Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Кариери, стажове, стипендии / Партньорски организации в България

   
  • Медии

Преподаватели от ФЖМК участват в работни групи към международни и национални медийни институции (в Съвета на Европа в Страсбург, в Европейския институт за медии в Дюселдорф, в Европейския журналистически център в Маастрихт, в Комисия на ЕС в Брюксел). Други вземат активно участие в журита на медийни фестивали (“Телевизионен свят”, “Осма муза”), в експертни съвети на медии (БНР), в съвместни сборници с преподаватели от други факултети и висши училища , в съвместни изяви и издания на авторитетни неправителствени организации (СБЖ, Българската медийна коалиция, Център за развитие на медиите, фондация Аксес и т.н.).
Дългогодишен партньор в изследователската и творческата дейност на ФЖМК е Средногерманското радио и телевизия - MDR, Германия. В последните пет години като резултат на това сътрудничество като гост-преподаватели във ФЖМК четоха лекции професори от Лайпцигския универтитет и специалисти в системата на Средногерманското радио и телевизия. В активно сътрудничество на преподаватели от ФЖМК и германски колеги бяха издадени три съвместни сборника “Журналистиката – днес и утре”, подготвени и издадени от ФЖМК.
Факултетът по журналистика и масова комуникация осъществява обмен на информация, има съвместни проекти и издания с Би Би Си – Лондон. Би Би Си – Лондон, Фондация „Увалиеви” и Софийският университет „Свети Климент Охридски” – Факултет по журналистика и масова комуникация, организират конкурс за студентско есе по обявена тема. Бе публикувана книгата „Продуцентски наръчник на Би Би Си”, съвместно с Би Би Си, БНТ и БНР. Би Би Си и ФЖМК са организирали съвместно три международни научни конференции.

  • Университети

В сферата на изследванията по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване ФЖМК поддържа дълготрайно сътрудничество със сродни институти от европейски държави. В рамките на сътрудничество с Висшето училище по журналистика, Лил, Франция в последните пет години двама преподаватели от специалност “Журналистика” публикуваха студии в признатото специализирано френско издание “Cahiers de journalisme”.
Договорното сътрудничество между ФЖМК и Висшето училище по журналистика в гр. Лил, Франция, датира от 1995 г. Всяка година оттогава във Факултета се организират ателиета по френска журналистическа практика, водени от изтъкнати френски журналисти – преподаватели. Успешно са завършили ателиетата 141 студенти и 9 журналисти. Редица преподаватели от Факултета са били на специализация във Франция по тези проекти. С едномесечни стажове във Висшето училище по журналистика в гр. Лил са отличени 7 от най-добрите студенти, завършили ателиетата, и трима журналисти, успоредявали преподаването на практическия си опит с френските си колеги във ФЖМК. Това сътрудничество е със съдействието на Френския институт в София.
По линия на двустранното сътрудничество ФЖМК осъществява плодотворни дългогодишни контакти с Института по комуникационни и медийни науки на Лайпцигския университет, а през последните три години и с Департамента по журналистика и масмедийни изследвания на Солунския университет „Аристотел”. По време на взаимни гостувания се обменя опит в научните изследвания.
Факултетът по журналистика и масова комуникация работи по програми на DAAD - Германската служба за академичен обмен, по програмата за обмен на кадри между Република България и Федерална република Германия. Преподаватели участват в конкурси по изследователски проекти. Факултетът работи по съвместни проекти заедно с Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” за академичен обмен и стимулиране на най-добрите студенти. Трима преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация са лектори в съвместен интердициплинарен магистърски курс на Центъра за немски и европейски изследвания „Германикум” по съвместна програма между Софийския университет „Свети Климент Охридски” и Техническия университет – гр. Дрезден.
ФЖМК е партньор по проект на ЕС по програмата “Леонардо да Винчи” заедно с Deutsche Horfunkakademie – Dortmund.
По линия на двустранното сътрудничество ФЖМК осъществява плодотворни дългогодишни контакти с Института по комуникационни и медийни науки на Лайпцигския университет, а през последните три години и с Департамента по журналистика и масмедийни изследвания на Солунския университет „Аристотел”. По време на взаимни гостувания се обменя опит в научните изследвания.
Въз основа на междурамковия договор между Софийския университет „Свети Климент Охридски” и Тюменския държавен университет ФЖМК има договореност за съвместна дейност с Института за дистанционно образование – Тюменски държавен университет за сътрудничество в специалността „Журналистика”. Договореностите включват: свободен достъп до информацията Distance.ru, създаване на Distance.bg; превод и издаване на необходимите учебно-методически материали на български и руски език и издаване на съвместни руско-български учебници; създаване на съвместно методическо пособие за практическа организация на учебния процес; създаване на организационно-правна система за взаимодействие в сферата на дистанционното образование; експериментално съгласуване на учебни програми по „Журналистика”, изучаване в двете висши училища и експериментално внедряване на моделите на образование, в съответствие с нормите на Болонското споразумение; съвместни семинари и обмен на методически инструментариум за обучението.

  • Неправителствени организациии

ФЖМК поддържа връзки с институти и неправителствени организации в България за споделяне на най-новите резултати от научните им изследвания.
ФЖМК провежда периодично срещи и открити лекции с гостуващи експерти от чуждестранни университети и журналисти от медиите - със съдействието на фондации като “Фридрих Еберт – офис София”, Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа – офис София, “Конрад Аденауер” и др. Сред последните подобни прояви бе съвместната конференция с фондация “Конрад Аденауер” - “Журналистиката: свобода и отговорност” през 2002 г. Докладите са публикувани в издание под същото заглавие.
Бе учреден Дискусионен кръг „Икономическа журналистика” в сътрудничество с Центъра за либерални стратегии, Центъра за икономическо развитие, Института за пазарна икономика, Института за пазарна политика и Информационния център на Европейската комисия в София. Проведен бе цикъл от 5 открити лекции на тема „Стопанска идентичност на България”.
Факултетът по журналистика и масова комуникация работи по програми на DAAD - Германската служба за академичен обмен, по програмата за обмен на кадри между Република България и Федерална република Германия. Преподаватели участват в конкурси по изследователски проекти. Факултетът работи по съвместни проекти заедно с Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” за академичен обмен и стимулиране на най-добрите студенти. Трима преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация са лектори в съвместен интерди с циплинарен магистърски курс на Центъра за немски и европейски изследвания „Германикум” по съвместна програма между Софийския университет „Свети Климент Охридски” и Техническия университет – гр. Дрезден.
ФЖМК е член от 1998 г. на “Резо Теофраст” / Reseau Theophraste / мрежа към Агенцията на франкофонските университети / AUF / на висше образование по журналистика. Членовете на “Резо Теофраст” комуникират по професионални проблеми, организират конференции, мобилност на преподаватели и студенти, създават партньорски педагогически продукти.