Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Ваня Иванова

   

 

Picture1

Проф. д-р Ваня Иванова

 

Преподавани дисциплини

Международна икономика, Международни финанси, Международни валутни системи, Кръгова икономика и устойчиво развитие, Европейска икономическа интеграция

 

Избрани публикации:

Иванова, В. (2022) Кръговата икономика – между необходимото и възможното, Изд. Авангард-Прима, София 2022, 250 стр ISBN 987-619-239-686-2

Иванова, В. (ред). Е.Сотирова, Е.Димитрова, И.Наков, А.Петкова (2019. „Възможности на „зелената икономика“ в България и формиране на модел на социално-екологично развитие“. 296 стр., второ, преработено издание, Изд. Авангард Прима, София 2019 ISBN 978-619-239-220-8,

Irena Slavova & Vania Ivanova,(2019). "Corporate Environmental Responsibility within the Circular Economy Context: Opportunities for Development and Sustainability," Economic Alternatives, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, issue 2, pages 184-204, June. ISSN (print): 1312-7462,

Sterev, N., Ivanova, V.(2021) Circular Economy: New Opportunities for Growth, in Eurasian Studies in Business and Economics 16/1; Springer, 2021; pp. 339–359 ISSN: 2364-5067

Chipeva, S., Ivanova, V. (2022). Through Circular to Lоw Carbon Economy – Concept and Evidences in the EU Members. – Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 31(6), pp. 23-37, ISSN (online):0205-3292,

Ivanova,V., Slavova, I. (2018) Ecological transformation in Bulgaria – new challenges to the businesses and the government , European Journal of Economics and Business Studies, v. 4, n. 2, p. 22-34, ISSN 2411-4073 (online)

Ivanova, V.(2020) Circular Economy: Barriers and Levers Promoting Transformation (Case Study Analysis), Management and Business Research Quarterly, 2020(16) pp. 14-28, ISSN: 2667-6761, Doi: 10.32038/mbrq.2020.16.02,

Ivanova, V.(2020) Development Of Circular Economy – Opportunities And Impediments, Journal of Innovative Business and Management Vol 12 N1(2020) pp.9-17, ISSN-1855-6175

Ivanova, V., Chipeva, S.(2021) The Impact of Green Technologies on Transition to Circular Economy, Management and Business Research Quarterly, 2021, Volume 17,pp. 55-71, ISSN: 2667-6761

Ivanova,V.(2022). Reforming Higher Economic Education In The Eu For Environmental Transformation International E-Journal of Advances in Education VOLUME: VIII, ISSUE: 22, APRIL, 2022 pp. 85-91 (INT) e-ISSN: 2411-1821

Иванова, В. (2013) Екофискалната политика като инструмент за устойчиво развитие (на примера на ЕС), в Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика, колектив, Издателски комплекс – УНСС, С.2013, ISBN 978-954-644-329-8, стр. 227-261

Иванова, В. (2009) Сравнителен анализ на показателите за устойчиво развитие в страните от ЕС, в „Макроикономическа политика за устойчиво развитие на България, колектив, УИ „Стопанство“, С. ,2009, ISBN 987-954-644-075-4, стр.27-57

 

Научни интереси:

Международна макроикономика, Европейска монетарна интеграция, Кръгова икономика, Устойчиво развитие, Екологична конвергенция

 

Контакти:

e-mail: V.Ivanova@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 3, кабинет 503

 

Приемно време:

Вторник, 15-16:00 ч. (след предварителна уговорка по имейл)

 

Профили в научни платформи:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vania-Ivanova

RePec: https://ideas.repec.org/e/piv93.html

 

CV на български език

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"