Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Енергийни пазари и услуги (задочно обучение)

   

 

(нова програма, на мястото на "Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" и нейните специализации „Енергийни пазари и услуги”, „Фасилити мениджмънт” и „Логистика и вериги за доставка”)

 

Допълнителен прием за 2019/2020 г. Подаване на документи онлайн до 27.09. и събеседване на 30.09. от 18:00ч в сградата на Стопански факултет.

За кандидатстване трябва да създадете профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

За икономисти и неикономисти

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна, платена (2 семестъра по 900 лв. всеки)

 

iueiku

 

Всички новини от програмата

 

В страната и региона няма друга област от икономиката и стопанския живот, която да се нуждае от толкова мащабни по размер, хоризонт и ефект реформи и инвестиции, както секторите на енергетиката, инфраструктурата и комуналните (ютилитис) услуги.

 

Фундаменталните реформи в енергийния и инфраструктурен сектор като демонополизация, приватизация и либерализация, регионална и европейска интеграция изискват ново младо поколение от отлично подготвени икономисти и мениджъри. По редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито традиции в подготовката на такива специалисти. Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" предлага обучение в магистърска и докторска степен в тези направления от 2005 г. насам.

 

Магистърската програма „Енергийни пазари услуги” има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Създаването ѝ е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

 

По-конкретно програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти за българската политика и администрация, индустрия и бизнес по икономика и управление на енергийния сектор и предоставяните чрез него публични и комунални услуги.

 

 

В ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

 

Магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” към катедра „Икономика и управление по отрасли” ще се осъществи с активното съдействие и подкрепа на енергийните, инфраструктурни и ютилити компании в България.

 

В първия етап на магистърската програма, от 2005 до 2019 г., бяха привлечени изявени секторни експерти и опитни мениджъри в подготовката и поднасяне на лекционния материал и в практическите занятия. В програмата на специалността са поканени за участие и гост-лектори от водещи европейски енергийни центрове и ютилити компании.

 

Ще продължат да се организират и провеждат научно-изследователски конференции, корпоративни и научни семинари, студентски стажове и практики в центрове и компании от сектора. В партньорство в бизнеса ще бъдат насърчавани и спонсорирани докторантски, магистърски и нови изследователски и квалификационни проекти.

 

Програмата се подкрепя от водещи енергийни компании, работещи в България, както и от индустриални енергийни консуматори. Сред партньорите за предоставяне на гост-лекции са водещи мениджъри от държавните дружества в енергетиката, както и от Националната енергийна камара, Института за енергиен мениджмънт, асоциациите на търговците на електроенергия, на ВЕИ-производители, мениджъри от технологични компании и други представители на отрасъла.

 

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА:

 

В теоретико- приложен аспект:

 • Да познават технологията и практиката за разработване на държавна политика, стратегии и програми за развитие на сектора на енергетиката, инфраструктурата, фасилити мениджмънта, транспортната и съобщителна инфраструктура и услуги;
 • Да познават правната и регулаторна рамка на публичната инфраструктура и услуги в България, Европа и света;
 • Да имат познания относно мястото на енергийната статистика, местните, регионални и национални енергийните баланси, анализи и прогнози;
 • Да познават макрорамките на икономиката на потреблението на енергийни и комунални услуги;
 • Да имат познания относно процесите, свързани с преструктурирането на енергийния и ютилити сектори, либерализацията им, регионалната и европейска интеграция;
 • Да познават методи и подходи за управлението на риска в енергетиката и инфраструктурата;
 • Да познават връзката на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги с опазването на околната среда и устойчивото развитие
 • Да познават икономиката и финансирането на енергийната ефективност;
 • Да познават влиянието на инвестициите върху конкурентоспособността на инфраструктурни и енергийни компании и предоставяните чрез тях ютилити услуги;
 • Да са наясно относно перспективите пред българската енергетика и инфраструктура в контекста на регионалната и европейска интеграция;
 • Да познават основните елементи на корпоративното управление на енергийни и ютилити компании – стратегии и преструктуриране, регулиране и ценообразуване, маркетинг и продажби, изпълнителски и финансов мениджмънт, управление и обслужване на физически активи, управленски информационни системи и други.

 

В практико- приложен аспект:

 • Да прилагат наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката;
 • Да подготвят браншови анализи, диагностика на средата на организацията, на самата организация;
 • Да формулират цели и стратегии, да изработват планове, да осъществяват различни видове контрол;
 • Да осъществяват ефективна комуникация;
 • Да планират и организират ефективно собствената си работа;
 • Да могат да ползват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях.

 

ВЪЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ:

 

Завършилите програмата могат да се реализират професионално като специалисти и мениджъри в енергийни, инфраструктурни и комунални компании, като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели и научни изследователи и др.

 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.

 

Учебен план от 2019 г. (pdf)

 

Архив:

Учебен план ИУЕИКУ: 2014-2019 г. (pdf)

Учебен план: 2012-2013 г. (pdf)

Учебен план: 2011-12 г. (pdf)

Учебен план за програмата „Икономика и управление на сгради и съоръжения”
за уч. 2011/12 г. (pdf)

Учебен план за програмата "Икономика и управление на логистиката и веригите за доставки" за уч. 2011/2012 г. (pdf)

 

Група във Facebook за завършилите програмата и за докторантите по енергийни/ютилити теми:

https://www.facebook.com/groups/SU.energy/

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2019/2020 - юли и септември 2019 г.

14.06.2019