Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Магистърски програми

   

За учебната 2019/2020 г. (зимен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронизирана система на факултета:*

от 19 август до 05 септември 2019 г.

За учебната 2019/2020 г. (летен прием)

Подаване на документи за кандидатстване:

от 20 до 31 януари 2020 г.

документите се приемат от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
гр. София, ул. Московска №49, етаж 1, стая 11

За допълнителна информация: 02/9308 409

fjmc_mag@abv.bg

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Документ за самоличност – представя се само при регистриране на място във факултета, не се изисква и не се прилага копие на този документ.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили акредитирани висши училища.

- В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

- За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета;

Записаните студенти, които не са представили диплома за висше образование при кандидатстване са задължени да представят такава веднага след получаването й.

- Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци (до 26-годишна възраст) и майки с три и повече деца;

Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

Необходими документи за записване:

- студентска книжка
- платена такса за първи семестър в паричен салон на Ректората на СУ
- 3 снимки – паспортен формат
- копие на дипломата за завършено средно образование

Квалификационни характеристики
Журналистика и медии
Преса и медии
Медиен дизайн
Продуцентство и креативна индустрия
Международна журналистика (2 сем.)
Международна журналистика (3 сем.)
Вътрешнополитическа журналистика
Дигитални медии и видеоигри
Спортна журналистика
Връзки с обществеността
Реклама и публична комуникация

Книгоиздаване през ХХІ век
Традиционно и дигитално публикуване
Лайфстайл журналистика
Онлайн журналистика и медии
Креативна комуникация
Електронни медии