Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на апаратура за оборудване на лаборатория по оценка на безопасността на продуктите във Факултет по химия и фармация на СУ по проект BG05M2OP001-1.002-0012

   

Срок за получаване на оферти: 01.04.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 02.04.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.