Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Икономика и финанси

   

 

 

Учебен план на спец. Икономика и финанси (английска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

Учебен план на спец. Икономика и финанси (английска програма) за студентите, приети между учебната 2014/2015 г. и учебната 2018/2019 година

 

 

Специалност “Икономика и финанси” подготвя кадри със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика и публичната администрация.

 

Продължителността на обучението е 4 години (осем семестъра) и обхваща задължителна, задължително-избираема и свободно
избираема подготовка, организирани под формата на лекции и семинарни занятия.

 

Формите за контрол са изпити и текущи оценки като по много от учебните дисциплини е предвидено решаване на практически задачи,
разработване на казуси, разработване и защита на курсови проекти и др.

 

Обучението завършва с полагане на държавен изпит.

 

Знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка:

  • Да познават основните постижения на икономическата теория и практика от гледна точка на микро- и макроикономическите теории, финансите, счетоводството, икономическата статистика, икономическата математика и информатика..
  • Да умеят да използват получените знания при описанието, анализа и прогнозирането на основните икономически явления и стопанската практика.
  • Да са в състояние да надграждат и развиват базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

 

Професионални компетенции

  • Да могат да вземат самостоятелно рационални икономически решения в различните области на стопанския живот.