Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Фасилити мениджмънт" / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

26.11.2019

 

 

На 26 ноември 2019 г. тринадесет дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия.

 

IUO

 

 

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са:

 

 • Ивайло Георгиев Иванов, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Трейл рънинг туризъм в Шамони“ и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова
 • Денислава Мирославова Митева, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Съвременният религиозен туризъм и перспективите за развитието му в България“ и научен ръководител х.пр. д-р Борис Гълъбов
 • Калоян Венелинов Попов, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Развитие на винения и кулинарен туризъм в България“ и научен ръководител х.пр. д-р Борис Гълъбов
 • Ива Ивайлова Младенова, маг. програма „Икономика и управление на публичния сектор“, с тема „Управление на връзките с обществеността в публичния сектор“ и научен ръководител доц. д-р Александър Николов
 • Данаил Парашкевов Монов, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Възможности за развитие на входно-изходен модел за определяне на тарифи за достъп и пренос на природен газ през ГПМ“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Емил Стоянов Пенов, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Използване на ФМ софтуер за управление на площите на международна ритейл компания по примера на HM“ и научен ръководител х.пр. д-р Петър Ташев
 • Орлин Денков Денков, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Анализ и възможности за прилагане на ВЕИ в публичния сектор и в сгради с обществена насоченост“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Десислава Валентинова Гамозова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Приложение и икономически ползи на водорода като енергия в автомобилния транспорт“ и научен ръководител х.пр. д-р Таско Ерменков
 • Илияна Маринова Маринова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Анализиране на потенциалните инвестиции в хидротехнически съоръжения за съхранение на ел. енергия като мярка за оптимизиране сигурността на бълг. Електроенергийна система“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Малина Колева Димитрова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Предизвикателства и решения при управлението на проекти за развитието на електропреносната мрежа“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Силвия Руменова Маринова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Възможности за развитие на метода "Горна граница на цени" в сектор Водоснабдяване и канализация в България през следващите регулаторни периоди“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Кристина Стоянова Костадинова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Мeрки за насърчаване потреблението на собствена енергия от ВЕИ в обществени сгради“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Тао Луо, маг. програма „Икономика и управление на публичния сектор“, с тема „Проучване относно управлението на Общността на фона на изграждането на интелигентен град в Китай“ и научен ръководител доц. д-р Александър Николов