Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите. Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.
Председател на ОС проф. д-р Веселина Вълканова кабинет: 24, ет. ІI, тел: 987 91 48, e-mail: v.valkanova@uni-sofia.bg
Зам.-председател на ОС доц. д-р Мануела Манлихерова кабинет: 33, ет. ІІ тел. 9308 210 е-mail: mmanlihero@uni-sofia.bg

 

Доклади и отчети от Общото събрание