Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ESG Help Desk / Други ресурси

   
ESG Help desk-10

ESG История

Концепция, свързана с Кофи Анан, който поставя екологични, социални и управленски въпроси пред инвестиционната общност и как тези аспекти се отразяват финансово върху компаниите. ESG се отнася до събирането на данни за това как компаниите адресират различни проблеми при взимане на бизнес решения, например: намаляване и отчитане на въглероден отпечатък, здравословни условия на труд, политики за спазване на човешките права, управление на веригата на доставките, етични кодекси, семейни политика и грижа за служителите, приемане на сигнали за корупция, прозрачност в управлението и др. За компаниите отчитането на дейността е ключов показател за устойчиво бизнес поведение. От една страна, компаниите са по-ангажирани в разрешаването на значими екологични, социални и икономически предизвикателства и търсят по-системни решения с по-дълготраен ефект. Но от друга тези процеси са провокирани от обществото, което не само търси финансовите резултати, но и търси прозрачност и комуникация, които са водещи за отговорното и устойчиво управление.

Развитието на концепцията за КСО е показателна за нуждата от прозрачност, социално ангажирано поведение и етично поведение на компаниите в програмите им за устойчиво развитие. Джон Елингтън (1994 г.) представя идеята за „тройна долна линия“(TBL), която посочва, че компаниите трябва едновременно да управляват и отчитат: икономическите (profit), екологичните (planet) и социалните (people) аспекти от дейността си.Според TBL концепцията, устойчива е компанията, която управлява трите аспекта успешно.

 • Финансово стабилната компания може да въздейства положително на обществото и околната среда.
 • Социалната ангажираност на компанията включва здравословни условия на труд и грижа за здравето и безопасността на клиентите и общността като цяло.
 • Екологичният аспект е показателен за грижата за околната среда, но и за целесъобразната употреба на ресурси.

Измерването на устойчивостта на компаниите по модела на Елингтън е пример за „модерна корпорация“, която си поставя дългосрочни икономически, екологични и социални цели. Но тъй като рамката няма тясно дефинирани измерители, през годините се наблюдава как идеята се развива, за да достигне до днешната концепция за ESG. Резултатът е, че ESG рамката интегрира екологичните, социалните и управленски фактори при вземане на бизнес решения, които са ключови за ESG инвестирането. Затова се наблюдава все повече как компаниите търсят ефективни начини да интегрират тези 3 аспекта, да събират данни, измерват дейността си и да докладват по показателите, за да покажат отговорно бизнес поведение и устойчив бизнес модел, насочен към хората и планетата.

Заключение: Компаниите в България отчитат устойчивостта от години, като се наблюдава значителна еволюция на отчитането в последните 30 години. Една от по-ключовите промени е, че в началото компаниите нередовно оповестяват екологичната и социална информация, докато сега се наблюдават по-систематизирани начини на оповестяване, чиято форма се регулира от законодателя (вж. Нефинансово отчитане ).

 

Ключови инициативи/Организации:

 

Инициативи за отчитане - Reporting initiatives:

 

Корпоративно отчитане диалог – Организации със значително влияние в устойчивото отчитане:

 

Други инициативи:

 

EU:

 

________________________________

 

Useful links:

Мрежи:

 

ESG Today:

 

________________________________

 

Платформи:

Екологичен аспект

 

Социален аспект

 

Управленски аспект

 

Финанси

 

 

________________________________

 

Ресурси от СУ „Св. Климент Охридски“:

Ресурси на съдия Донка Чакърова:

 

Ресурси на доц. д-р Савина Михайлова-Големинова:

 

________________________________

 

Често задавани въпроси/FAQ

Какво е ESG?

