Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури

   

Дата: 17.10.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-204/ 14.10.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0037

Предмет: Периодична доставка на печатарска хартия и картони, включваща 3 обособени позиции

 

Дата: Предстоящо публикуване
Идентификационен номер на СУ: РД 40-201/11.10.2019 г.
УИН номер на РОП:

Предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне/актуализиране на технически паспорт за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ с включени две обособени позиции

 

Дата: Предстоящо публикуване
Идентификационен номер на СУ: РД 40-199/09.10.2019 г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Избор на Изпълнител за разработване на Система Histdict за обработка на старобългарски текстове по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 17.09.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-177/13.09.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0034

Предмет: „Изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите на ЦК по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

 

Дата: 26.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-151/22.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0032

Предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ «Св. Климент Охридски» за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща 17 (седемнадесет) обособени позиции

 

Дата: 26.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-150/21.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0031

Предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции"

 

Дата: 23.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-149/20.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0030

Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на обект представителна сграда на Център за върхови постижения ул. „Ген. Гурко“ № 7, гр. София по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 23.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-148/20.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0029

Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйцето“) по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 22.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-144/19.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0028

Предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Национална образователна телевизия по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 20.08.2019
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 143/15.08.2019 г.

УИН номер на РОП: 00640-2019-0027

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура във Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, включваща 5 обособени позиции.

 

Дата: 16.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-136/12.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0025

Предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на сървърно оборудване и компоненти за Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 16.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-135/12.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0026

Предмет: „Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 16.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 137/ 12.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0024

Предмет: Доставка на на печатни и електронни издания на научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, включваща две обособени позиции

 

Дата: 31.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-129/26.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0023

Предмет: „Доставка на материали и консумативи с общо и специфично предназначение за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща следните (пет) обособени позиции

 

Дата: 29.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-123/24.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0022.

Предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: Строителство на нова сграда към СУ „Св. Климент Охридски“, за изграждане на център за върхови постижения в област Информатика, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) - УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004

 

Дата: 26.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-122/24.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0021

Предмет : "Закупуване на лицензи и софтуерна поддръжка на интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500"

 

Дата: 19.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-119/16.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0020

Предмет:„Периодична доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на климатична техника за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Дата: 18.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-117/ 15.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0019

Предмет: Изграждане на уеб базирана платформа за електронно дистанционно обучение (ЕДО) за нуждите на Интеграционен портал по проект „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“

 

Дата: 18.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-116/ 15.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0018

Предмет: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление “води“ и „отпадъци” по проект BG05M2OP001-1.002-0019 “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Дата: 08.07.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-112/ 03.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0017

Предмет: „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции"

 

Дата: 08.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-111/ 03.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0016

Предмет: Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторно оборудване за разработване и качествен контрол на прахове, гранули и таблетки по проект BG05M2OP001-1.002-0012, включваща две обособени позиции.

 

Дата: 01.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-108/ 26.06.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0014

Предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения"

 

Дата: 01.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-107/ 26.06.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0015

Предмет: "Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на много-функционална апаратура за рентгеново разсейване във Факултета по Химия и Фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски", по проект BG05M2OP001-1.002-0012"

 

Дата: 19.06.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-99/14.06.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0012

Предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) – УНИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ)“

 

Дата: 04.06.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-83/31.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0011

Предмет: „Доставка на оборудване за симулационен център за практическо обучение“

 

Дата: 21.05.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-77/ 21.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0010

Предмет: "Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“", по четири обособени позиции

 

Дата: 13.05.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-70/ 13.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0009

Предмет: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Дата: 05.03.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-36/ 28.02.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0005

Предмет: „Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 3 обособени позиции

 

Дата: 18.01.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-10/16.01.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0001

Предмет: „Доставка, инсталиране и обучение на лабораторна и измервателна апаратура за лаборатория във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 18.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-219/ 13.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0033

Предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени позиции

 

Дата: 03.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-210/ 30.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0030

Предмет: „Придобиване и внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси – компонент от единна информационна система на СУ „Св. Климент Охридски““