Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури

   

Дата: 19.06.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-99/14.06.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0012

Предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) – УНИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ)“

 

Дата: 04.06.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-83/31.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0011

Предмет: „Доставка на оборудване за симулационен център за практическо обучение“

 

Дата: 21.05.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-77/ 21.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0010

Предмет: "Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“", по четири обособени позиции

 

Дата: 13.05.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-70/ 13.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0009

Предмет: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Дата: 09.05.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-65/ 07.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0008

Предмет: „Закупуване на лицензи и софтуерна поддръжка на интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500

 

Дата: 11.03.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 37/ 06.03.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0006

Предмет: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на автоматизирана инвертна микроскопска система за наблюдение на биологични обекти“, за Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)

 

Дата: 05.03.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-36/ 28.02.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0005

Предмет: „Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 3 обособени позиции

 

Дата: 25.02.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-32/ 20.02.2019 г.

УИН номер на РОП: 00640-2019-0004

Предмет: Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на апаратура за оборудване на лаборатория по оценка на безопасността на продуктите във Факултет по химия и фармация на Софийски университет по проект BG05M2OP001-1.002-0012

 

Дата: 15.02.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-29/ 12.02.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0003

Предмет: Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийски университет„Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

 

Дата: 01.02.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-19/30.01.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0002

Предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект: "Доизграждане на западно крило на сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

Дата: 18.01.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-10/16.01.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0001

Предмет: „Доставка, инсталиране и обучение на лабораторна и измервателна апаратура за лаборатория във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 21.12.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-223/19.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0036

Предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на СУ ”Св. Климент Охридски”" по две обособени позиции

 

Дата: 18.12.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-222/ 14.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0034

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научната апаратура, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ -Център за върховни постижения, включваща две обособени позиции

 

Дата: 18.12.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-221/14.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0035

Предмет: Доставка на Система за плазмено отлагане на наноструктури и третиране на флуиди, във Физически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по две обособени позиции

 

Дата: 18.12.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-219/ 13.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0033

Предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени позиции

 

Дата: 14.12.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-217/ 12.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0032

Предмет: Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 4 обособени позиции

 

Дата: 03.12.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-210/ 30.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0030

Предмет: „Придобиване и внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси – компонент от единна информационна система на СУ „Св. Климент Охридски““

 

Дата: 30.11.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-204/ 27.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0028

Предмет: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обект - многофункционална спортна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Дата: 22.11.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-191/ 19.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0026

Предмет: „Изпълнение на мерки за комуникация и публичност по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център за компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“

 

Дата: предстоящо публикуване: 22.11.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 192/ 19.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0027

Предмет: Абонамент на американски и западноевропейски печатни научни издания и електронни бази данни, руско езични периодични издания и български периодични и on-line издания за 2019, 2020 и 2021 г. за нуждите на Университетска библиотека, факултети и звена при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, включваща 9 обособени позиции.

 

Дата: 24.05.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-79/ 29.05.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0009
Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски““, финансиран от ОПРР 2014-2020 г.