Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Годишник на ФЖМК / Процедура за рецензиране

   

На свое заседание Редакционният съвет избира двама рецензенти, компетентни в съответната научна област, които четат независимо подадените за публикуване ръкописи и ги оценяват по приета от Съвета карта за оценка на статиите.

Рецензирането на статиите се извършва в съответствие със стандартите за оценка на постъпващите ръкописи чрез системата на двойносляпа проверка (double-blind peer review). При оценката на рецензентите водеща роля имат критериите: обхват на изследването, новост на изследваните проблеми, оригиналност, точност и яснота на резюмето, описващо съдържанието на статията, логика на структурата и последователност на изложението, адекватност на методологията, обоснованост на резултатите, доказване на тезата, приложимост на резултатите, обоснованост на изводите и заключенията, коректност и актуалност на цитиранията, точност и яснота на езика.

Съветът одобрява за публикуване препоръчани от рецензентите оригинални научноизследователски статии, студии, монографии и обзори, които се вписват в тематичния обхват на списанието и са оформени съгласно указанията.

Окончателното решение за публикуване се взема от Редакционния съвет на основата на заключенията в рецензиите. Решението може да бъде за публикуване без промени, за публикуване след отразяване на направени препоръки в рецензиите, за отказ за публикуване. При решение за преработване на текстовете след направени препоръки авторите трябва да прегледат и отговорят на получените от страна на Редакционния съвет препоръки и да преработят ръкописите, като ги представят в Редакционния съвет заедно с доклад за тяхното отразяване в определен от него срок. Редакционният съвет взема решение за публикуване или отказ за публикуване.

При противоречивост на заключенията в рецензиите Редакционният съвет може да определи допълнителен рецензент (рецензенти).

Авторите и редакционният съвет задължително спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“, както и етичните правила на издателската дейност и злоупотребите (Publication ethics and publication malpractice), публикувани на сайта.

Редакционният съвет се придържа към международно приетите етични принципи и политики на публикуване на COPE (Committee on Publication Ethics).

Blind Review Form