Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет

   

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 02 846 70 57
факс: 02 9446 487
e-mail: decanat@gea.uni-sofia.bg
   
Отдел "Студенти" 02 9308 384
Деканат 02 9308 385
SU4
   
   

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед РД-19-343/16.09.2020 г. на г-н Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и воден от убеждението, че здравето и образованието са гаранция за пълноценен живот, даващ възможност за личностна и обществена изява, обявявам следните условия за провеждане на занятията през зимния семестър на академичната 2020/2021 година във всички специалности на Геолого-географски факултет:

присъствено обучение за студентите от 1-ви курс (лекции, лабораторни и практически занимания)

и

присъствено обучение и присъствено в електронна среда обучение - чрез системата Мудъл на СУ, за студентите от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс бакалаври и магистри. Разрешавам, посоченият смесен вариант на обучение да бъде изпълнен в съотношение 50:50 (лекции/упражнения) по преценка на преподавателя.

Обучението да се извършва при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

Носенето на предпазни средства е задължително в общите помещения на Университета и в аудиториите.

 

Декан на ГГФ
доц. д-р Климент Найденов

АКТУАЛНО

 

НОВИНИ

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Проект BG05M2OP001-1.002-0006
Център за компетентност
Проект BG05M2OP001-1.002-0019
Център за компетентност
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“,
Период на изпълнение 2018 –2023