Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Магистърски програми

   

За учебната 2017/2018 г. (зимен прием)

Подаване на документи:

на 4-5 септември и на 7-8 септември 2017 г.

ФЖМК (ул. „Московска“ №49, кабинет 11, етаж 1)

За учебната 2017/2018 г. (летен прием)

Подаване на документи:
от 1 до 6 февруари 2018 г.

ФЖМК (ул. „Московска“ №49, кабинет 11, етаж 1)

За допълнителна информация: 02/9308 409

fjmc_mag@abv.bg

Необходими документи за кандидатстване:

1. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.

- В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

- За кандидати, завършили СУ „Св. Кл. Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение.

- Лица, придобили в чужбина степен на висше образование, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от СУ.

2. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв.

3. Молба до Ректора по образец, която се попълва във факултета.

Необходими документи за записване:

- студентска книжка
- платена такса за първи семестър в паричен салон на Ректората на СУ
- 3 снимки – паспортен формат
- копие на дипломата за завършено средно образование

Квалификационни характеристики
Журналистика и медии
Преса и медии
Медиен дизайн
Продуцентство и креативна индустрия (2 сем.)
Международна журналистика (2 сем.)
Международна журналистика (3 сем.)
Вътрешнополитическа журналистика
Лайфстайл журналистика (2 сем.)
Спортна журналистика
Връзки с обществеността
Реклама и публична комуникация
Книгоиздаване през ХХІ век
Лайфстайл журналистика (3 сем.)
Онлайн журналистика и медии
Креативна комуникация
Електронни медии