Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите.

Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.

Председател на ОС проф. д-р Веселина Вълканова
кабинет: 72, ет. ІV
тел: 987 91 48
e-mail: valkanovav@gmail.com

Зам.-председател на ОС доц. д-р Мануела Манлихерова
кабинет: 33, ет. ІІ
тел. 9308 210
е-mail: mmanliher@yahoo.co.uk

Членове на Общото събрание на ФЖМК:

Проф. д-р Веселина Вълканова
Проф. д-р Грета Дерменджиева
Проф. д-р Здравка Константинова
Проф. д-р Мария Нейкова
Проф. дфн Милко Петров
Проф. дсн Снежана Попова
Проф. д-р Тотка Монова
Проф. дфн Христо Кафтанджиев
Проф. д-р Чавдар Христов
Доц. д.н. Андреана Ефтимова
Доц. д-р Бисер Златанов
Доц. д-р Венцислав Димов
Доц. д-р Вяра Ангелова
Доц. Георги Лозанов
Доц. д-р Дияна Петкова
Доц. д-р Ефрем Ефремов
Доц. д-р Жана Попова
Доц. д-р Луливера Кръстева
Доц. д-р Мануела Манлихерова
Доц. д-р Мария Дееничина
Доц. д-р Мария Попова
Доц. д-р Милена Цветкова
Доц. д-р Николай Михайлов
Доц. д-р Орлин Спасов
Доц. д-р Поля Иванова
Доц. д-р Светлана Божилова
Доц. д-р Светлозар Кирилов
Доц. д-р Теодора Петрова
Гл. ас. д-р Димитър Найденов
Гл. ас. д-р Иво Пиперков
Гл. ас. д-р Лъчезар Точев
Гл. ас. д-р Марин Бодаков
Гл. ас. д-р Мая Василева
Гл. ас. д-р Мирослава Ценкова
Гл. ас. д-р Никола Вангелов
Гл. ас. д-р Ралица Ковачева
Гл. ас. д-р Светослава Ковачева
Гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова
Гл. ас. д-р Юлия Йорданова
Гл. ас. д-р Ясен Бойчев
Георги Черкезов
Моника Чалъкова
Антонио Костадинов
Мария Стоянова
Мариела Николова
Документи на ОС на ФЖМК

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 16 ноември 2017 г.

Решения на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 16 ноември 2017 г.
Отчетен доклад на деканското ръководство за периода октомври 2016 – октомври 2017 г.

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 17 ноември 2016 г.

Решения на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 17 ноември 2016 г.

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода октомври 2015 – октомври 2016 г.

Отчетен доклад по международната и научноизследователската дейност

Отчетен доклад по стопанската дейност

Отчетен доклад по учебната дейност ОКС бакалавър и магистър

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода октомври 2011 – октомври 2015 г.

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 27 октомври 2015 г.

Решения на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 27 октомври 2015 г.

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 8 април 2014 г.

Отчетен доклад по учебна дейност за ОКС бакалавър
Отчетен доклад по учебна дейност за ОКС магистър
Отчетен доклад по научноизследователската дейност
Отчетен доклад по стопанската дейност
Отчетен доклад на Деканското ръководство
Решения на Общото събрание на ФЖМК от 8 април 2014 г.

 

 

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 23 април 2013 г.

Отчет на Деканското ръководство
Решения на Общото събрание на 23 април 2013 г.

 

 

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 25 октомври 2011 г.

Решения на Общото събрание на ФЖМК на 25 октомври 2011 г.

Отчет на декана доц. д-р Тотка Монова

Отчет на зам.-декана по научноизследователската дейност доц. д-р Веселина Вълканова

Отчет на зам.-декана по учебната и международната дейност доц. д-р Теодора Петрова

Отчет на зам.-декана по магистърски програми доц. д-р Мария Дееничина