Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Магистърски програми

   

За учебната 2018/2019 г. (зимен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронизирана система на факултета:*

от 3 до 10 септември 2018 г.

За учебната 2018/2019 г. (летен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронизирана система на факултета:*

от 25 до 31 януари 2019 г.

За допълнителна информация: 02/9308 409

fjmc_mag@abv.bg

* Кандидатстване:

Кандидатите подават документи за кандидатстване чрез електронизирана система на факултета. Достъпът до електронизираната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

При кандидатстване кандидатите прикачват електронно копия на изискуемите документи.

Електронизираната система ще бъде активна от 25.01.2019 г.: https://fjmc.kmk.uni-sofia.bg

Кандидатите, които имат затруднения да направят сами регистрация за кандидатстване, могат да получат помощ на място, в периода на подаване на документи (в работни дни) - ФЖМК (ул. „Московска“ №49, кабинет 11, етаж 1)

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Документ за самоличност – представя се само при регистриране на място във факултета, не се изисква и не се прилага копие на този документ.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили акредитирани висши училища.

- В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

- За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета;

- Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

Необходими документи за записване:

- студентска книжка
- платена такса за първи семестър в паричен салон на Ректората на СУ
- 3 снимки – паспортен формат
- копие на дипломата за завършено средно образование

Квалификационни характеристики
Журналистика и медии
Преса и медии
Медиен дизайн
Продуцентство и креативна индустрия (2 сем.)
Международна журналистика (2 сем.)
Международна журналистика (3 сем.)
Вътрешнополитическа журналистика
Дигитални медии и видеоигри
Спортна журналистика
Връзки с обществеността
Реклама и публична комуникация

Книгоиздаване през ХХІ век
Традиционно и дигитално публикуване
Лайфстайл журналистика
Онлайн журналистика и медии
Креативна комуникация
Електронни медии