Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" - 2014 г.

   

 

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” и ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ
Ви канят да участвате в

Международна научна конференция по спорт "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"
на 7 и 8 ноември 2014 г., София

В следните направления:

 1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система
 2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
 3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта

Кръгла маса:
Мястото на спорта в университетското образование

Срокове:

1. Потвърждаване участие в Конференцията 30.06.2014 г.
2. Изпращане на доклада 31.08.2014 г.
3. Потвърждаващ отговор за участие от организационния комитет 15.09.2014 г.
4. Заплащане на такса участие 07.10.2014 г.

Финансови условия:
Такса за участие в Научната конференция:

 • за един доклад - 60 лв.;
 • за докторанти (редовно обучение) - 40 лв.;
 • за студенти - 20 лв.;
 • за всеки следващ доклад - 20 лв.;
 • за участие на съавтори в конференцията - 20 лв.

Пълната такса се заплаща до 07.10.2014 г., след изпращане на потвърждаващ отговор от организационния комитет за участите в Конференцията по Сметка:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски",
за конференцията на Департамента по спорт
Вносител: трите имена на участника

Таксата за участие включва:

 • Сборник с доклади;
 • Материали от конференцията;
 • Участие в работните заседания;
 • Кафе-паузи и коктейл на 7 ноември 2014.

На незаплатилите такса участие докладите не се публикуват.

Разходите за нощувки и пътни са за сметка на участниците.

Място на провеждане на заседанията: Ректората на Университета.

 

ПРОГРАМА:

07.11.2014 г. (петък) – зала № 2

до 14.00 ч. – Регистрация на участниците;

14.00 - 15.00 ч. – Откриване на конференцията, пленарно заседание;

15.00 - 16.30 ч. – Заседание на първо направление;

16.30 - 17.00 ч. – Кафе-пауза;

17.00 - 18.30 ч. – Кръгла маса;

19.00 ч. – Коктейл.

 

08.11.2014 г. (събота)

09.00 - 12.00 ч. – Заседание на второ направление (зала №1);

10.15 - 10.45 ч. – Кафе-пауза;

09.00 - 12.00 ч. – Заседание на трето направление (зала №2);

10.15 - 10.45 ч. – Кафе-пауза;

12.00 – 12.30 ч. – Кафе-пауза;

12.30 – 13.30 ч. – Заключително пленарно заседание.

 

Адрес за контакти:

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15

Ректорат, стая 120, Департамент по спорт

доц. д-р Боряна Туманова

Тел. 02 9442749, 02 9442749, 02 9308 (435, 703), Факс: 02 9433818

E-mail: sport_conference_su@abv.bg,

Web: http://www.uni-sofia.bg/Sports_Department


Изисквания за оформяне и публикуване на материалите

Материалите се изпращат на следния е-mail: sport_conference_su@abv.bg, или се предават на хартиен и електронен носител.

Предложените статии трябва да са оригинални и непубликувани в други издания.

Обемът е до 10 страници на А4, включително таблици, графики и приложения и да бъдат оформени по следния начин:

Текст: Редактор Word 2000 или по-висока версия.

Оформление: формат А4, Portrait; Полета: Top – 2.5 cm, Left – 2.5 cm, Bottom – 2.0 cm, Right – 2.0 cm.

Форматиране:

Заглавие на български език Times New Roman, 12 р, Bold, All Caps, Line spacing – Single, Center;

Автор/и – след един празен ред, собствено и фамилно име на авторите, Тimes New Roman, 12 р, Bold, All Caps, Center;

Местоработана следващия ред Times New Roman, 12 р, Italic, Center;

Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат през 2 празни реда под заглавието и авторите на български във вид: собствено и фамилно име на авторите, следвано от заглавието на All Caps.

Анотацията на английски език се оформя по следния начин: анотацията през 1 празен ред, в обем до 10 реда, Times New Roman, Size 10, First Line Indent – 1,0; Line spacing – Single, Alignment Justified;

Ключовите думи (Key Words) следват през 1 празен ред Italic, ключовите думи са- Regular, Times New Roman, Size 10, First Line Indent – 1,0; Line spacing – Single, Alignment Justified;

Основният текст: Times New Roman; Size 12, First Line Indent – 1,0; без сричкопренасяне; Line spacing – Single, Alignment Justified.

Структура на доклада: увод, хипотеза, цел, задачи, методика и организация на изследването, резултати, изводи и препоръки, библиография, използвана и цитирана в текста (посочва се съгласно БДС, като в текста цитирането се указва с квадратни скоби);

Таблици и диаграми: Прилагат се и на отделни файлове в Excel. Схемите се изчертават на Smart Draw, Corel Draw 10 или по-висока версия. Заглавията на таблиците (Paragraph Alignment: Left) и приложенията (Paragraph Alignment: Right) се изписват над тях, а на фигурите под тях (Paragraph Alignment: Centered).