ESG се отнася до събирането на данни, затова как компаниите адресират различни проблеми при взимането на бизнес решения, например: намаляване и отчитане на въглероден отпечатък, здравословни условия на труд, политики за спазване на човешките права, управление на веригата на доставките, етични кодекси, семейни политика и грижа за служителите, приемане на сигнали за корупция, прозрачност в управлението. Основната цел на ESG e да направи процеса на събиране на данни по-систематизиран чрез достъп до различни инструменти и стандарти за отчитане. ESG отчитането е ключово за инвеститорите, които взимат под внимание как компаниите адресират екологичните, социалните и управленските аспекти от тяхната дейност.

 

Защо ESG отчитането е важно за моята компания?

Интегрирането на ESG аспектите в стратегията на компанията и в ежедневните операции е ключов показател за дългосрочната реализацията на една компания. Затова инвеститорите следят прозрачността на компаниите и управлението на ESG рисковете и възможности. За финансова общност оценката на инвестициите включва и анализа на ESG аспектите, която компаниите отчитат като знак за тяхната устойчивост. Затова и трите показателя се използват по-често от инвеститорите, за да направят оценка на една компания. ESG отчитането предоставя една рамка, която адресира екологичните, социалните, етически и други значими теми. Информацията за екологичните и социалните аспекти е включена в нефинансовите отчети под формата на обяснителни бележки от мениджмънта включени в “годишния доклад за дейността на компанията”. (вж. Нефинансово отчитане).1

 

Какво представлява ESG отчитането?2

Отчитането на ESG аспектите се развива спрямо изискванията на съответната държава или индустрия, и няма единен подход, но практиката показва следното:

 • Адаптиране на съществуващи процеси за отчитане или разработване на нови в съответствие с очакванията на инвеститорите и на различните заинтересовани страни;
 • Взимане под внимание на законодателството на държавите и изискванията за отчетност при различните регулации;

За тези, които са нови в тази сфера задачата може да изглежда трудоемка, но най-важното е компаниите да започнат процеса на отчитане. В крайна сметка отчитането на ESG информация е свързано с корпоративно счетоводство и механизми за отчитане, функции, които са основни за всяка компания във всяка индустрия.

 

Каква е разликата между ESG и КСО?3

ESG и КСО са инициативи, които показват ангажираността на компаниите към устойчивото развитие. КСО политиките са насочени към широката общественост, като чрез тях се споделят ценностите и целите на бизнеса. КСО практиките са добровлни, само-регулиращи се, вариращи се и представляват качествени резултати.

ESG практиките от своя страна предоставят количествен анализ чрез различните матрици за отчитане и по този начин допринасят към повишаване на доверието на инвеститорите. Инвеститорите от своя страна могат по-лесно да вземат решения в коя компания да инвестират.

ESG и КСО могат да бъдат приложени едновременно, но докато КСО предлага една вътрешна рамка и комуникация към служители и външни аудитории по ключови за компанията теми, то ESG предлага измерими цели. КСО политиките са важни за повишаване на осведомеността за различни инициативи, но ESG може да осигури солидни цифри зад тях и как те ще бъдат постигнати.

 

Задължително ли е ESG отчитането? Има ли задължителни правни регулации, които трябва да следваме? 4

В българското законодателство вече има правни и регулаторни изисквания, свързани с въпроси на ESG – например по отношение на служителите, човешките права, продуктите, корпоративното управление, поверителността и сигурността на данните, емисиите и много други. Въпреки това, обикновено, когато говорим за законови изисквания и разпоредби за ESG, говорим за измерване на въздействието и докладване и поради тази причина не се говори за задължителни изисквания. Тенденциите са в следващите години, доброволните стандарти за докладване да бъдат приети в закони. Виж Нефинансово отчитане, CRSD.

 

Кои са ключовите аспекти, които трбява да адресира компанията?5

Съществените ESG проблеми (MEI) са бизнес проблеми, свързани с екологични, социални и управленски аспекти, чието въздействие може да бъде измерено върху финансовите резултати. Много от рисковете, свързани с тези проблеми, могат да бъдат управлявани с ефективни ESG практика.

 

Кой инструмент мога да използвам за отчитане?

