Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Управление и органи / Факултетен съвет

   

Факултетният съвет на ФЖМК включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти.
Членовете на Факултетния съвет се избират от общото събрание. Деканът е член на Факултетния съвет по право и е негов председател. Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана.
Факултетният съвет е орган за непосредствено управление на факултета. Факултетният съвет приема вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специализанти и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основни въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценки за работата на докторантите и предлага на Ректора решения относно трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е незадоволителна; изслушва периодично информация за състоянието на бюджета на факултета и изразява становище относно неговото изпълнение; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.
По предложение на декана Факултетният съвет на ФЖМК определя броя, избира и освобождава с тайно гласуване заместник-деканите; утвърждава и освобождава предсрочно с тайно гласуване ръководителите на катедри; избира, повишава в длъжност и освобождава нехабилитираните членове на академичния състав и взема решение за привличане на хонорувани преподаватели. Факултетният съвет взема решение за привличане на гост-преподаватели, което се утвърждава от Академическия съвет.

Факултетният съвет предлага на Академическия съвет план за прием на студенти и докторанти; обявяване на конкурси за професори, доценти и асистенти; удостояване със званието “Доктор хонорис кауза”.

Факултетен съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация

Хабилитирани преподаватели
проф. д-р Веселина ВЪЛКАНОВА
проф. д-р Грета ДЕРМЕНДЖИЕВА
проф. д-р Здравка КОНСТАНТИНОВА
проф. д-р Мария НЕЙКОВА
проф. дфн Милко ПЕТРОВ
проф. д-р Николай МИХАЙЛОВ
проф. дсн Снежана ПОПОВА
проф. д-р Теодора ПЕТРОВА
проф. д-р Тотка МОНОВА
проф. дфн Христо КАФТАНДЖИЕВ
проф. д-р Чавдар ХРИСТОВ
проф. д.н. Андреана ЕФТИМОВА
доц. д-р Бисер ЗЛАТАНОВ
доц. д-р Венцислав ДИМОВ
доц. д-р Вяра АНГЕЛОВА
доц. Георги ЛОЗАНОВ
доц. д-р Дияна ПЕТКОВА
доц. д-р Ефрем ЕФРЕМОВ
доц. д-р Жана ПОПОВА
доц. д-р Луливера КРЪСТЕВА
доц. д-р Мануела МАНЛИХЕРОВА
доц. д-р Мария ДЕЕНИЧИНА
доц. д-р Мария ПОПОВА
доц. д-р Милена ЦВЕТКОВА
доц. д-р Орлин СПАСОВ
доц. д-р Поля ИВАНОВА
доц. д-р Светлана БОЖИЛОВА
доц. д-р Светлозар КИРИЛОВ
Нехабилитирани преподаватели
гл. ас. д-р Иво ПИПЕРКОВ
гл. ас. д-р Марин БОДАКОВ
гл. ас. д-р Мая ВАСИЛЕВА
Студенти
Антонио КОСТАДИНОВ
Георги ЧЕРКЕЗОВ
Мария СТОЯНОВА

Протоколи от заседания на Факултетния съвет