Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет

   

Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Стопански факултет

 

Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Oxridski”

Faculte des sciences economiques et de gestion

 

ISSN 1311-8420

 

Годишникът на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Председател
проф. д.ик.н. Георги Чобанов

 

Членове

проф. д.ик.н. Желю Владимиров

проф. д.ик.н. Соня Милева

проф. д-р Мария Видолова

проф. д-р Теодор Седларски

доц. д-р Соня Вътева

доц. д-р Елеонора Станчева

 

Секретар: Елеонора Николова

 

Адрес за кореспонденция:

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Стопански факултет

София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3

Тел. (02) 873 83 10, факс 73 99 41

e-mail: info@feb.uni-sofia.bg

 

Електронна база данни с резюмета на статиите (research.uni-sofia.bg)

 

Издания:

Излезе от печат том 23 на Годишника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет

26.06.2024