След като адресирате/ идентифицирате съществените рискове в екологичните, социални или управленски аспекти, можете да потърсите инструментите посочени по долу. Пример: Ако идентифицирате, че един от рисковете във вашия бизнес е емитиране на CO2, то вие може да видите какви са изискванията за разкриване на емисии в съответствие с CDPs. В зависимост на докладването до този момент, можете да го включите във вашия доклад или да направите нужните промени за бъдещи доклади.

 

Ключови инструменти за идентифициране на ESG аспекти за отчитане:

 • United Nations Global Compact - Фокус човешки права, трудови права, околна среда и анти-корупционни практики.
 • UN Guiding Principles Reporting Framework - адресира отчитане на човешки права спрямо Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека ( UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • UNCTAD’s Guidance on Good Practices in Corporate Governance - идентифицира управленски аспекти, които могат да бъдат включени в корпоративното доклавдане/отчитане
 • CDP’s – изисквания за разкриване на емисии, води и гори
 • Climate Disclosure Standards Board’s (CDSB) - Рамка за отчитане на информация за околната среда и природния капитал в основните финансови отчети
 • GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines - 140 индикатори, които адресират ESG аспекта в различни сектори
 • The International Integrated Reporting Framework
 • Sustainability Accounting Standards Board’s (SASB) стандартите идентифицират фактори, които е вероятно да представляват съществена информация за компаниите в индустрията (с медиана от пет теми за разкриване на информация за индустрия
 • Тhe Financial Stability Board (FSB) Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) reporting recommendations - Финансови оповестявания, свързани с климата.6

 

Какви са плюсовете за разработване на ESG стратегия?

Чрез въвеждането на ESG стратегия компаниите и техните заинтересовани страни могат да се насладят на набор от ценни ползи, включително подобряване на връзките с инвеститорите и обществеността, управление на риска, намаляване на разходите и подобряване на финансовите резултати.

 

Финансови въпроси:

Как се финансира ESG стратегията?

Един от най-срещаните въпроси е как компаниите ще финансират разработването на ESG стратегията, за да бъде имплементирана успешно и да донесе устйчиви резултати. Фирмите имат достъп до асортимент от финансови инструменти.

Компаниите могат също така да използват ефективността си по ESG показатели за финансиране на общи корпоративни дейности. Например заемите и облигациите, свързани с устойчивостта, са свързани с резултатите от представянето на компанията по отношение на съответните ESG цели, а не с конкретни екологични или социални инициативи.7

 

Може ли ESG стратегията да подобри финансовите резултати и да намали разходите?

Проучванията показват, че инвестиране в ESG практики може да допринесе към финансовите резултатите на компаниите и да увеличи акционерската стойност. Компаниите също могат да подобрят резултатите си, като навлязат в нови пазари – напр. Милениалите са екологично или социално осъзнати потребители. В допълнение, ESG програмите могат да намалят разходите по няколко начина чрез устойчиви практики: намаляване на употребата на енергия и вода, намаляване на отпадъците, ангажиране на социално отговорни служители и намаляване на разходи свързани с наемане на служители.8


Къде мога да намеря помощ или да получа повече информация?

Повече информация за ESG и организациите, работещи в сферата на ESG, моля посетете ESG Help Desk.

 

________________________________

Как да започнем ESG отчитането в 7 стъпки9

Стъпка 1

Дефинирайте целите за ESG отчитането

Целите за отчитане могат да бъдат свързани с привличане на нови инвеститори, подобряване на имиджа на компанията или в отговор на запитвания на клиенти и служители. Каквито и да се целите, важното е да са съобразени със стратегически приоритети на Вашата компания.

 

Стъпка 2

Идентифицирайте целевите групи важни за вашето ESG отчитане

Познаването на Вашите заинтересовани страни ще ви нaсочи към ключови акспекти, които трябва да адресирате, напр. инвеститорите, които се интересуват от полизите и рисковете на бизнеса Ви преди да вземат решение за инвестиции; клиентите, които искат да са обвързани с отговорна и устойчива компания.

