Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на йонен хроматограф

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фурие спектрометър (FTIR спектрометър)

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на луминометър за мултиплексен анализ

Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрометър за динамично разсейване на светлината

Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на cone and plate вискозиметър

Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Брюстер ъглов микроскоп

Обособена позиция 7: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сканираща електрохимична микроскопска система (SECM)

Обособена позиция 8: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прахов рентгенов дифрактометър с температурна камера

Обособена позция 9: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на плазмени източници

Обособена позиция 10: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрофотометри

Обособена позиция 11: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ултразвуков процесор 750W със заглушител и микросонда

Обособена позиция 12: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на епифлуоресцентен микроскоп със софтуер

Обособена позиция 13: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на друго общо оборудване и оборудване с общо лабораторно предназначение

Обособена позиция 14: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични метеорологични станции

Обособена позиция 15: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър

Обособена позиция 16: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър (GC/MS/MS)

Обособена позиция 17: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на анализатор за Общ органичен въглерод и общ азот

 

Срок за получаване на оферти: 30.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 01.10.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 2