Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти

   
Информация за докторанти на Стопански факултет

Стопанският факултет провежда обучение на докторанти по икономически и управленски специалности с цел разширяване и задълбочаване на теоретичната, методичната и езиковата подготовка, необходими за разработване на дисертационни трудове на високо научно равнище. Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа. Той се планира с индивидуален план за работата на докторанта.

В индивидуалния план на всеки докторант се предвижда полагането на докторантски минимуми и изпити по специализираните дисциплини, които са съобразени както с теоретичната и методическа подготовка на докторанта от предходните образователни степени, така и с тематиката на разработвания дисертационен труд. Научни ръководители са изтъкнати в областта хабилитирани преподаватели от обучаващото звено.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА НА ДОКТОРАНТИТЕ И КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРСКИТЕ ТЕЗИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НАОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” (PDF)

 

Научни специалности, по които се обучават докторанти
Прием за 2017/2018 г. и конспекти на конкурсните изпити:

(05.02.01) Политическа икономия (кандидат-докторантски конспект)
3.8 Икономика - Икономика и управление (Индустрия) - специализации: 1) Енергетика; 2) Индустрия; 3) Софтуерна индустрия и електронно управление - кандидат-докторантски конспект
3.8 Икономика - Аналитични изследвания върху данни (Data Science) (кандидат-докторантски конспект)
(05.02.20) Социално управление (кандидат-докторантски конспект)
(05.02.06) Статистика и демография (кандидат-докторантски конспект)
(05.02.08) Приложение на изчислителната техника в икономиката (кандидат-докторантски конспект)

 

Конспект за приемен изпит в докторска програма направление 3.8 Икономика научна специалност Аналитични изследвания върху данни

Конспект за кандидат докторантски изпит по специалността професионално направление 3.7. Администрация и управление - докторска програма „Стопанско управление“ (pdf)

Конспект за докторантски минимум по Бизнес администрация

Конспект за докторантски минимум по Икономика

Конспект за докторантски минимум - специалност, Професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли)

 

Прием на документи и информация за обявени места по специалности

 

Учебен план на докторантска програма "Приложение на изчислителната техника в икономиката" (pdf)

Учебен план на докторантска програма "Статистика и демография" (pdf)

 

 

Докторантски център "Св. Климент Охридски"


Проект BG05M2OP001-2.009-0013 (ДокЦент)

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2018/2019 година - Списъкът с одобрените кандидати може да бъде получен в каб. 409 и на адрес alida@feb.uni-sofia.bg

 

За докторантите (и младите асистенти) Стопанският факултет организира вътрешно-факултетски работни семинари, на които се демонстрира достъпът и търсенето на необходимите публикации в базовите електронни библиотеки (JStor, EBSCO, Emerald), разясняват се правата за ползване, етичната и правна отговорност, свързана с интелектуалната собственост. На тези семинари се провежда и първоначално обучение за работа с основните статистически пакети за обработка на данни (SPSS, E-Views, ESRI, Mat-Lab).

От месец май 2006 година Стопански факултет организира Докторантски школи, в рамките на които хабилитирани преподаватели от факултета и чужбина представят най-новото в научната област, съвременния инструментариум за научни изследвания в икомиката и социалните науки. Докторантите имат възможност да запознаят колегите си с резултатите от своята работа и да потърсят съвет и оценка от преподавателите.

 

 

Предстоящи защити на докторски дисертации в Стопанския факултет

 

 

Конкурсни изпити за редовни и задочни докторантури по държавна поръчка допълнителен прием за уч. 2018/2019

 

 

>> Информация за докторанти към катедра Икономика

>> Актуални обяви за конференции и семинари

>> Докторантска email-група, Стопански факултет

>> Facebook: Група на докторантите в Стопанския факултет

 

Външни връзки:

PhD Gate (Асоциация на докторантите в България)

PhD Center (Докторантски Инфо Център)

ideas.repec.org/top/top.series.recurse.html
(Класация на икономическите списания по научна значимост)

 

Сектор „Докторанти“

ДЕЯНА АНДОНОВА

каб. 214, Ректорат

тел. 8462 185, 9308 445
doctoranti@admin.uni-sofia.bg

   
Инспектор докторанти
към Стопански факултет

Алида Ризова
каб. 409 - Стоп. ф-т
тел. 873 83 10
alida@feb.uni-sofia.bg

Приемно време:
всеки делничен ден
от 10.00 до 12.00 часа
от 14.00 до 16.00 часа