Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет

   

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 02 846 70 57
факс: 02 9446 487
e-mail: decanat@gea.uni-sofia.bg
   
Отдел "Студенти" 02 9308 384
Деканат 02 9308 385
SU4
   
   

 

Официално откриване на академичната учебна 2019/2020 година

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019
Център за компетентност

 

 

АКТУАЛНО

 

НОВИНИ