Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти

   
Информация за докторанти на Стопански факултет

Стопанският факултет провежда обучение на докторанти по икономически и управленски специалности с цел разширяване и задълбочаване на теоретичната, методичната и езиковата подготовка, необходими за разработване на дисертационни трудове на високо научно равнище. Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа. Той се планира с индивидуален план за работата на докторанта.

В индивидуалния план на всеки докторант се предвижда полагането на докторантски минимуми и изпити по специализираните дисциплини, които са съобразени както с теоретичната и методическа подготовка на докторанта от предходните образователни степени, така и с тематиката на разработвания дисертационен труд. Научни ръководители са изтъкнати в областта хабилитирани преподаватели от обучаващото звено.

 

Курс за докторанти „ПРЕПОДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ ЗНАНИЯ“

 

Прием за 2021/2022 г. и конспекти на конкурсните изпити:

Научни специалности и програми, по които се обучават докторанти Конспекти

3.7 Администрация и управление - програма "Стопанско управление" - Учебен план

Катедра "Стопанско управление"

Прием

3.8 Икономика - програма "Икономика и икономическа политика (на български и на английски език)" - Учебен план

Катедра "Икономика" - Информация за докторската програма

 

Програма за прием на докторанти

3.8 Икономика - програма "Икономика и управление (Индустрия)" - специализации:
1) Енергетика; 2) Индустрия; 3) Софтуерна индустрия и електронно управление

Катедра "Икономика и управление по отрасли"

Прием - актуализиран въпросник

Докт. минимум

3.8 Икономика - програма "Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието" - Учебен план

Катедра "Финанси и счетоводство"

Въпросник за прием

3.8 Икономика - програма "Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт" - Учебен план

Катедра "Финанси и счетоводство"

 

Въпросник за прием

3.8 Икономика - програма "Приложна иконометрия и икономическо моделиране" - Учебен план

Катедра "Статистика и иконометрия"

Прием

Докт. минимум

3.8 Икономика - програма "Приложение на изчислителната техника в икономиката" - Учебен план

Катедра "Статистика и иконометрия"

Прием

Докт. минимум

3.8 Икономика - програма "Аналитични изследвания върху данни (Data Science)" - Учебен план

Катедра "Статистика и иконометрия"

Прием

Докт. минимум

 

Прием на документи и информация за обявени места по специалности

 

Кампания за избираеми курсове в ОНС "доктор"

От 19 до 30 ноември ще се проведе кампания за задължително-избираеми и избираеми докторантски курсове в Стопанския факултет.

Курсовете се предлагат от катедра „Стопанско управление“ и могат да бъдат избирани от докторанти от следните докторски програми:

  • ДП „Стопанско управление“
  • ДП „Икономика и икономическа политика“ (на български и английски език)
  • ДП „Икономика и управление (индустрия)“
  • ДП „Приложение на изчислителната техника в икономиката“
  • ДП „Аналитични изследвания върху данни (Data Science)“

За записване за избираемите курсове докторантите ще получат линк към формуляр на имейл адреса си.

В случай на промяна в адреса и невъзможност за достъп до формуляра, моля докторантите да се обръщат към г-жа Десислава Лещарова на e-mail: desi@feb.uni-sofia.bg

 

Обяви за академични позиции:

 

 

Докторантски център "Св. Климент Охридски"

 

Проект BG05M2OP001-2.009-0013 (ДокЦент)

 

 

За докторантите и младите асистенти Стопанският факултет организира вътрешно-факултетски работни семинари, на които се демонстрира достъпът и търсенето на необходимите публикации в базовите електронни библиотеки (JStor, EBSCO, Emerald), разясняват се правата за ползване, етичната и правна отговорност, свързана с интелектуалната собственост. На тези семинари се провежда и първоначално обучение за работа с основните статистически пакети за обработка на данни (SPSS, E-Views, ESRI, Mat-Lab).

От месец май 2006 година Стопански факултет организира Докторантски школи, в рамките на които хабилитирани преподаватели от факултета и чужбина представят най-новото в научната област, съвременния инструментариум за научни изследвания в икомиката и социалните науки. Докторантите имат възможност да запознаят колегите си с резултатите от своята работа и да потърсят съвет и оценка от преподавателите.

 

 

Предстоящи защити на докторски дисертации в Стопанския факултет

 

 

>> Актуални обяви за конференции и семинари

>> Докторантска email-група, Стопански факултет

>> Facebook: Група на докторантите в Стопанския факултет

 

Външни връзки:

PhD Gate (Асоциация на докторантите в България)

ideas.repec.org/top/top.series.recurse.html
(Класация на икономическите списания по научна значимост)

 

Инспектор докторанти
към Стопански факултет

Илона Цицелкона
каб. 118 - Стопански факултет
тел. 873 83 10
ilona@feb.uni-sofia.bg

Приемно време:
всеки делничен ден
от 10.00 до 12.00 часа
от 14.00 до 16.00 часа

   
Сектор „Докторанти“

Деяна Андонова

каб. 214, Ректорат

тел. 8462 185, 9308 445
doctoranti@admin.uni-sofia.bg