Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес" / 2011

   

Трета международна научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес"

 

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
и
ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ

Ви канят да участвате в

Международна научна конференция по спорт в Алма Матер
на 11 и 12 ноември 2011 г., София

В следните направления:

  1. Физическо възпитание, спорт и рекреация в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Кръгла маса:
Физическото възпитание и спортът в условията на университетското образование

Организационен комитет:
Председател: Проф. д-р Димитър Гюров
Членове: Проф. дпн Емилия Рангелова, доц. д-р Емил Прокопов, доц. д-р Анжелина Янева, гл.ас. Антон Хиджов
Секретар: гл.ас. Боряна Туманова
Технически сътрудници: гл. ас. Елисавета Михайлова, гл.ас. Ирен Пелтекова, ст. ас. Евгени Йорданов, ст.ас. Георги Игнатов, ст.ас. Иванка Костова, Фани Благоева, Ивайло Прокопов
Редакционна колегия: доц. д-р Анжелина Янева, Фани Благоева

Срокове:

1. Потвърждаване участие в Конференцията 30.06.2011 г.
2. Изпращане на доклада 31.08.2011 г.
3. Потвърждаващ отговор за участие от организационния комитет 15.09.2010 г.
4. Заплащане на такса участие 07.10.2011 г.

Финансови условия:
Такса за участие в Научната конференция - 60 лв. за един доклад и 20 лв. за всеки следващ.
Пълната такса се заплаща до 07.10.2011 г., след изпращане на потвърждаващ отговор от организационния комитет за участите в Конференцията по
Сметка:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски",
за конференцията на Департамента по спорт
Вносител: трите имена на участника

На незаплатилите такса участие докладите не се публикуват.
Разходите за нощувки и пътни са за сметка на участниците.
Домакините поемат разходите за кафе-паузите и коктейла на 11 ноември 2011 г.

Място на провеждане на заседанията: Ректората на Университета, зала № 2
Програма:
11.11.2011 г. (петък)
12.00 - 14.00 ч. – Регистрация на участниците;
14.00 - 15.00 ч. – Откриване на конференцията, пленарно заседание;
15.00 - 16,30 ч. – Заседание на първо направление;
17,00 - 18,30 ч. – Кръгла маса;
19.00 ч. - Коктейл.

12.11.2011 г. (събота)
09.30 - 11.00 ч. – Заседание на второ направление;
11.00 - 11.30 ч. – Кафе-пауза;
11.30 - 13.00 ч. – Заседание на трето направление;
13.00 - 14.00 ч. – Обедна почивка;
14.00 - 15.30 ч. – Заключително заседание

Адрес за контакти:
Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15
Ректорат, стая 120, Департамент по спорт
гл.ас. Боряна Туманова
Тел. 02 9442749 , 02 9308 (435, 703), Факс: 02 9433818
E-mail: sport_conference_su@abv.bg, Web: http://www.uni-sofia.bg/Sports_Department

Изисквания за оформяне и публикуване на материалите.
Материалите се изпращат на следния е-mail: sport_conference_su@abv.bg,, или се предават на хартиен и електронен носител.
Предложените статии трябва да са оригинални и непубликувани в други издания.
Работни езици: български, руски и английски
Статиите да са до 10 страници и да бъдат оформени по следния начин:
Текст: Редактор Word 2000 или по-висока версия
Оформление: Формат А4, Portrait; Times New Roman, Size 12; Regular, Justify; междуредово пространство single; без сричкопренасяне. Полета: Top – 2.5 cm, Left – 2.5 cm, Bottom – 2.0 cm, Right – 2.0 cm, Character spacing—Normal
Заглавие на български език Times New Roman, Size 12, Bold, All Caps, Center;
Автор/и – след един празен ред, Times New Roman, Size 12, Bold, All Caps, Center;
Месторабота – на следващия ред Times New Roman, Size 12, Italic Center;
Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат през 2 празни реда под заглавието и авторите на български във вид: собствено и фамилно име на авторите, следвано от заглавието – Times New Roman, Size 12, All Caps, First Line Indent – 1,5, Line spacing – Single, Alignment Justified;
Анотацията на английски език се оформя по следния начин: през 1 празен ред, в обем до 12 реда, Times New Roman, Size 10, Regular, First Line Indent – 1,5, Line spacing – Single, Alignment Justified;
Ключови думиKey Words следват през 1 празен ред Times New Roman, Italic, ключовите думи са Times New Roman, Size 10, Regular, First Line Indent – 1,5, Line spacing – Single, Alignment Justified;
Основен текст: Times New roman; Size 12, Regular, First Line Indent – 1,5, Line spacing – Single, Alignment Justified, Spacing: Before - 6 pt.
Таблици и фигури: Прилагат се и на отделни файлове в цвят черно-бял, патерн или други различими цветове за печат. Диаграмите задължително се представят на Excel. Схемите се изчертават на Smart Draw, Corel Draw 10 или по-висока версия. Номерът и текстът на таблицата се позиционират над нея, а на фигурата – под. Изписват се по следния начин: Font - Times New Roman; Size 12; No effects; Paragraph Alignment: Center. Таблиците и фигурите се отбелязват в текста с малки скоби (фиг. 2).
Литература: Библиографията трябва да съдържа само автори, цитирани в текста. Посочва се съгласно БДС, като в текста цитирането се указва с цифри в квадратни скоби, които съответстват на поредния им номер в библиографската справка [3}. Когато се цитират имена на автори, след името се посочва датата на издаване в малки скоби (2001). Авторите се подреждат и номерират по азбучен ред (по фамилното име на първия автор) първо на кирилица, след това на латиница, като се спазва следната последователност:
Статии—име (на) на авторите, заглавие на материала, наименование на списанието, том, номер на броя, година на отпечатване, страници.
Книга—имена на авторите, заглавие на книгата, издателство, място на издаване, година на издаване.