Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури

   

Дата на публикуване на обявлението в Европейски вестник: 16.06.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-137/11.06.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0033

Предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Център за данни (Data center) и научноизследователски инфраструктури и лаборатории в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: Предстоящо публикуване
Дата на публикуване на обявлението в Европейски вестник: 15.06.2020г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0032

Предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА СГРАДА КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ)

 

Дата на публикуване на обявлението в Европейски вестник: 15.06.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-135/10.06.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0031

Предмет: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация компактна преносима лазерна система за почистване на повърхности с автономно захранване”, за Център по Археометрия с лаборатория по консервация и реставрация към Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 12.06.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-132/08.06.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0030

Предмет: „Доставка на компютърна техника и електронно оборудване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, с пет обособени позиции

 

Дата: 12.06.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-133/08.06.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0029

Предмет: Доставка на различни видове специализиран софтуер за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 12 обособени позиции

 

Дата: 01.06.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-117/ 27.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0028

Предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР, изготвяне на технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. включваща две обособени позиции

 

Дата: 26.05.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-114/ 22.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0027

Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE),договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – Widespread – Teaming фаза 2

 

Дата: 18.05.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-109/ 15.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0026

Предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Национална образователна телевизия по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 14.05.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-107/ 11.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0025

Предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и строителен надзор за Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE), договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – Widespread – Teaming фаза 2“

 

Дата: 07.05.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-102/ 05.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0024

Предмет: "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на надграждащо оборудване на автоматизирана инвертна микроскопска система за наблюдение на биологични обекти“, за Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)

 

Дата: 13.04.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-75 / 01.04.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0023

Предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане на учебни зали и кабинети в корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”“

 

Дата: 06.04.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-74/ 01.04.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0020

Предмет: „Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции

 

Дата: 03.04.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-69/ 30.03.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0018

Предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.

 

Дата: 19.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-64/ 19.03.2020 г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Извършване на строително - монтажни работи /СМР/, строително-ремонти работи /СРР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ в сгради на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в гр.София и страната

 

Дата: 13.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-60/ 13.03.2020 г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на лабораторна и измервателна апаратура за лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи» във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 13.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-57/ 09.03.2020 г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Доставка на специализирано оборудване и софтуер за нуждите на лаборатория „Виртуална реалност“ по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, с осем обособени позиции

 

Дата: 27.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-33/ 24.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0009

Предмет: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор на Лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ в район „Лозенец“, с цел преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда от Ремонтна работилница в Лабораторен комплекс, проектиране и изпълнение на нови Електро, ВиК и ОВК инсталации, саниране, разполагане на ново оборудване по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Дата: 27.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-34/ 24.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0008

Предмет: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ” по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕФРР, включваща 8 обособени позиции.

 

Дата: 27.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-32/ 24.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0007

Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйцето“) по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 14.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-28/ 11.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0005

Предмет: „Избор на Изпълнител за разработване на Система Histdict за обработка на старобългарски текстове по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 30.01.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-17/ 28.01.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0003

Предмет: „Доставка на оборудване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, с четири обособени позиции

 

Дата: 20.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 246/ 16.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0044

Предмет: Периодична доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ с 4 обособени позиции

 

Дата: 11.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 236/ 06.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0042

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ «Св. Климент Охридски» за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща 17 (седемнадесет) обособени позиции

 

Дата: 28.11.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-228/ 25.11.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0040

Предмет: Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на основно и специализирано лабораторно оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0012, включващ 13 обособени позиции.

 

Дата: 19.11.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-219 /14.11.2019 г.

УИН номер на РОП: 00640-2019-0039

Предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И ФУНКЦИОНАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012, ВКЛЮЧВАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Дата: 16.10.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-201/11.10.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0036

Предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне/актуализиране на технически паспорт за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ с включени две обособени позиции