Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ESG Help Desk / ESG Терминология

   
ESG Help desk-4

Въглеродни емисии

Отделянето на CO2 (въглероден диоксид) в атмосферата е една от основните причини за замърсяването на въздуха и затоплянето на климата. Покачването на температурата достига средно 1,1 C за периода от 2011-2020 г. Една от основните цели на глобално ниво е да се ограничи повишаването на температурата до 1,5 С. Сред причините за повишаването на емисиите са: изгарянето на въглища, петрол и газ; изсичане на горите (обезлесяване); увеличаване на отглеждането на добитък; употребата на торове съдържащи азот; изпускането на флуор съдържащи газове.

 

Въглеродна неутралност

Нетните нулеви емисии на въглероден диоксид (СО2) се постигат, когато антропогенните емисии на СО2 се балансират в световен мащаб чрез антропогенно отстраняване на СО2 за определен период. Нетните нулеви емисии на СО2 се наричат още въглеродна неутралност.

 

Въглеродно ценообразуване

Инструмент, който изчислява външните разходи за емисии на парникови газове и ги свързва с техните източници под формата на цена на емитиран въглероден диоксид (CO2). По този начин се прехвърля тежестта за щетите се прехвърля към онези, които носят отговорност и могат да намалят емисиите. Цената на въглерода чрез икономически сигнали позволява на компаниите да трансформират дейностите си или да плащат за емисиите си.

 

Грийн-уошинг

С нарастването на екологични проблеми и замърсяването на околната среда, някои компании комерсиализират зелените продукти с цел подобряване на имидж и репутация или т.нар. зелен маркетинг, който не съответства с действителността и подвежда заинтересованите страни да купуват продукти, които не са екологично съобразни. Дефиницията на грийн уошинг е: действието или практиката за създаване на продукт, политика, дейност и т.н., които изглеждат по-екологични или по-малко вредни за околната среда, отколкото са в действителност“.

 

Екологични аспекти

Фактори свързани с естествената среда/свят, включващи употребата и взаимодействието с възобновяеми ресурси (вода, минерали, екосистеми и биоразнообразие)

 

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност е „съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия“.

 

ESG

ESG се отнася до събирането на данни, затова как компаниите адресират различни проблеми при взимането на бизнес решения, например: намаляване и отчитане на въглероден отпечатък, здравословни условия на труд, политики за спазване на човешките права, управление на веригата на доставките, етични кодекси, семейни политика и грижа за служителите, приемане на сигнали за корупция, прозрачност в управлението.

 

ESG Инвестиране

ESG инвестирането е фокусирано на това как ESG аспектите могат да повлияят на дългосрочната възвращаемост на активи и ценни книжа, други такива подходи взимат под внимание нефинансово създаване на добавена стойност и отбелязват стойността на заинтересованите страни в инвестиционната стратегия.

 

ESG Рейтинг/Рейтинг за устойчивост

Оценява ефективността на устойчивостта на компаниите или на цели държави.

 

Заинтересовани страни

Дефиницията на заинтересовани страни, релевантна за бизнеса и политиките за КСО е приетото разделение на Европейската комисия на вътрешни заинтересовани страни, (служители, акционери и собственици/мениджъри) и външни заинтересовани страни, (бизнес партньори, доставчици, клиенти, местни общности и природна среда). Практиката показва, че активното взаимодействие със заинтересованите страни влияе положително на репутацията на организацията и дава предпоставка за ангажираност, подобряване на процеси и увеличаване на доверието към бизнеса.

 

Зелени инвестиции

„Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ) има за цел да обхване възможно най-широк кръг от проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горско стопанство, управление на отпадъците и водите, индустрията и други сектори на националната икономика, които водят до намаление на емисиите на парникови газове или поглъщането им, като значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата“.

 

Зелен пакт

Зеленият пакт е пакет от предложения приети от ЕК за адресиране на климатичните предизвикателства и създаване на нов икономически модел в ЕС. Политиките имат за цел намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. ЕС има за цел да превърне Европа в първият неутрален по отношение на климата континент.

