Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Минералогия, петрология и полезни изкопаеми / Преподаватели

   
 • Доц. д-р Цвета Станимирова
  ръководител на катедра
  Kристалография, Кристалохимия, Експериментална минералогия
  каб. 75, тел. 02 9308 258
  stanimirova@gea.uni-sofia.bg

 

 • Проф. д-р Атанас Чаталов
  Седиментология на карбонатни и кластични скали
  каб. 72, тел. 02 9308 255
  chatalov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Виктория Вангелова
  Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувателни процеси,
  Хидротермални системи, Геоекология, Сулфидна геохимия
  каб. 75, тел. 02 9308 258
  vpatrick@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Момчил Дюлгеров
  Магмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали
  каб. 70, тел. 02 9308 253
  momchil@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Милена Георгиева
  Метаморфна пертология, Геохимия
  каб. 70, тел. 02 9308 552
  milena@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Стефка Денчева
  Минералогия и Кристалография
  каб. 73, тел. 02 9308 256
  zaneva@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Таня Стоилкова-Илиева
  Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали,
  Органична химия, Органичен катализ
  каб. 66, тел. 02 9308 295
  tstoilkova@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Ралица Събева
  Търсене и проучване на полезни изкопаеми
  каб. 76, тел. 02 9308 309
  rsabeva@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Стефан Велев
  Вулканология
  каб. 74, тел. 02 9308 257
  velev@gea.uni-sofia.bg

 

Бивши членове на катедрата

 

 • Проф. д-р Росен Недялков, пенсионер
  Mагматична петрология, Вулканология, Магматични флуиди,
  Рудогенерираща способност на магматизма
  каб. 74, тел. 02 9308 257
  rned@gea.uni-sofia.bg

 

 • Проф. д-р Камен Богданов, пенсионер
  Минералогия, Икономическа геология, Металогения, Хидротермални системи
  каб. 73, тел. 02 9308 256
  kamen@gea.uni-sofia.bg

 

 • Проф. д-р Филип Мачев, пенсионер
  Метаморфна петрология, Петрология на гранитоиди, Петрология на метабазити
  каб. 66, тел. 02 9308 295
  machev@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Василка Младенова, пенсионер
  Минералогия, Полезни изкопаеми, Кристалохимия, Околна среда
  каб. 70, тел. 02 9308 552
  vassilka@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Валентин Владимиров, пенсионер
  Полезни изкопаеми, Търсене и проучване, Минерална икономика, Петрофизика,
  Минно дело, Геостатистика, Математична геология, Археометрия, Акустика,
  Проучвателна геохимия, Оценка жизнения цикъл и мислене, Управление на отпадъците, Геоиформатика
  valentin@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Явор Стефанов
  Седиментология на силицикластични скали
  yavor@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. Златил Вергилов, пенсионер
  Кристаография, Онтогения на минерали,
  Реална структура на минерали, Методи за структурен анализ на минерали

 

Специалисти и лаборанти

 

 • Теодора Билярска
  уредник, Музей по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми
  тeл. 02 9308 312
  teodora@gea.uni-sofia.bg

 

 • Кристина Методиева
  геолог, Музей по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми
  тeл. 02 9308 312
  k.metodieva@gea.uni-sofia.bg