Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторска програма „Медии и комуникации“ / Кандидатстване

   

Кандидатите, желаещи да участват в конкурсни изпити за докторанти, подават заявление до ръководителя на научната организация, към което се прилагат:

  • автобиография;
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  • удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

Кандидатите за докторанти полагат конкурсен изпит по специалността и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански).

Програмите, по които се провеждат конкурсните изпити, се подготвят от хабилитирани специалисти от академичния състав на ФЖМК и се публикуват на сайта на ФЖМК.

Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 5,00.

В случай че на първо място са класирани двама или повече кандидати с равна оценка от изпита по специалността, Факултетният съвет избира чрез гласуване един от тях, като се съобразява с оценката от изпита по чужд език, със средния успех от дипломата за висше образование, както и с документите, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област.

Факултетният съвет по предложение на изпитните комисии предлага за зачисляване на редовна или задочна докторантура кандидатите, успешно положили изпитите, като определя срока на докторантурата и научния ръководител на докторанта.

Магистър, разработил основната част от дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", може да бъде записан в докторантура на самостоятелна подготовка. Катедреният съвет разглежда дисертационния труд на базата на две писмени рецензии от хабилитирани преподаватели и взема решение за записване на докторанта.

Ректорът на Софийския университет „Свети Климент Охридски” издава заповед за записване на докторанта въз основа на решението на Факултетния съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация. В заповедта се посочват формата и срокът на докторантурата, научният ръководител и научното звено, в което ще се обучава докторантът.