 

Жизнената работна заплата

Жизнената работна заплата се определя като работна заплата, която поддържа достоен стандарт на живот на работника и нейното или неговото семейство. Това включва основни нужди като храна, облекло и прилично жилище, но също и образование, здравеопазване и пари за спестяване за неочаквани житейски събития. Жизнената работна заплата не е същото като минималната работна заплата, тъй като в много страни законовият минимум е много по-нисък от жизнената работна заплата.

 

Инвестиции със социално въздействие

Инвестициите с въздействие са инвестиции, направени с намерението да генерират положително, измеримо социално и екологично въздействие, заедно с финансова възвращаемост.6

 

Климатични промени

Изменението на климата се отнася до дългосрочни промени в температурите и метеорологичните модели, като тези промените могат да са естествени или породени от изгарянето на изкопаеми горива и емисии на газове, като въглероден диоксид и метан. Енергията, промишлеността, транспортът, сградите, селското стопанство и използването на земята са сред основните източници на емисии.

 

Кръгова икономика

Кръговата икономика е модел при който се удължава жизнения цикъл на продукта, който материала може да се рециклира или да се използва повторно. ЕС насърчава преминаване към кръгова икономика, за да се намали употребата на ресурси при производството на нови стоки и за да се намалят отпадъците, ЕС насърчава преминаване към кръгова икономика.

 

КСО

 

Надлежна проверка

Обвързващи изисквания към предприятията за „установяване, оценяване, предотвратяване, прекратяване, смекчаване, наблюдение, оповестяване, отчитане, разглеждане и отстраняване на потенциални и/или действителни неблагоприятни въздействия за правата на човека, за околната среда и за управлението по цялата им верига за създаване на стойност“.

 

Научно базирани цели

Научно базираните цели показват на организациите количеството емисии, които отделят и колко бързо трябва да намалят своите емисии на парникови газове (ПГ), за да предотвратят най-лошите последици от изменението на климата.

 

Нефинансово отчитане

Нефинансово отчитане представлява оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието съгласно Директива 2014/95/ЕС, която предприятия и групи над 500 служители в ЕС трябва да докладват. Информацията, която предприятията трябва да представят включва информация за техния бизнес модел, политики, рискове, резултати и дейности свързани със следните аспекти: околна среда, грижа за служители, зачитане правата на човека и борба с корупцията и политики за многообразието на управителния съвет.

 

Отговорно бизнес поведение

Стандартите за отговорно бизнес поведение са заложени в Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия, които поставят изискване за прозрачност и отговорно поведение в бизнес операциите и веригите на доставките.

 

Права на човека

Спазването на правата на човека е важен фактор в социалния аспект за социалното отчитане. Правата на човека са универсални и принадлежат на всеки човек независимо от пол, раса, националност, етническа принадлежност или религиозни вярвания. Темата за правата на човека става все по-актуална във връзка с въздействието на бизнеса върху правата на човека. През 2011 са приети Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, които се превръщат в ключов международен стандарт имплементиран в поредица документи: ОИСР, МОТ, Non-financial Directive, CRSD, Draft Mandatory Due Diligence, etc.

 

Синя икономика

The “blue economy” concept seeks to promote economic growth, social inclusion, and the preservation or improvement of livelihoods while at the same time ensuring environmental sustainability of the oceans and coastal areas.

 

Социални аспекти

Фактори свързани с живота на хората. Категорията включва – права на човека, управление на човешки ресурс, условия за труд и (OHS), трудови правоотношения, местните общности, клиенти, доставчици и животни.

 

Социални инвестиции

Политики свързани с инвестиции в укрепване уменията и капацитета на хората, както и подкрепа им да участват пълноценно в трудовия и социален живот. Основни насоки включват: образование, качествена детска грижа, здравеопазване, обучения и подкрепа за търсене на работа и възстановяване. ЕС приема (година) пакет от социални инвестиции, които съдържат насоки за мерките, които могат да се вземат за адресиране на предизвикателствата.

