Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Изкуствен интелект за бизнес и финанси

   

 

Изкуствен интелект за бизнес и финанси - 2 семестъра

Изкуствен интелект за бизнес и финанси

Срок на обучение: 2 семестъра за икономисти и 4 семестъра за неикономисти, вкл. за студенти с бакалавърска степан в ПН 3.8. Икономика със 180 или 210 кредита*

Форма на обучение: редовна

* Съгласно чл. 42(6) от Закона за висшето образование лицата, придобили ОКС "бакалавър" с по-малко от 240 кредита, могат да продължат образованието си в ОКС "магистър" само в същото професионално направление.

20201119_145335

Ръководител: доц. д-р Боряна Богданова, bpelova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 504

CRW_5203-e1466518049697-236x300

Администратор: доц. д-р Ангел Марчев, angel.marchev@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222

 

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на три етапа:

  • Първи етап - от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап - от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

Всеки кандидат ще получи имейл с персонален час за явяване на събеседването.

 

Допълнителни изисквания: Всеки кандидат следва в срок до 2 дни преди датата на събеседването да изпрати CV и мотивационно писмо до доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg) и до доц. д-р Ангел Марчев (angel.marchev@feb.uni-sofia.bg).

 

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1375 лв.

 

Въпросник за държавен изпит за МП "Изкуствен интелект за бизнес и финанси"

В резултат на близо две години усилена работа на мотивиран екип от преподаватели на Стопанския факултет на СУ бе създадена магистърската програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“.

Учебният план предлага балансирано съчетание от практически ориентирани курсове, отговарящи на нуждите на бизнеса, и курсове, интегриращи в себе си последните научни тенденции в областта. Предвидените задължителни дисциплини гарантират овладяването на необходимите теоретични знания и приложни умения, а богатата палитра от изборни курсове осигурява възможности за тяхното задълбочаване в избрани от студента области на специализация.

Програмата се реализира в тясно сътрудничество с бизнеса. Основен партньор е “Шварц Ай Ти България” ЕООД. Компанията подпомага подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект чрез осигуряване на модерни условия за провеждане на интерактивно и модерно обучение и чрез участие в учебния процес с изнасяне на гост-лекции и интегриране на реални казуси от практиката в час. В допълнение студентите на програмата ще имат възможност да изберат един или повече курсове, в които лектори са водещи експерти от Райфайзенбанк България, VMware и INDEAVR.

Наред с практически-базираното обучение, в програмата е силно застъпено и научно-базираното обучение. Студентите ще имат възможност да чуят акценти от последните научни разработки на преподавателския колектив в областта на обработката на естествен език, невронни мрежи, изкуствен интелект в подкрепа на вземането на решения и др., публикувани в престижни международни издания. Част от разработеното учебно съдържание е базирано на резултати от национални научни и научно-приложни проекти с участието на Стопанския факултет на СУ.

 

Зала на МП "Изкуствен интелект за бизнес и финанси", изградена в сътрудничество с компанията Schwarz IT

Schwarz IT Bulgaria_New Hall_SU
Schwarz IT Bulgaria_New Hall_SU_2

Програмата има общо 6 задължителни курса:

Броят на изборните курсове е 17, като сред тях са Основи на текстовия анализ и обработката на естествен език, Адаптация и самоорганизаиция в комплексни системи, Наука за вземането на решения, Бизнес моделиране с CRISP-DM, Машинно самообучение за бизнес и финанси, Визуализация на данни от аналитично изследване, Оценка и поддръжка на скоринг модели за вземане на бизнес решения, Дигитални бизнес модели и процеси, Управление и анализ на бизнес информация, Метаданни и бизнес анализ, както и набор от курсове, посветени на приложението на изкуствения интелект и анализа на големи данни в различни сфери на бизнеса и финансите. В допълнение на студентите се дава възможност да запишат разширен основополагащ курс по теория на вероятностите и статистика, както и уводен курс по предварителна обработка на големи масиви от данни в бизнеса, в рамките на който се въвеждат и основните принципи при писане на код и програмиране.

 

Изкуствен интелект за бизнес и финанси - 4 семестъра

Изкуствен интелект за бизнес и финанси

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Съгласно чл. 42(6) от Закона за висшето образование лицата, придобили ОКС "бакалавър" с по-малко от 240 кредита, могат да продължат образованието си в ОКС "магистър" само в същото професионално направление.

 

Първите два семестъра от обучението на програмата за неспециалисти включват базова подготовка по икономически, финансови, статистически и правни дисциплини. Целта е да се гарантира минимална базисна подготовка и знания по фундаментални икономически и финансови дисциплини, които да подпомогнат успешното овладяване на специализираната материя, свързана с различните приложения на изкуствения интелект. Профилиращата подготовка включва свободно избираеми учебни дисциплини в областта на личните финанси, институционалната икономика, европейските политики и програми, корпоративната икономика, социалната защита и социалното осигуряване, управлението на човешките ресурси, финансовия анализ на фирмата, дериватните финансови инструменти, поведенческата икономика и финанси и др.

Трети и четвърти семестър съвпадат изцяло с учебното съдържание на двусеместриалната програма.

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на три етапа:

  • Първи етап - от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап - от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

Всеки кандидат ще получи имейл с персонален час за явяване на събеседването.

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1375 лв.

Допълнителни изисквания: Всеки кандидат следва в срок до 2 дни преди датата на събеседването да изпрати CV и мотивационно писмо до доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg) и до доц. д-р Ангел Марчев (angel.marchev@feb.uni-sofia.bg).

 

 

Архив на учебните планове: