Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение

   

Центърът за следдипломно професионално и продължаващо обучение (ЦСППО) към ФЖМК е обслужващо звено в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Центърът организира и провежда краткосрочни и дългосрочни следдипломни квалификационни курсове в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването, за дипломирани след средно образование, професионални бакалаври, студенти и висшисти. Центърът организира и провежда обучения за придобиване на професионална квалификация в системата на професионалното образование в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването. Центърът организира и провежда международни конференции, семинари, симпозиуми и работни срещи в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването.

В обучението участват преподаватели и експерти от ФЖМК и други факултети и звена на СУ „Св. Климент Охридски”, специалисти от страната и чужбина, технически лица. На завършилите квалификационни курсове и обучение се издават сертификати от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Директор на ЦСППО – проф. д-р Лилия Райчева
кабинет: 37, ет. ІІ
тел: 029308 212
е-mail: lraycheva@yahoo.com

Административен секретар – Милена Банова
razpisfjmc@gmail.com

каб. 32, ет II
тел. 029861724
029308 202

Фотография

Срок за записване 15 ноември 2019 г.

Преподаватели: гл. ас. д-р Антоан Божинов, ф.х. Желю Кабзамалов, д-р Зафер Галибов, Любомир Ценев, ф.х. инж. Николай В. Василев, доц. д-р Росен Коларов
Тематично съдържание
Статичното фотографско изображение е дълбоко интегрирано в културата на съвременната технологична цивилизация. Курсът включва запознаване с класическия и цифровия фотографски процеси и основните области на тяхното приложение. Съставен е от следните дисциплини: основи на фотографския процес; история на фотографията; композиция във фотографията; документална фотография; цифрова фотография; пресфотография; рекламна и приложна фотография; научна фотография; артистична фотография; снимачна практика; фотолаборатория.
Подготовка
Придобиване на умения за използването на професионална фотографска техника, аксесоари и осветление. Усвояване на фундаментални знания за структурата и съдържанието на фотоизображението и неговата роля в съвременните комуникации.
Учебен план
Очаквани резултати
Създаване на фотоизображения и свободното боравене с изразните средства на фотографията в различните й приложения
Изисквания към участниците: Базови умения за работа с фотоапарат, висше или средно образование
Продължителност: 180 часа
Свидетелство: За следдипломна квалификация от СУ „Св. Климент Охридски”
Форма на изпит: Курсови работи в различните дисциплини и дипломен проект.
Цена: 830 лв - на 2 равни вноски - при записване и след края на първия модул (в средата на курса).
Минимален брой участници: 10
Курсът стартира след приемането на документите на минималния брой курсисти.
Желаещите да се запишат да се обърнат на e-mail: antoanbo@gmail.com (Антоан Божинов, ръководител на курса) или на телефон 08 88 20 21 62.

Творческа фотография (за напреднали)

Срок за записване 15 ноември 2019 г.

Гл. ас. д-р Антоан Божинов
Тематично съдържание
Фотографията е най-масовото хоби в света и същевременно едно от основните съвременни визуални изкуства. Курсът включва исторически обзор на тенденциите в развитието на творческата фотография и анализ на мястото на медиата в съвременното изкуство.
Подготовка
Усвояване на знания за езика и изразните средства на творческата фотография в исторически план и днес. Придобиване на умения за създаване на артистичен фотографски продукт.
Очаквани резултати
Знания и умения в областта на творческата фотография.
Изисквания към участниците: Основни познания в областта на създаването на фотоизображение, висше или средно образование.
Продължителност: 30 часа занятия - през почивните дни на седмицата по 2 уч. часа.
Удостоверение: За следдипломна квалификация от СУ „Св. Климент Охридски”.
Форма на изпит: Тест и курсов проект.
Цена: 210 лв.
Минимален брой участници: 10
За повече информация се обърнете на e-mail: antoanbo@gmail.com (Антоан Божинов, ръководител на курса)

Ефективна комуникация в дигиталната среда

Срок за записване

Ръководител на курса: проф. д-р Лилия Райчева

Обучението е насочено към всички, които желаят да прилагат ефективната комуникация в професионалната си практика - учители, преподаватели, психолози в училища и в детски центрове, управленски състав, журналисти и продуценти на образователни програми, медийни специалисти и др. То е подходящо както за хора с дългогодишна практика, така и за такива, които са в началото на своята кариера.

В рамките на програмата обучаващите ще получат възможност да се запознаят с теорията и практиката на ефективната междуличностна и интеркултурна комуникация, с начините за интерактивно представяне на информация и с принципите на управление на комуникационния процес, чрез използването на съвременните дигитални екранни медии. Обучението дава знания и умения за това как различните типове образователни дейности и методи могат да бъдат резултатно прилагани от обучителя, при това с активното желание и участие на обучаемите. В този смисъл предлаганата програма съдейства за изграждане на силни положителни нагласи относно преимуществата и ползата от интерактивната комуникация като ключов елемент от образователния процес.

Програмата е основана на прилагането най-новите дигитални и информационнни технологии и мултимедийни платформи за нуждите на обучение и комуникация. Заложените в нея практически упражнения по медийна и информационна грамотност помагат на участниците непрестанно да усъвършенстват и доразвиват съществуващите си умения за достъп, разбиране, създаване и критична оценка на различни видове медии и медийно съдържание.

Партньори в настоящата следдипломна квалификация са Факултетът по журналистика и масова комуникация, Факултетът по класически и нови филологии и Факултетът по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.
Програма на курса

Изисквания към участниците: висше или средно образование, основна компютърна и езикова грамотност.

Продължителност: 96 часа

Свидетелство: За следдипломна квалификация от СУ „Св. Климент Охридски”

Форма на изпити: курсов проект и тест

Цена: 450 лв.

Минимален брой участници: 10

Времетраене - 4 месеца от старта на курса по 4 дни в месеца по 6 часа на ден

При набиране на минималния брой участници курсът започва най-рано на 21.11.2016 г.

 

Справки и записвания за курсовете при административен секретар – г-жа Моника Китанова, каб. 32, тел 02/9308202, razpisfjmc@gmail.com

 

Работно време: всеки вторник, сряда и четвъртък от 11 до 15 часа

Необходими документи:

  1. Копие от диплом за завършена образователна степен;
  2. Копие от документ за платена по банков път такса.

Заплащане:

По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Задължено лице (вносител): трите имена,ФЖМК-ЦСППО