Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопански факултет, том 11 (2013)

   

 

Годишник на Стопански факултет, том 11 (2013)

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Сашо Ангелов – Бюджетиране и управление на парични потоци в сектор „Здравеопазване“ ...................................................................................................5

 

Илияна Анкова – Счетоводната информация по места на възникване на разходите в птицепреработвателните предприятия ..........................................................................21

 

 

Банчо Банов – Някои аспекти от държавния бюджет на Република България за 2005 година ....................................................................................................................31

 

 

Мария Видолова – Скоринг-модели за оценка на риска в кредитирането ................................39

 

 

Мария Видолова, Ангел Георгиев – Рискът в банковата сфера – необходимост от идентифициране и управление .....................................................................................51

 

 

Желю Владимиров, Детелина Илиева, Мариана Митевска, Петър Лефтеров, Ирена Младенова – Анализ и усъвършенстване на административни процеси в Софийския университет „Св. Климент Охридски” ......................................................65

 

 

Атанас Георгиев – Независимост на регулаторните агенции в енергийния сектор ...............85

 

 

Николай Георгиев, Георги Менгов – Потребителското удовлетворение в експериментални условия ...............................................................................................97

 

 

Цветан Давидков, Десислава Йорданова – The effect of entrepreneurial orientation on performance in Bulgarian enterprises: an empirical investigation ................................113

 

 

Марселен Йовоган – Using financial analysis as a management tool: an empirical study for Bulgarian firms ............................................................................................................125

 

 

Милена Комитска – Отношение на софтуерните специалисти към инициативи за подобряване на софтуерни процеси ...........................................................................161

 

 

Боян Ломев, Иван Иванов, Магдалена Янкова – Forecasting of Bad and Overdue Credits in Bulgarian Bank System by ARIMA Models ..................................................................181

 

 

Александър Николов, Калоян Колев – Нова методика за прилагане на управленски мониторинг върху трудовите задачи при провеждане на учебна практика на студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ...................191

 

 

Теодор Седларски – Монетаристко развитие на теорията на търсенето на пари ..................207

 

 

Теодор Седларски, Ангел Еремиев – Иконометричен анализ на модифицираната крива на Филипс за Финландия в периода 1988–2009 година ................................................227

 

 

Милка Семова – Added value of Alumni networks to Universities. Quality indicators for the work of Alunmi relation offices ..............................................................................253

 

 

Елена Ставрова – Ethics paradigm of global financial crisis .....................................................265

 

 

Мирослава Христова – Категорията стратегическо поведение като концепция и практически подход на организациите ........................................................................273

 

 

Франческа Чекачи, Дамяна Лучентини – Corporate Social Responsibility and the paradigm of the State: critical perspective and social evidence in philosophical approach ...............295