Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторска програма „Медии и комуникации“

   

Докторската програма „Медии и комуникации” насърчава изследвания в областта на комуникационната и медийната теория и практика. Паралелно с увеличаващото се разнообразие и динамиката в сектора на медиите и комуникациите нараства и интересът към дипломиране в областта на медийните и комуникационните науки. Това е предизвикателство, на което ФЖМК отговаря чрез трета степен на висше образование и подготовка за научна кариера.

Квалификационна характеристика на докторска програма „Медии и комуникации”

Кандидатстване

ФЖМК приема докторанти в направление „Обществени комуникации и информационни науки”, покриващо научноизследователската специализация на всички катедри във факултета. В това отношение програмата „Медии и комуникации” стъпва на образователната традиция и ползва академичния ресурс на Софийския университет и дългогодишния опит на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Условия, документи и срокове за кандидатстване

Допълнителен прием на докторанти за учебната 2021/2022 г.

Документите на кандидат-докторантите се приемат в сектор "Докторантури" в Ректората.

Обучение

Докторантското обучение по „Медии и комуникации” е съгласувано с научно направление 5.8 Медии и комуникации (5.8 Media and communications) на Международната класификация на областите на науката и технологиите (FOS 2007). Това позволява синхронизирането на докторската програма със световните стандарти и съобразяването ѝ както с Националната квалификационна рамка за ОНС „доктор”, така и с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и нейните актуализации.

Обучението на докторантите по „Медии и комуникации” има за задача да осигурява задълбочени теоретични знания в областта и способности за самостоятелни научни изследвания, насочени към анализ и осмисляне на медийните и комуникационните субекти и явления от различни гледни точки – включително политически, исторически, икономически, морални, лингвистични, технологични и др.

Виж подробни указания за цялостния процес на обучение на докторантите: Ръководство за докторантите в докторската програма „Медии и комуникации“ на ФЖМК.

Докторантски курсове

Курсовете и семинарите, които се предлагат на докторантите от докторската програма „Медии и комуникации“, са насочени към тяхната подготовка в духа на всички най-нови постижения на научната специалност.

Курсове и семинари, които се предлагат в докторската програма „Медии и комуникации” – ОНС “доктор”

Учебни планове

Индивидуалните учебни планове се оформят на задължителната за Софийския университет бланка. Документацията се състои от:

Приложение № 1 – Учебен план;

Приложение № 2 – Индивидуален учебен план за пълния курс на обучение (придружен от анотация и подробен работен план за дисертационния текст, изготвени от докторанта в свободна форма).

Тримесечен отчет

Годишен отчет

Обобщен отчет

Апробация на дисертационен труд

Дисертационните трудове се насочват към публична защита след внимателно и задълбочено обсъждане на Катедрен съвет на базата на две писмени рецензии от хабилитирани преподаватели, работещи в същото научно направление.

Заявление за вътрешна защита

Преди предварителното обсъждане в първичното звено дисертационният текст се подлага на проверка на оригиналността му.

Декларация за оригиналност на дисертационен труд – образец

Протокол за проверка на дисертационен труд

Становище на научния ръководител въз основа на Протокола за проверка на дисертационен труд по Доклада за сходство от системата за превенция на плагиатството в Мудъл

Публична защита на дисертационен труд

Заглавна страница на дисертационен труд - образец

Публикуване на дисертационните текстове

Със съгласието на докторанта защитеният дисертационен труд може да бъде публикуван в Електронната библиотека „Медии и комуникации“ в Научноизследователския портал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Декларация за съгласие за електронен достъп