Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Магистри към катедра Икономика

   

27.05.2020

 

Магистърски програми към катедра „Икономика“

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"

 

 

  • МП „Бизнес икономика” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти и неикономисти

МП „Бизнес икономика” синтезира най-добрите традиции и опит на изтъкнати експерти в областта на икономиката, управлението, финансите и правото. Магистърската програма формира висококвалифицирани специалисти със задълбочена теоретична подготовка и практически способности за анализ на бизнес дейности и управление и прогнозиране на бизнес процеси от гледна точка на съвременните предизвикателства в корпоративния свят. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички бизнес организации, като мениджъри на различни управленски нива във фирмите и като предприемачи, управляващи свой собствен или семеен бизнес.

Студентите неспециалисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика, могат да кандидатстват в магистърската програма, като полагат допълнителни изпити по икономически дисциплини по време на следването си.

Обучението в редовна форма се осъществява след 18 часа през делничните дни и събота и неделя спрямо разписа на студентите.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Бизнес икономика”: гл. ас. д-р Стоян Шаламанов, shalamanov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 505

 

 

  • МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти, юристи и неспециалисти

МП „Икономика и право” е създадена съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет. Тя има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите практически познания едновременно и за икономическите процеси, и за правната рамка, която ги регламентира. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в публични и частни организации и като предприемачи, управляващи собствен бизнес.

Студентите неспециалисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.6 Право, 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика, могат да кандидатстват в магистърската програма, като полагат допълнителни изпити по икономически дисциплини по време на следването си.

Обучението в редовна форма се осъществява след 18 часа през делничните дни и събота и неделя спрямо разписа на студентите.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Икономика и право”: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg, кабинет 507

 

 

  • МП „Митнически и данъчен контрол” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти

МП „Митнически и данъчен контрол” цели изграждане на квалифицирани специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за анализ и вземане на решения в сферата на митническата и данъчната дейност. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е пряко свързана със структурите на Агенция „Митници” и Националната агенция по приходите, както и в консултантския бизнес.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика, овладяват фундаментални знания и умения в областта на икономиката и финансите чрез допълнителното изучаване на базови дисциплини.

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Митнически и данъчен контрол”: доц. д-р Цветан Мадански, tzvetan_madanski@feba.uni-sofia.bg, кабинет 423

 

 

  • МП „Икономика и финанси” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за неикономисти

МП „Икономика и финанси” предоставя базови знания и умения в областта на общата икономическа теория и финансите, управлението и планирането на основните икономически и финансови дейности на студенти, завършили бакалавърска степен по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички публични и частни институции, както и в консултантския бизнес и като предприемачи, формиращи и ръководещи собствен и семеен бизнес.

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Икономика и финанси”: доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 509

 

 

Магистри към катедра „Икономика“

 

Указания за разработване на магистърски тези към катедра „Икономика”

ВНИМАНИЕ! Всички магистърски тези подлежат на проверка за оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски“.

Заповед на Ректора РД 19-207/26.05.2021 г. относно утвърдена Процедура в СУ "Св. Климент Охридски" за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство

Приложение №1 - Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа/дисертационен труд

Приложение №2 - Становище от научния ръководител на дипломанта във връзка с процедурата за предотвратяване на плагиатство в дипломни работи

 

 

Заявление за разработване на магистърска теза

Преподаватели и тематични направления за ръководство на магистърски тези

 

 

Въпросник за държавен изпит за МП Бизнес икономика

Въпросник за държавен изпит на МП Икономика и право

Въпросник за държавен изпит на МП Икономика и финанси

Въпросник за държавен изпит на МП Митнически и данъчен контрол