Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Магистърски програми

   

За учебната 2019/2020 г. (зимен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронизирана система на факултета:*

от 19 август до 05 септември 2019 г.

За учебната 2019/2020 г. (летен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронизирана система на факултета:*

от 20 до 31 януари 2020 г.

За допълнителна информация: 02/9308 409

fjmc_mag@abv.bg

* Кандидатстване:

Кандидатите подават документи за кандидатстване чрез електронизирана система на факултета. Достъпът до електронизираната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

При кандидатстване кандидатите прикачват електронно копия на изискуемите документи.

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер.

Електронизираната система ще бъде активна от 19.08.2019 г.: https://fjmc.kmk.uni-sofia.bg

Кандидатите, които имат затруднения да направят сами регистрация за кандидатстване, могат да получат помощ на място в периода от 2 до 5 септември - ФЖМК (ул. „Московска“ №49, кабинет 11, етаж 1)

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Документ за самоличност – представя се само при регистриране на място във факултета, не се изисква и не се прилага копие на този документ.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили акредитирани висши училища.

- В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

- За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета;

Записаните студенти, които не са представили диплома за висше образование при кандидатстване са задължени да представят такава веднага след получаването й.

- Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци (до 26-годишна възраст) и майки с три и повече деца;

Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

Необходими документи за записване:

- студентска книжка
- платена такса за първи семестър в паричен салон на Ректората на СУ
- 3 снимки – паспортен формат
- копие на дипломата за завършено средно образование

Квалификационни характеристики
Журналистика и медии
Преса и медии
Медиен дизайн
Продуцентство и креативна индустрия
Международна журналистика (2 сем.)
Международна журналистика (3 сем.)
Вътрешнополитическа журналистика
Дигитални медии и видеоигри
Спортна журналистика
Връзки с обществеността
Реклама и публична комуникация

Книгоиздаване през ХХІ век
Традиционно и дигитално публикуване
Лайфстайл журналистика
Онлайн журналистика и медии
Креативна комуникация
Електронни медии