Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Управление и органи / Учебна комисия

   

 

Състав на Учебната комисия на Стопанския факултет

 

Председател:

доц. д-р Димитър Златинов, Заместник-декан по учебната дейност и Ръководител на катедра „Икономика“

 

Членове:

доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопанския факултет и Ръководител на катедра "Икономика и управление по отрасли"

доц. д-р Олимпия Ведър, Ръководител на катедра „Стопанско управление“

доц. д-р Марселен Йовоган, Ръководител на катедра "Финанси и счетоводство"

доц. д-р Николай Нетов, Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия"

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова, катедра "Финанси и счетоводство"

гл. ас. д-р Иванка Михайлова, катедра „Стопанско управление“

/временно се замества от доц. д-р Ия Петкова-Гурбалова/

ас. д-р Илия Атанасов, катедра „Икономика"

ас. Бойко Амаров, катедра „Статистика и иконометрия“

ас. Мария Трифонова, катедра „Икономика и управление по отрасли“

Десислава Лещарова, Главен инспектор администрация на Стопанския факултет

 

Организационен секретар: Илона Цицелкова

 

 

Документи, свързани с организацията на учебния процес

1. Вътрешни правила за устройството и дейността на Учебната комисия на Стопанския факултет

1.1. Списък на преподавателите, осигуряващи обучението в съответната специалност/програма по чл. 14.1. от Вътрешните правила за устройството и дейността на УКСФ

2. Процедура за реда по анализ и осъвременяване на учебната документация, формите на изпитване и практическото обучение в Стопанския факултет

3. Административни задължения на отговорниците на бакалавърски специалности и администраторите на магистърски програми в Стопанския факултет

4. Процедура за определяне на допълнителни възнаграждения на административните служители по план-сметките на магистърските програми в Стопанския факултет

5. Система за кодиране на учебните планове и учебните дисциплини в Стопанския факултет

 

 

Документи, свързани с обучението на студентите

1. Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет
2. Правила за организация на езиковото обучение в Стопанския факултет - ОКС "Бакалавър"

3. Процедура за признаване на изпити на студенти от френската програма по икономика и управление в Стопанския факултет

3.1. Заявление за признаване на изпит във френската програма - формуляр за попълване

4. Правила за организацията и провеждането на учебната практика/практическото обучение в ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

4.1. План за учебната практика - формуляр за попълване

4.2. Формуляр за оценка - формуляр за попълване

5. Правила за признаване на изпити, положени в други висши учебни заведения

5.1. Заявление за признаване на изпити - формуляр за попълване