Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение

   

Центърът за следдипломно професионално и продължаващо обучение (ЦСППО) към ФЖМК е обслужващо звено в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Центърът организира и провежда краткосрочни и дългосрочни следдипломни квалификационни курсове в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването, за дипломирани след средно образование, професионални бакалаври, студенти и висшисти. Центърът организира и провежда обучения за придобиване на професионална квалификация в системата на професионалното образование в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването. Центърът организира и провежда международни конференции, семинари, симпозиуми и работни срещи в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването.

В обучението участват преподаватели и експерти от ФЖМК и други факултети и звена на СУ „Св. Климент Охридски”, специалисти от страната и чужбина, технически лица. На завършилите квалификационни курсове и обучение се издават сертификати от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Директор на ЦСППО – проф. д-р Лилия Райчева
кабинет: 37, ет. ІІ
тел: 9308 212
е-mail: lraycheva@yahoo.com

Административен секретар – Милена Банова
razpisfjmc@gmail.com

каб. 32, ет II
тел. 9308 202

Фотография

Преподаватели: ф.х. инж. Антоан Божинов, ф.х. инж. Николай В. Василев, ф.х. Желю Кабзамалов, д-р Зафер Галибов, доц. Петър Абаджиев, доц. д-р Росен Коларов
Тематично съдържание
Статичното фотографско изображение е дълбоко интегрирано в културата на съвременната технологична цивилизация. Курсът включва запознаване с класическия и цифровия фотографски процеси и основните области на тяхното приложение. Съставен е от следните дисциплини: основи на фотографския процес; история на фотографията; композиция във фотографията; документална фотография; цифрова фотография; пресфотография; рекламна и приложна фотография; научна фотография; артистична фотография; снимачна практика; фотолаборатория.
Подготовка
Придобиване на умения за използването на професионална фотографска техника, аксесоари и осветление. Усвояване на фундаментални знания за структурата и съдържанието на фотоизображението и неговата роля в съвременните комуникации.
Учебен план
Очаквани резултати
Създаване на фотоизображения и свободното боравене с изразните средства на фотографията в различните й приложения
Изисквания към участниците: Базови умения за работа с фотоапарат, висше или средно образование
Продължителност: 180 часа
Свидетелство: За следдипломна квалификация от СУ „Св. Климент Охридски”
Форма на изпит: Курсови работи в различните дисциплини и дипломен проект.
Цена: 830 лв - на 2 равни вноски - при записване и след края на първия модул (в средата на курса).
Минимален брой участници: 10
Курсът стартира след приемането на документите на минималния брой курсисти.
Желаещите да се запишат да се обърнат на e-mail: antoanbo@gmail.com (Антоан Божинов, ръководител на курса) или на телефон 08 88 20 21 62.

Творческа фотография (за напреднали)

Срок за записване 20 октомври 2017 г.
Ф.х. Антоан Божинов
Тематично съдържание
Фотографията е най-масовото хоби в света и същевременно едно от основните съвременни визуални изкуства. Курсът включва исторически обзор на тенденциите в развитието на творческата фотография и анализ на мястото на медиата в съвременното изкуство.
Подготовка
Усвояване на знания за езика и изразните средства на творческата фотография в исторически план и днес. Придобиване на умения за създаване на артистичен фотографски продукт.
Очаквани резултати
Знания и умения в областта на творческата фотография.
Изисквания към участниците: Основни познания в областта на създаването на фотоизображение, висше или средно образование.
Продължителност: 30 часа занятия - през почивните дни на седмицата по 2 уч. часа.
Удостоверение: За следдипломна квалификация от СУ „Св. Климент Охридски”.
Форма на изпит: Тест и курсов проект.
Цена: 210 лв.
Минимален брой участници: 10
За повече информация се обърнете на e-mail: antoanbo@gmail.com (Антоан Божинов, ръководител на курса)

Ефективна комуникация в дигиталната среда

Срок за записване

Ръководител на курса: проф. д-р Лилия Райчева

Обучението е насочено към всички, които желаят да прилагат ефективната комуникация в професионалната си практика - учители, преподаватели, психолози в училища и в детски центрове, управленски състав, журналисти и продуценти на образователни програми, медийни специалисти и др. То е подходящо както за хора с дългогодишна практика, така и за такива, които са в началото на своята кариера.

В рамките на програмата обучаващите ще получат възможност да се запознаят с теорията и практиката на ефективната междуличностна и интеркултурна комуникация, с начините за интерактивно представяне на информация и с принципите на управление на комуникационния процес, чрез използването на съвременните дигитални екранни медии. Обучението дава знания и умения за това как различните типове образователни дейности и методи могат да бъдат резултатно прилагани от обучителя, при това с активното желание и участие на обучаемите. В този смисъл предлаганата програма съдейства за изграждане на силни положителни нагласи относно преимуществата и ползата от интерактивната комуникация като ключов елемент от образователния процес.

Програмата е основана на прилагането най-новите дигитални и информационнни технологии и мултимедийни платформи за нуждите на обучение и комуникация. Заложените в нея практически упражнения по медийна и информационна грамотност помагат на участниците непрестанно да усъвършенстват и доразвиват съществуващите си умения за достъп, разбиране, създаване и критична оценка на различни видове медии и медийно съдържание.

Партньори в настоящата следдипломна квалификация са Факултетът по журналистика и масова комуникация, Факултетът по класически и нови филологии и Факултетът по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.
Програма на курса

Изисквания към участниците: висше или средно образование, основна компютърна и езикова грамотност.

Продължителност: 96 часа

Свидетелство: За следдипломна квалификация от СУ „Св. Климент Охридски”

Форма на изпити: курсов проект и тест

Цена: 450 лв.

Минимален брой участници: 10

Времетраене - 4 месеца от старта на курса по 4 дни в месеца по 6 часа на ден

При набиране на минималния брой участници курсът започва най-рано на 21.11.2016 г.

 

Справки и записвания за курсовете при административен секретар – г-жа Моника Китанова, каб. 32, тел 02/9308202, razpisfjmc@gmail.com

 

Работно време: всеки вторник, сряда и четвъртък от 11 до 15 часа

Необходими документи:

  1. Копие от диплом за завършена образователна степен;
  2. Копие от документ за платена по банков път такса.

Заплащане:

По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Задължено лице (вносител): трите имена,ФЖМК-ЦСППО