас. д-р Петър Айолов, катедра „Радио и телевизия“ - pajolov@uni-sofia.bg
  • гл. ас. д-р Никола Вангелов, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - nlvangelov@uni-sofia.bg
  • гл. ас. д-р Калин Калинов, катедра „Комуникация и аудио-визуална продукция“ - kkalinov@uni-sofia.bg
  • гл. ас. д-р Екатерина Титова, катедра „История и теория на журналистиката“ - titova@uni-sofia.bg

В платформата Мудъл са създадени пространства за всяко първично звено, обучаващо докторанти, в които да се осъществи проверката.
3. След получаването на достъп докторантът собственоръчно подписва декларация за авторство на своята работа в платформата за защита (Мудъл), след което качва текста в съответното пространство, запазено за катедрата. Текстът трябва да е в електронна форма в един от следните формати: ODT, DOC или DOCX (Microsoft Word).
4. Оторизираният представител извършва проверка чрез Системата за превенция на плагиатство за съвпадения в текста на дисертацията с текстове от други източници. В резултат от проверката в средата за електронно обучение се генерира Доклад за сходство за дисертационния труд, въведен за проверка.
5. Докторантът получава достъп до Доклада за сходство, а оторизираното лице го изпраща до научния ръководител (по имейл), като при необходимост го уведомява и лично.
6. При липса на данни за неправомерна употреба на текст от чужди източници и след като научният ръководител се запознае с Доклада за сходство, той взема решение за стартиране на процедурата по защита на дисертационния текст, като изготвя въз основа на анализ на Доклада за сходство становище , в което потвърждава и коментира резултатите от Доклада, включително и коефициентите на сходство 1 и 2, както и опитите да се скрие нерегламентирано позоваване на чужд труд ("Alert"), ако са открити такива. Становището изпраща на инспектора на съответното първично звено, което обучава докторанта, и на инспектора по докторските програми на ФЖМК.
7. Според чл. 65 (5) не по-късно от 14 дни преди датата за предварително обсъждане на дисертационния труд докторантът представя на ръководителя на първичното звено (катедрата) документи, описани в ПУРПНСЗАДСУ, сред които и „доклад за сходство от наличната в СУ електронна система за превенция срещу плагиатство, потвърден от научния ръководител“.
8. При констатирани неправомерни заимствания в Доклада за сходство, научният ръководител не допуска работата до защита. Допуска се и отчисляване без право на защита, ако научният ръководител прецени тежестта на заимстванията като висока и предложи на Катедрения съвет такова решение. Ако научният ръководител прецени, че заимстванията могат да се отстранят, без да намалеят интерпретационната стойност и приносите на изследването, докторантът трябва да преработи текста си и да предаде отново преработения дисертационен текст за проверка, като се следва същата процедура. В този случай научният ръководител изрично посочва в Становището, че това е повторна процедура за проверка на докторанта.

Документите на кандидат-докторантите се приемат в сектор "Докторантури" в Ректората.