Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Магистри към катедра Икономика

   

30.05.2019

 

Катедра „Икономика” обявява прием за следните двусеместриални магистърски програми през учебната 2019/2020 година:

 

  • МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за специалисти и неспециалисти и прием от летния семестър само за специалисти

МП „Икономика и право” е създадена съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет. Тя има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите практически познания едновременно и за икономическите процеси, и за правната рамка, която ги регламентира. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в публични и частни организации и като предприемачи, управляващи собствен бизнес.

 

От учебната 2019/2020 г. се дава възможност и неспециалисти да кандидатстват в магистърската програма от зимния семестър, полагайки допълнителни изпити по икономически дисциплини.

 

Учебен план 2019/2020 – прием от зимния семестър

Учебен план 2019/2020 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и право” – гл. ас. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg

 

  • МП „Митнически и данъчен контрол” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за специалисти и неспециалисти

МП „Митнически и данъчен контрол” цели изграждане на квалифицирани специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за анализ и вземане на решения в сферата на митническата и данъчната дейност, а студентите неикономисти чрез базовите дисциплини ще овладеят и фундаментални знания и умения в областта на икономиката и финансите. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е пряко свързана със структурите на Агенция „Митници” и Националната агенция по приходите, както и в консултантския бизнес.

 

Обучението в задочна форма се осъществява събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

 

Учебен план 2019/2020 – прием от зимния семестър

Учебен план 2019/2020 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Митнически и данъчен контрол” – доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

 

  • МП „Икономика и финанси” с прием в редовна и задочна форма на обучение от зимния и летния семестър само за неспециалисти

МП „Икономика и финанси” предоставя базови знания и умения на студенти, завършили бакалавърска степен по специалност различна от „Икономика” и „Стопанско управление”, в областта на общата икономическа теория и финансите, управлението и планирането на основните икономически и финансови дейности. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички публични и частни институции, както и в консултантския бизнес и като предприемачи, формиращи и ръководещи собствен и семеен бизнес.

 

Обучението в редовна форма се осъществява през работните дни от седмицата след 18 часа, а в задочна форма е събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

 

Учебен план 2019/2020 – редовно обучение - прием от зимния семестър

Учебен план 2019/2020 – задочно обучение - прием от зимния семестър

Учебен план 2019/2020 – редовно обучение - прием от летния семестър

Учебен план 2019/2020 – задочно обучение - прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и финанси” – доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

 

Студентите специалисти, завършили бакалавърска степен по специалност „Икономика” и „Стопанско управление”, могат да кандидатстват за прием и по държавна поръчка при явяване на електронен тест върху материала, включен в следния въпросник , както и устно събеседване. За всички други студенти приемът е само чрез устно събеседване, целящо да установи мотивацията и очакванията им. Балът се образува от средния успех от дипломата и успеха от държавния изпит (защитата на дипломна работа) от последната завършена образователно-квалификационна степен, както и от оценката от събеседването или електронния тест при кандидатстване за държавна поръчка.

 

През м. юли 2019 г. има предварителен прием на кандидат-магистри за всички обявени магистърски програми, както и редовен прием през м. септември 2019 г.

 

Указания за разработване на магистърски тези към катедра „Икономика”

Заявление за разработване на магистърска теза

Списък на преподавателите и тематичните направления за ръководство на магистърски тези