 

Стъпка 3

Оценете кои ESG теми са съществени за вашата организация

Оценката на съществено-значимите теми за Вашата организация е свързана с въздействията, рисковете и възможностите, които са от значение за бизнес операциите на организацията Ви, както и тези, които влияят върху решенията на заинтересованите страни. Важно е тук да сте наясно какви аспекти наблюдавате в момента, защо те са важни за стратегическите ви цели. Отчитането може да бъде: финансови или нефинансови и количествени или/и качествени.

 

Стъпка 4

Съберете ESG данни

След като се идентифицирали кои данни и информация ще събирате, следващата стъпка да да направите оценка на процесите ви за събиране, съхраняване на данни и на тяхната надеждност. Инвестиране в нов софтуер или системи за управление на данни са важни за консолидиране на данни, които да бъдат анализирани и докладвани.

 

Стъпка 5

Решете как да разпространите вашите отчети за ESG

Разпространяването на ESG отчетите може да бъде част от финансово, регулаторно отчитане или самостоятелен документ. Необходимо е да достъпен до заинтересованите страни и дали информацията е

Как ще представите разкритията на ESG и къде ще се съхранява информацията, така че да е достъпна и полезна за вашите заинтересовани страни? Принадлежи ли към регулаторните документи? Допълнително ли е към финансовото отчитане? Лъскав, самостоятелен отчет?

 

Стъпка 6

Определете честотата на разкриване на ESG

Честота на докладването зависи от това дали отчитането е част от финансовите ви оповестявания, които ще бъдат спрямо законодателните изисквания: тримесечни, края на календарна или финансовата година. Редовното оповестяване на данни е знак за прозрачност, което се възприема положително от заинтересованите страни. Взимайки предвид ресурсите нужни за подготовка на такива доклади, компаниите докладват един път годишно. Каквото и да е решението за оповестяване на данни, помислете как то се обвързва с целите ви и търсенето на заинтересованите страни.

 

Стъпка 7

Оповестяване на подобрението

Подобряването на процесите за отчитане и ESG оповестяването са показатели за анажимент към подобряване и споделяне на напредъка по съществените теми. Колкото по-добре се чувства организацията с оповестяването на ESG, толкова по-добре ще се развие отчитането, което ще стане стабилно във времето.

*Disclaimer: Тези стъпки са примерни и служат само като насоки. За по-детайлна информация, моля, потърсете съвета на експерт.

 

 

 

 

 

Източници на информация:

1 Стефанова, Марина, Отчитане на устойчивостта на предприятията, Софийски университет”Св. Климент Охридски” Стопански факултет, 2022., стр. 96-97.

2 Sustainable Stock Exchange Initiative ‘Model Guidance on reporting ESG Information to Investors’ https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2017/06/SSE-Model-Guidance-on-Reporting-ESG.pdf [ 12.10.2022]

3 O'Neil, Sean. What is the difference between CSR and ESG? https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/lexicon/what-is-the-difference-between-csr-and-esg/

4 Gorley, Adam. Frequently Asked Questions on What ESG Means for Companies. https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/corporate-esg-blog/FAQ-frequently-asked-questions-what-esg-means-companies

5 Gorley, Adam. Frequently Asked Questions on What ESG Means for Companies. https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/corporate-esg-blog/FAQ-frequently-asked-questions-what-esg-means-companies

6 Sustainable Stock Exchange Initiative ‘Model Guidance on reporting ESG Information to Investors’ https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2017/06/SSE-Model-Guidance-on-Reporting-ESG.pdf [ 12.10.2022]

7 SSE: Model Guidance On Reporting ESG Information To Investors [pdf]

8 Gorley, Adam. Frequently Asked Questions on What ESG Means for Companies. https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/corporate-esg-blog/FAQ-frequently-asked-questions-what-esg-means-companies

9 Dan Foote Brett Lawson Laurie Hoose. ESG reporting: Seven steps to get started. https://www.plantemoran.com/explore-our-thinking/insight/2021/10/esg-reporting-seven-steps-to-get-started