Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика

   

[ Новини | Преподаватели | Публикации | Бакалаври | Магистри | Докторанти ]

 

История на катедра Икономика

Основана 1902 г.

Ръководител: Доц. д-р Димитър Златинов

facebook.com/stopanski.fakultet@stopanski

Информация за магистърските програми към катедра "Икономика"

 

Стратегия за развитие на професионално направление 3.8. Икономика (2019 – 2024)

 

120 години катедра „Икономика“: колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“

 

120 години катедра "Икономика" - Актуални предизвикателства пред българската икономика /сборник студентски разработки/

 

Поздравителни адреси, получени по повод 120-годишния юбилей на Катедра „Икономика“

 

Приветствие от проф. Джефри Милър, Университет на Делауеър, САЩ

 

Новини - Катедра Икономика

Среща за присъединяването на България към еврозоната със студенти и колеги в Стопанския факултет на СУ

27.03.2023

Ден на франкофонията в Стопанския факултет на СУ

27.03.2023

Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на учебната 2022/2023 година

13.02.2023

Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през февруари/март/април 2023 г.

26.01.2023

120 години катедра „Икономика“ – учебник и учебно помагало „Макроикономическа теория и политика“

15.12.2022

Проф. Ваня Иванова се присъединява към екипа на катедра „Икономика“ на Стопанския факултет

12.10.2022

 

 

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА”

През 2022 г. катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза своята 120-годишнина с над 20 събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина. Катедрата е приемник на едно трайно и вдъхновяващо дело, което започва със създаването на катедрата по политическа икономия на 21 октомври 1902 г. по решение на Академическия съвет на първото Висше училище в София в рамките на Юридическия факултет, а по-късно като отделно научно звено. Едни от най-авторитетните преподаватели и изследователи от катедрата през нейната столетна история, оставили трайна следа в развитието на националната стопанска теория и практика, са проф. Георги Данаилов (първият български преподавател по политическа икономия и два пъти министър), проф. Симеон Демостенов (антимарксист и привърженик на австрийската школа), проф. Иван Кинкел (първият български преподавател по стопанска история и създател и пръв председател на Българското научно-социологическо дружество), проф. Александър Цанков (председател на Народното събрание и Министър-председател на Р България), член-кор. Тодор Владигеров (пълномощен министър на България във Франция), акад. Жак Натан (ректор на УНСС), проф. Кирил Григоров (ректор на УНСС и дългогодишен председател на Съюза на икономистите в България), акад. Евгени Матеев (народен представител и член на БАН и Руската академия на науките), проф. Любен Беров (министър-председател на Р България), акад. Евгени Каменов (посланик на България във Франция), акад. Никола Попов (ректор на Софийския университет) и много други.

След възстановяването на Стопанския факултет през 1991 г. катедра „Икономика“ е сред основните структурни звена и има уникалната възможност да обогати българското образование по стопански науки с ценните традиции на Софийския университет в хуманитарната област, съчетавайки теоретичния и емпиричния подход при анализа на икономическите проблеми. Голяма е заслугата в това отношение на първия декан на факултета, проф. Георги Чобанов, основоположник на немскоезичното направление в Стопанския факултет, който подкрепя създаването и на френската програма за обучение на студенти, инициирана от доц. Арменухи Пирян. Огромен принос за цялостното развитие на катедра „Икономика“ имат и нейните ръководители – проф. Нансен Бехар (народен представител и член на Европейския икономически и социален комитет), доц. Тодор Попов, проф. Стефан Петранов и доц. Димитър Златинов.

Катедрата отговаря за обучението в бакалавърската специалност „Икономика и финанси“, в която се съчетава преподаване на български, английски и френски език в партньорство с водещи западни университети. Обучението в специалност „Икономика и финанси“ е с подчертано интердисциплинарен характер, интегриращ икономически, финансови, управленски и правни дисциплини и т.нар. STEM дисциплини – приложна математика, статистика, компютърни и информационни технологии. Балансираното преподаване на класически и модерни теоретични и емпирични модели и концепции развива практически ориентирани качества у студентите.

Магистърските програми, които понастоящем катедра „Икономика“ развива – „Бизнес икономика“, „Икономика и право“, „Икономика и финанси“ и „Митнически и данъчен контрол“, предоставят фундаментална подготовка по обща икономическа теория, както и задълбочени специализирани знания по приложението на икономическия анализ в правото, данъчната и митническата политика на национално и световно равнище, съчетаването на управленски методи и икономически и финансови подходи за анализ на дейността на съвременните корпоративни структури. Катедрата осигурява преподаването на магистърски курсове по „Икономическа политика“, „Икономически аспекти на правото“, „Приложен макроикономически анализ и прогнозиране“, „Анализ на паричната политика“, „Теория и управление на инвестициите“, „Корпоративно финансиране и инвестиране“, „Лични финанси“, „Кръгова икономика и устойчиво развитие“, „Корпоративна икономика“, „Дигитализация на митническата дейност“, „Митнически режими и процедури“ и др.

Докторската програма „Икономика и икономическа политика“ (с обучение на български и на чужд език) е насочена към обучение и развитие на изследователския и преподавателския потенциал на докторантите, като се придържа към традициите и най-новите постижения в областта на икономическата теория, приложния икономически анализ и икономическото моделиране, вкл. и в областта на икономическата политика. Докторската програма подготвя висококвалифицирани изследователи със солидна теоретична и практическа подготовка с възможности да обогатят и разширят своите изследователски умения, с оглед на съвременните научни постижения в областта на фундаменталната икономическа теория и нейните приложения в различни сфери на обществения живот. Успешно защитилите докторанти към катедра „Икономика“ продължават своето развитие в структурите на Европейската централна банка, Евростат, Българската народна банка, академичните среди и корпоративната сфера.

Към катедрата дълги години функционира научен семинар, посветен на проблемите на икономическото развитие на България. Интерес към него проявяват както преподавателите и студентите от Стопанския факултет, така и учени от други институции и представители на практиката.

Преподавателите от катедрата участват в редица изследователски проекти, сред които през последните години: Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната; Българската икономика през първата година на пандемията Covid-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти; Приложение на монетарния метод за оценка на размера на сивата икономика в България; Изследване на зависимости между размера на сивата икономика и индикатори за икономическо развитие; Характеристики на сивата икономика в България на базата на анкетно проучване; Формиране и развитие на високопроизводителни фирми с помощта на стратегия за дигитална трансформация; Културни измерители, икономическо поведение, финансови кризи и системен риск и др.

 

Тържествена научна сесия по повод 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - София, 23 ноември 2010г.:

Т. Седларски: "Професор Георги Данаилов - предвестник на институционализма в България" (pdf)