Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Боряна Богданова

   

Доц. д-р Боряна Богданова

BBogdanova

 

Доц. д-р Боряна Богданова е преподавател към катедра „Статистика и иконометрия“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като от 2016 г. до момента е ръководител на Кариерния център към същия факултет. От октомври 2019 г. е избрана и за заместник-декан на Стопанския факултет.

 

Тя е един от основателите на магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“, в рамките на която преподава базови курсове в областта на статистическия анализ и обработката на големи масиви от данни.

 

Доц. Боряна Богданова е активен член и ментор към Data Science Society.

 

Изследователските ѝ интереси са в областта на предсказващото моделиране (Predictive Modelling), анализа на времеви редове (Time Series Analysis), уейвлет анализ (Wavelet Analysis), емпирични и поведенчески финанси.

 

Има редица публикации в реферирани и индексирани научни списания, както и значителен опит като член на екип и ръководител на научно-изследователски проекти.

 

CV

Списък с публикациите

ResearchGate: Боряна Богданова