Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика

   

[ Новини | Преподаватели | Публикации | Бакалаври | Магистри | Докторанти ]

 

История на катедра Икономика

Основана 1902 г.

Ръководител: Доц. д-р Димитър Златинов

facebook.com/stopanski.fakultet@stopanski

 

Стратегия за развитие на професионално направление 3.8. Икономика (2019 – 2024)

 

120 години катедра „Икономика“: колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“

 

120 години катедра "Икономика" - Актуални предизвикателства пред българската икономика /сборник студентски разработки/

 

Поздравителни адреси, получени по повод 120-годишния юбилей на Катедра „Икономика“

 

Приветствие от проф. Джефри Милър, Университет на Делауеър, САЩ

 

Новини - Катедра Икономика

Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през февруари/март/април 2023 г.

26.01.2023

120 години катедра „Икономика“ – учебник и учебно помагало „Макроикономическа теория и политика“

15.12.2022

Проф. Ваня Иванова се присъединява към екипа на катедра „Икономика“ на Стопанския факултет

12.10.2022

Тържествено посрещане на първокурсниците от специалност „Икономика и финанси“ в Стопанския факултет

06.10.2021

 

 

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА”

Катедра “Икономика”, с наименование “Политическа икономия”, е формирана през 1902 г. , като и преди това стопански науки са преподавани в рамките на Юридическия отдел на Висшето училище в София. Курсове по теоретична икономика са четени от изявени нейни членове като: проф. Г. Данаилов, проф. Д. Мишайков, проф. С. Демостенов, проф. Ал. Цанков, а по-късно и от проф. Т. Владигеров, проф. Ж. Натан, проф. Е.Каменов и др.

През 50-те години на ХХ в. Катедрата е в структурата на Юридическия факултет, а по-късно е обособена като самостоятелно звено с ранг на факултет и дълги години е ръководена от проф. Н. Попов.

След възстановяването на Стопанския факултет през 1991 г. катедра “Икономика” е сред основните структурни звена и е водеща в обучението на студентите от специалност “Икономика и финанси”, както и в магистърските програми "Икономика и право", "Митнически и данъчен контрол" и "Икономика и финанси" (неспециалисти). Катедрата е акредитирана и за обучение в образователна и научна степен "доктор" в докторска програма "Политическа икономия".Тя осигурява преподаването на фундаментални курсове по обща икономическа теория (микроикономика, макроикономика и международна икономика) и икономически теории, както и по функционални дисциплини като икономика на труда, приложен макроикономически анализ, анализ на паричната политика, теория и управление на инвестициите, стопанска политика, икономически анализ на правото и др. Наред с това тя обслужва обучението по икономическите дисциплини в редица други факултети на Университета– Юридическия факултет, Философския факултет, Геолого-географския факултет, Факултет по педагогика и др.

Към катедрата дълги години функционира научен семинар, посвете на проблемите на икономическото развитие на България. Интерес към него проявяват както преподавателите и студентите от Стопанския факултет, така и учени от други институции и представители на практиката.

Преподавателите от катедрата участват в редица национални и международни изследователски проекти, сред които през последните години: Публично-частното партньорство в икономическата политика на България; Икономически, финансови и социални аспекти на влиянието на застаряването на населението в Европа; Национална стратегия за регионално развитие; Национална оперативна програма за регионално развитие; Гражданското образование в България и др.

 

Тържествена научна сесия по повод 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - София, 23 ноември 2010г.:

Р. Русинова: "Преподаване и научноизследователска дейност в областта на политическата икономия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" до 90-те години на XX век" (pdf)

Т. Седларски: "Професор Георги Данаилов - предвестник на институционализма в България" (pdf)