Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Управление и органи / Учебна комисия

   

 

Състав на Учебната комисия на Стопанския факултет (избрана от Факултетния съвет, протокол №19/21.11.2023 г.)

 

Председател:

доц. д-р Димитър Златинов, Заместник-декан по учебната дейност и ръководител на катедра „Икономика“

 

Членове:

доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопанския факултет и ръководител на катедра "Икономика и управление по отрасли"

доц. д-р Божидар Недев, ръководител на катедра "Финанси и счетоводство"

доц. д-р Николай Нетов, ръководител на катедра "Статистика и иконометрия"

доц. д-р Олимпия Ведър, ръководител на катедра „Стопанско управление“

проф. д-р Елеонора Станчева-Тодорова, катедра "Финанси и счетоводство"

доц. д-р Боряна Богданова, катедра "Статистика и иконометрия"

доц. д-р Иванка Михайлова, катедра „Стопанско управление“

доц. д-р Соня Георгиева, катедра "Икономика"

гл. ас. д-р Мария Трифонова, катедра „Икономика и управление по отрасли“

Десислава Лещарова, Главен инспектор администрация на Стопанския факултет

 

Организационен секретар: Мая Тодорова

 

Документи, свързани с организацията на учебния процес

1. Вътрешни правила за устройството и дейността на Учебната комисия на Стопанския факултет

1.1. Списък на преподавателите, осигуряващи обучението в съответната специалност/програма по чл. 14.1. от Вътрешните правила за устройството и дейността на УКСФ

2. Процедура за реда по анализ и осъвременяване на учебната документация, формите на изпитване и практическото обучение в Стопанския факултет

3. Административни задължения на отговорниците на бакалавърски специалности и администраторите на магистърски програми в Стопанския факултет

4. Процедура за изготвяне на план сметките на магистърските програми в Стопанския факултет и за определяне на допълнителни възнаграждения на административните служители

5. Система за кодиране на учебните планове и учебните дисциплини в Стопанския факултет

6. Принципни положения за промяна и синхронизиране на учебните планове и учебните програми в ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и ОНС "доктор" в Стопанския факултет

6.1. Образец за отразяване на изменение и допълнение на учебен план

7. Правила за избиране на гост-преподаватели в Стопанския факултет

8. Процедура за организация на обучението по докторантски курсове в Стопанския факултет

9. Административна процедура при посещение на гост-преподаватели от чуждестранни висши учебни заведения с цел преподаване

 

 

Документи, свързани с обучението на студентите

1. Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет

2. Правила за организация на езиковото обучение в Стопанския факултет - ОКС "Бакалавър"

3. Правила за признаване на изпити, положени в други висши училища и факултети на СУ „Св. Климент Охридски“

3.1. Заявление за признаване на изпит - формуляр за попълване

4. Правила за организацията и провеждането на учебната практика/практическото обучение в ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

4.1. План за учебната практика - формуляр за попълване

4.2. Формуляр за оценка - формуляр за попълване

5. Правила за записване на студенти при неуспешно положени изпити от предходна година в Стопанския факултет

5.1. Заявление до Декана при записване с неположени изпити от предходна година - ОКС "бакалавър" - формуляр за попълване

5.2. Заявление до Декана при записване с неположени изпити от предходна година - ОКС "магистър" - формуляр за попълване