 

Справедлив преход

Понятието справедлив преход е прието чрез резолюция на Международната Организация по Труда през 2013 г., която разпознава нуждата от набор от политики свързани със справедливия преход към екологична и устойчива икономика. В ЕС справедливият преход е ключов механизъм за прехода към неутрална икономика, като фокусът е никой да не бъде изоставен в процеса на трансформация.

 

Таксономия

Регламента за таксономията е допълнителен делегиран акт за климата, с цел постигането на климатичния план и плана за въглеродна неутралност. Актът се отнася към смекчаване на изменението на климата и адаптиране към изменение, като обхваща определени дейности във връзка с природния газ и ядрената енергия. Таксономията на ЕС е предназначена за насочване на частните инвестиции към дейностите, които са нужни за постигане на климатична неутралност. Целта е да се засили преходът към въглеродна неутралност чрез намиране на всички възможни решения, така че поставените климатични цели бъдат постигнати.

 

Трудови права

Оценката как компаниите спазват трудовите права спрямо международно приетите стандарти на MOT e ключова за инвеститорите, за да разберат каква е корпоративната култура в организацията и задоволеността на служителите. Принудителен труд, съвременно робство и трафик на хора, не са толкова често срещани в отговорните инвестиционни политики, но започват да бъдат по-разпознаваеми, особено във веригите на доставките (2 ниво).

 

Умни градове

Умните градове представляват градове, в които традиционните мрежи и услуги са по-ефективни и устойчиви, което е постигнато чрез дигитализация за подобряване живота на гражданите и бизнесите. Основният фокус на тези градове са използването на дигиталните технологии и намаляване на вредните емисии. Примери: подобрена и екологична транспортна мрежа, модернизиране на водоснабдителната система, подобряване на осветлението и отоплението на сградите, по-безопасни градски условия, грижа за застаряващото население. (В България трансформацията започва през 2019 г., като някои инициативи са свързани с декарбонизация на транспорта, подмяна на транспорт, изграждане на велоалеи, саниране на блокове и др.).

 

Управленски аспекти

Фактори свързани с аспекти свързани с държавата и/или юрисдикцията, или практиките на съответната индустрия; също така и интересите на по-широк кръг от заинтересовани страни.

 

Устойчиви инвестиции

Европейският форум за отговорни инвестиции дефинира СОИ като „всеки инвестиционен процес, който комбинира финансовите цели на инвеститора с отношението му към околната среда, обществото и ръководството” (Environment/Society/Governance; ESG).

 

Устойчиво развитие

„Задоволяване потребностите от ресурси на настоящето, без да се излагат на риск възможностите за бъдещите поколение да посрещнат собствените си потребности“. Терминът се превръща в обществена ценност в резултат на развиваща се икономическа система, която се стреми да задоволи нуждите на потребителите докато търси баланс това да бъде направено по най-екологичен начин. Тенденциите посочват, че поради разрастващия се брой предизвикателства, например COVID-19, военни конфликти, затопляне на климата, организациите по-системно търсят решение за социални, екологичните и икономически проблеми.

 

Устойчиви финанси

Единна система за класификация на ЕС, чиято цел е да се насърчат устойчивите инвестиции допринасящи до изграждането на неутрална икономика по отношение на климата. Класификацията включва икономическите дейности, които ще се считат за екологосъобразни и ще трябва да отговарят на определени изисквания. Рамката ще се основана на 6 основни принципа.

 

Цели за устойчиво развитие

Глобалните цели за устойчиво развитие, приети през 2015 г. са целите на ООН за устойчиво развитие, които поставят 17 цели за постигане на мир и просперитет за хората и планетата днес и в бъдещето. В основата на устойчивото развитие е справянето с целите чрез интегриране на социално, икономическо и екологично измерения и ангажиране на всички заинтересовани страни за разрешаване на предизвикателствата пред хората и планетата. Ролята на бизнеса е да преосмисли целта и си и приносът към прогреса, като прилага иновативно мислене и действия базирани на сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани страни.