Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" - 2012 г.

   

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
и
ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ

Ви канят да участвате в

Международна научна конференция по спорт
"Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"
на 9 и 10 ноември 2012 г., София

В следните направления:

  1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта

Кръгла маса:
Здравословен начин на живот чрез двигателна активност и здравословно хранене

Организационен комитет:
Председател: проф. дфн Анастас Герджиков
Членове: Проф. дпн Емилия Рангелова, доц. д-р Емил Прокопов, доц. д-р Анжелина Янева, гл.ас. д-р Антон Хиджов
Секретар: гл.ас. Боряна Туманова
Технически сътрудници: гл.ас. Елисавета Михайлова, гл.ас. Ирен Пелтекова, гл.ас. Евгени Йорданов, гл.ас. Иванка Костова, ас. Георги Игнатов, Фани Благоева, Ивайло Прокопов
Ръководители на направления: проф. дпн Емилия Рангелова, гл. ас. д-р Антон Хиджов, гл. ас. Боряна Туманова, гл. ас. Елисавета Михайлова, гл. ас. Ирен Пелтекова, гл. ас. Евгени Йорданов
Редакционна колегия: доц. д-р Анжелина Янева,гл.ас. д-р Антон Хиджов, гл.ас. Боряна Туманова, гл.ас. Елисавета Михайлова, гл.ас. Ирен Пелтекова,

Коректор: Фани Благоева, Станислава Стоименова

Срокове:

1. Потвърждаване участие в Конференцията 30.06.2012 г.
2. Изпращане на доклада 31.08.2012 г.
3. Потвърждаващ отговор за участие от организационния комитет 15.09.2012 г.
4. Заплащане на такса участие 07.10.2012 г.

 

Финансови условия:
Такса за участие в Научната конференция - 60 лв. за един доклад, за студенти и докторанти (редовно обучение) - 40 лв. и 20 лв. за всеки следващ
Пълната такса се заплаща до 07.10.2012 г., след изпращане на потвърждаващ отговор от организационния комитет за участите в Конференцията по
Сметка:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски",
за конференцията на Департамента по спорт
Вносител: трите имена на участника

Таксата за участие включва:
Сборник с доклади и материали от конференцията;
Участие в работните заседания;
Кафе-паузи и коктейл на 9 ноември 2012.

На незаплатилите такса участие докладите не се публикуват.
Разходите за нощувки и пътни са за сметка на участниците.

Място на провеждане на заседанията: Ректората на Университета, Зала 2

Програма:

09.11.2012 г. (петък)
12.00 - 14.00 ч. – Регистрация на участниците;
14.00 - 15.00 ч. – Откриване на конференцията, пленарно заседание;
15.00 - 16.30 ч. – Заседание на първо направление;
17.00 - 18.30 ч. – Кръгла маса;
19.00 ч. - Коктейл.

10.11.2011 г. (събота)
09.00 - 10.30 ч. – Заседание на второ направление;
10.30 - 11.00 ч. – Кафе-пауза;
11.00 - 12.30 ч. – Заседание на трето направление;
13.00 - 14.00 ч. – Обедна почивка;
14.30 - 15.30 ч. – Заключително заседание

Забележка: Допускат се промени, съгласувани и решени от участниците в Конференцията.

Адрес за контакти:
Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15
Ректорат, стая 120, Департамент по спорт
гл.ас. Боряна Туманова
Тел. 02 9442749 , 02 9308 (435, 703), Факс: 02 9433818
E-mail: sport_conference_su@abv.bg, Web: http://dev.uni.it.fmi.uni-sofia.bg/sport

Изисквания за оформяне и публикуване на материалите:
Материалите се изпращат на следния е-mail: sport_conference_su@abv.bg, или се предават на хартиен и електронен носител.

Предложените статии трябва да са оригинални и непубликувани в други издания, да се предадат на хартиен и/или електронен носител.

Работни езици: български, руски и английски;

Статиите да са от 3 до 10 страници и да бъдат оформени по следния начин:

Текст: Редактор Word 2000 или по-висока версия;

Оформление: Формат А4, Portrait; Times New Roman, Size 12; Regular, Justify; междуредово пространство single; без сричко-пренасяне. Полета: Top – 2.5 cm, Left – 2.5 cm, Bottom – 2.0 cm, Right – 2.0 cm, Character spacing—Normal;

Заглавие на български език Times New Roman, Size 12, Bold, All Caps, Center;

Автор/и – след един празен ред, Times New Roman, Size 12, Bold, All Caps, Center;

Месторабота – на следващия ред Times New Roman, Size 12, Italic Center;

Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат през 2 празни реда под заглавието и авторите на български във вид: собствено и фамилно име на авторите, следвано от заглавието – Times New Roman, Size 12, All Caps, First Line Indent – 1,5, Line spacing – Single, Alignment Justified;

Анотацията на английски език се оформя по следния начин: през 1 празен ред, в обем до 12 реда, Times New Roman, Size 10, Regular, First Line Indent – 1,5, Line spacing – Single, Alignment Justified;

Ключови думиKey Words следват през 1 празен ред Times New Roman, Italic, ключовите думи са Times New Roman, Size 10, Regular, First Line Indent – 1,5, Line spacing – Single, Alignment Justified;

Основен текст: Times New roman; Size 12, Regular, First Line Indent – 1,5, Line spacing – Single, Alignment Justified, Spacing: Before - 6 pt.

Таблици и фигури: Прилагат се и на отделни файлове в цвят чернобял, патерн или други различими цветове за печат в чернобялата гама. Диаграмите задължително се представят на Excel. Схемите се изчертават на Smart Draw, Corel Draw 10 или по-висока версия. Номерът и текстът на таблицата се позиционират над нея, а на фигурата – под. Изписват се по следния начин: Font - Times New Roman; Size 12; No effects; Paragraph Alignment: Center. Таблиците и фигурите се отбелязват в текста с малки скоби (Табл. 2).

Литература: Библиографията трябва да съдържа само автори, цитирани в текста. Посочва се съгласно БДС, като в текста цитирането се указва с цифри в квадратни скоби [2], които съответстват на поредния им номер в библиографската справка. Когато се цитират имена на автори, след името се посочва датата на издаване в малки скоби (Богданов, 2008). Авторите се подреждат и номерират по азбучен ред (по фамилното име на първия автор) първо на кирилица, след това на латиница, като се спазва следната последователност:
Статии - име на авторите, заглавие на материала, наименование на списанието, том, номер на броя, година на отпечатване, страници.
Книга - имена на авторите, заглавие на книгата, издателство, място на издаване, година на издаване.

Брошура