Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Кандидатстване

   
  1. За образователно-квалификационна степен магистър могат да кандидатстват лица, завършили висше образование и притежаващи образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър.
  2. Кандидатстването и приемането на студенти в образователно-квалификационна степен магистър се извършва на основание на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени.
  3. Правото за обучение ползват лицата, завършили висшето си образоване с успех не по-нисък от Добър.
  4. Всички кандидати за магистърските програми на Факултета по педагогика се приемат по документи и събеседване, което включва въпроси, свързани с мотивацията за избор на конкретните магистърски програми, професионални нагласи, качества и комуникативни умения на кандидатите.
  5. Като допълнителен въпрос е включен казус от педагогическата или социалната практика, чрез което се цели да се идентифицират умения на кандидатите за разсъждаване и търсене на решения на реален педагогически или социален проблем.
  6. Условията за кандидатстване във всички магистърски програми са еднакви – както за места, субсидирани от държавата, така и за обучение срещу заплащане.
  7. Кандидатите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване в отдел "Студенти" на факултета.

Документи за кандидатстване - виж тук

Всички кандидати за магистърските програми на Факултета по педагогика се приемат по документи и събеседване, което включва въпроси, отнасящи се до мотивацията за избор на конкретните магистърски програми, лични, професионални качества и комуникативни умения на кандидатите.

 

Като допълнителен въпрос е включен казус от педагогическата или социалната практика, чрез което се цели да се идентифицират умения на кандидатите за разсъждаване и търсене на решения на реален педагогически или социален проблем.

 

За учебната 2018/2019 г. Факултетът по педагогика обявява места само за обучение срещу заплащане. Условията за кандидатстване във всички магистърски програми са еднакви. Класирането на кандидатите става по успех и по реда на желанията.

 

Обучението в магистърските програми включва дисциплини от две основни групи: базова подготовка (за неспециалисти) – задължителен модул за студенти, които са завършили бакалавърска степен по специалност в различно професионално направление от това на магистърската програма, и специализираща подготовка в профила на магистърската програма за всички студенти.

Как да изберем магистърска програма - виж тук

За контакти:

ВЕСЕЛИНКА РАЛЕВА – Инспектор магистри

e-mail:

стая 212, Северно крило

тел. 02/9308 526

 

Доц. д-р ВАНЯ БОЖИЛОВА, зам.-декан

стая 22, Южно крило

тел. 02/9308 546