Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти

   
Информация за докторанти на Стопански факултет

Докторските програми на Стопанския факултет са насочени към обучение и развитие на изследователския и преподавателския потенциал на докторантите, като се придържа към традициите и най-новите постижения в областта на икономическата и управленската теория, финансово-счетоводния анализ и анализа на икономически данни.

Докторските програми подготвят висококвалифицирани изследователи със солидна теоретична и практическа подготовка за осъществяване както на анализаторски, така и на ръководни функции в академичната сфера, бизнеса, финансовия сектор, държавното управление и публичната администрация, а също и в неправителствения сектор.

Обучението в докторските програми на Стопанския факултет дава възможност за надграждане и обогатяване на фундаменталните и приложните знания и компетентности при подчертан интердисциплинарен характер и с помощта на съвременни софтуерни продукти и STEM насоченост.

Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа. Той се планира с индивидуален план за работата на докторанта. В индивидуалния план на всеки докторант се предвижда полагането на докторантски минимуми и изпити по специализираните дисциплини, които са съобразени както с теоретичната и методическа подготовка на докторанта от предходните образователни степени, така и с тематиката на разработвания дисертационен труд. Научни ръководители са изтъкнати в областта хабилитирани преподаватели от обучаващото звено.

 

Допълнителен прием на кандидат-докторанти за учебната 2023-2024 г.

Докторантски документи, приети с решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет (Протокол №1/24.01.2022 г.):

 1. Формуляр за индивидуален учебен план на докторант
 2. Individual Curriculum - blank document
 3. Формуляр за годишен детайлизиран работен план на докторант
 4. Detailed Work Plan - blank document
 5. Формуляр за годишна атестация на докторант
 6. Annual Report of the Doctoral Student - blank document
 7. Формуляр за финален отчет и отчисляване
 8. Final Report on the Implementation of the Individual Curriculum - blank document
 9. Формуляр и график за тримесечно отчитане
 10. Quarterly Report of the Doctoral Student - blank document
 11. Заявление за явяване на докторантски изпит
 12. Application for taking an exam

Прием за 2023/2024 г. и въпросници на конкурсните изпити:

Докторски програми Въпросници

3.7 Администрация и управление - програма "Стопанско управление" - Учебен план

Катедра "Стопанско управление"

Програма за изпит

3.8 Икономика - програма "Икономика и икономическа политика" -

Учебен план

Катедра "Икономика" - Информация за докторската програма

 

Програма за прием на докторанти

3.8 Икономика - програма "Икономика и управление (Индустрия)" - специализации:
1) Енергетика и климат; 2) Индустрия; 3) Софтуерна индустрия и електронно управление; 4) Агробизнес

Учебен план

Катедра "Икономика и управление по отрасли"

Прием - актуализиран въпросник

Докт. минимум

3.8 Икономика - програма "Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието" - Учебен план

Катедра "Финанси и счетоводство"

Програма за прием на докторанти

3.8 Икономика - програма "Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт" - Учебен план

Катедра "Финанси и счетоводство"

Програма за прием на докторанти

3.8 Икономика - програма "Приложна иконометрия и икономическо моделиране" - Учебен план

Катедра "Статистика и иконометрия"

Прием

Докт. минимум

3.8 Икономика - програма "Приложение на изчислителната техника в икономиката" - Учебен план

Катедра "Статистика и иконометрия"

Прием

Докт. минимум

3.8 Икономика - програма "Аналитични изследвания върху данни (Data Science)" - Учебен план

Катедра "Статистика и иконометрия"

Прием

Enrollment

Докт. минимум

 

 

Прием на документи и информация за обявени места по специалности

 

 

Обяви за академични позиции:

 

Докторантски център "Св. Климент Охридски"

 

За докторантите и младите асистенти Стопанският факултет организира вътрешно-факултетски работни семинари, на които се демонстрира достъпът и търсенето на необходимите публикации в базовите електронни библиотеки (JStor, EBSCO, Emerald), разясняват се правата за ползване, етичната и правна отговорност, свързана с интелектуалната собственост. На тези семинари се провежда и първоначално обучение за работа с основните статистически пакети за обработка на данни (SPSS, E-Views, ESRI, Mat-Lab).

От месец май 2006 г. Стопански факултет организира Докторантски школи, в рамките на които хабилитирани преподаватели от факултета и чужбина представят най-новото в научната област, съвременния инструментариум за научни изследвания в икономиката, финансите, счетоводството, анализа на данни и социалните науки. Докторантите имат възможност да запознаят колегите си с резултатите от своята работа и да потърсят съвет и оценка от преподавателите.

 

 

Предстоящи защити на докторски дисертации в Стопанския факултет

 

 

>> Актуални обяви за конференции и семинари

>> Докторантска email-група, Стопански факултет

>> Facebook: Група на докторантите в Стопанския факултет

 

Външни връзки:

PhD Gate (Асоциация на докторантите в България)

ideas.repec.org/top/top.series.recurse.html
(Класация на икономическите списания по научна значимост)

 

Инспектор докторанти
към Стопански факултет

Илона Цицелкона
каб. 118 - Стопански факултет
тел. 873 83 10
ilona@feb.uni-sofia.bg

Приемно време:
всеки делничен ден
от 10.00 до 12.00 часа
от 14.00 до 16.00 часа

   
Сектор „Докторанти“

Деяна Андонова

каб. 214, Ректорат

тел. 8462 185, 9308 445
doctoranti@admin.uni-sofia.bg