Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури

   
 

Дата: 13.04.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-75 / 01.04.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0023

Предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане на учебни зали и кабинети в корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”“

Дата на публикуване на обявлението в Европейски вестник: 15.06.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-135/10.06.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0031

Предмет: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация компактна преносима лазерна система за почистване на повърхности с автономно захранване”, за Център по Археометрия с лаборатория по консервация и реставрация към Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Дата: 12.06.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-133/08.06.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0029

Предмет: Доставка на различни видове специализиран софтуер за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 12 обособени позиции

Дата: 18.05.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-109/ 15.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0026

Предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Национална образователна телевизия по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Дата: 19.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-65/ 19.03.2020 г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Поддръжка и извършване на текущи аварийни ремонти, в сгради, стопанисвани от СУ „Св. Климент Охридски”

Дата: 14.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-28/ 11.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0005

Предмет: „Избор на Изпълнител за разработване на Система Histdict за обработка на старобългарски текстове по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Дата: 17.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 244/ 12.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0043

Предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни и монтажни работи, и авторски надзор на помещения (лаборатории), находящи се в ФХФ и ФзФ собственост на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел подобряване условията за работа, разполагане на ново оборудване, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дата: 16.10.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-201/11.10.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0036

Предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне/актуализиране на технически паспорт за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ с включени две обособени позиции

Дата: 15.10.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-199/09.10.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0035

Предмет: „Избор на Изпълнител за разработване на Система Histdict за обработка на старобългарски текстове по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Дата: 26.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-151/22.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0032

Предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ «Св. Климент Охридски» за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща 17 (седемнадесет) обособени позиции

Дата: 26.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-150/21.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0031

Предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции"

Дата: 23.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-148/20.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0029

Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйцето“) по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Дата: 22.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-144/19.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0028

Предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Национална образователна телевизия по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Дата: 18.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-117/ 15.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0019

Предмет: Изграждане на уеб базирана платформа за електронно дистанционно обучение (ЕДО) за нуждите на Интеграционен портал по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“

Дата: 13.05.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-70/ 13.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0009

Предмет: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

Дата: 09.05.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-65/ 07.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0008

Предмет: „Закупуване на лицензи и софтуерна поддръжка на интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500

Дата: 25.02.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-32/ 20.02.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0004

Предмет: Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на апаратура за оборудване на лаборатория по оценка на безопасността на продуктите във Факултет по химия и фармация на Софийски университет по проект BG05M2OP001-1.002-0012

Дата: 03.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-210/ 30.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0030

Предмет: „Придобиване и внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси – компонент от единна информационна система на СУ „Св. Климент Охридски““

Дата: 25.10.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-169/ 22.10.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0022

Предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТ „РЕМОНТ И ФУНКЦИОНАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Дата: 25.10.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-170/ 22.10.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0023

Предмет: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ФХФ, СОБСТВЕНОСТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Дата: 31.08.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-136/ 28.08.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0016

Предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на помещение (лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ към лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи»)"

Дата: 20.07.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-104/18.07.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0018
Предмет: „Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции
Дата: 27.01.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-12/25.01.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0008
Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски““

Дата: 27.01.2017г.

Идентификационен номер на СУ: РД 40-14/25.01.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0007
Предмет: „Доставка на обзавеждане на учебни зали и кабинети в корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”“

Дата: 23.01.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-6/19.01.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0004
Предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект – „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции"