Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Представяне

   

Мисия, визия, цели и задачи

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 02 9308 385
факс: 02 9446 487
e-mail: info@gea.uni-sofia.bg
SU4

 

СПЕЦИАЛНОСТИ И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

Обучението в Геолого-географския факултет обхваща всички образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Учебната година е разделена на два семестъра по 15 седмици, изпитна сесия в края на всеки семестър и започва на 1 октомври. Учебният процес се състои от лекции и семинарни занятия, а също така включва и индивидуални форми на обучение – доклади, лабораторни занятия, практики и др.

Учебните практики до определени геоложки, географски и туристически обекти се провеждат след края на летния семестър.

Понастоящем във факултета се обучават около 900 български и чуждестранни студенти по седем специалности – Геология, Геология и проучване на природни ресурси, География, Туризъм, Регионално развитие и политика, Геопространствени системи и технологии и География и английски език. Обучението се осъществява в редовна и задочна форма, по държавна поръчка или срещу заплащане.

Геолого-географският факултет извършва и допълнително следдипломно обучение и квалификация, както по основните специалности, така и в по-тесни научни направления.

Преподавателски състав

Във факултета преподават над 80 високо квалифицирани професори, доценти и асистенти. В тяхната изследователска и преподавателска работа им помагат над 30 специалисти с висше образование.

 

ГЕОЛОГИЯ

 

Образователната и научна дейност се ръководи от две катедри: Геология, палеонтология и изкопаеми горива и Минералогия, петрология и полезни изкопаеми.

 

Бакалавърска програма

Обучението по геология се осъществява в редовна форма и осигурява фундаментални знания във всички области на геоложките науки.

Продължителност на обучението: 8 семестъра

Начин на завършване: писмен държавен изпит

Професионална реализация:

 • Проучвателни фирми и мини
 • Лаборатории и отдели за опазване и рекултивация на околната среда
 • Проучвателни лаборатории от различен вид – за полезни изкопаеми, нефтени, газови и др.
 • Строителни фирми и институти

 

Магистърски програми

Във факултета се провежда редовно обучение по програми:

 • Приложна икономическа геология (Applied Economic Geology)
 • Икономическа геология
 • Геология и палеонтология
 • Минералогия, петрология и полезни изкопаеми
 • Палеонтология и биостратиграфия
 • Приложна геохимия
 • Гемология
 • Археометрия

Продължителност: 3 семестъра

Начин на завършване: защита на дипломна работа, която се разработва по време на третия семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация в областите на:

 • Строеж и геоложка история на Земята
 • Процеси, осъществяващи се във вътрешността на Земята и на повърхността ѝ
 • Закономерности в образуването и разпространението на полезни изкопаеми - рудни и нерудни, въглища, нефт и газ

 

Учебната и научно-изследователска работа се провежда в специализирани, добре оборудвани лаборатории, а така също и в двата музея, разположени в сградата на Университета – Музей по палеонтология и исторична геология и Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми.

 

ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

 

Образователната и научна дейност се ръководи от две катедри: Геология, палеонтология и изкопаеми горива и Минералогия, петрология и полезни изкопаеми.

 

Бакалавърска програма

Образователната и научна дейност се ръководи от две катедри: Геология, палеонтология и изкопаеми горива и Минералогия, петрология и полезни изкопаеми.

Продължителност на обучението: 8 семестъра

Начин на завършване: писмен държавен изпит

Професионална реализация:

 • В поделенията на картировъчните звена на “Геология и Геофизика” АД в страната
 • Експерти в РИОПС
 • Геоложките компании, провеждащи търсещи работи на територията на страната и чужбина
 • Предприятията, експлоатиращи мини за добив на руда, кариерите за добив на нерудни материали както в страната, така и в чужбина
 • Към отделите на “Пътно строителство”
 • Строителни компании
 • Научни институти и университети

 

ГЕОГРАФИЯ

 

Учебната и научно-изследователска работа се ръководи от 5 катедри: Климатология, хидрология и геоморфология, Картография и ГИС, Ландшафтна екология и опазване на природната среда, Регионална и политическа география и Социална и икономическа география.

 

Бакалавърска програма

Обучението по география се осъществява в редовна и задочна форма и осигурява фундаментални знания във всички области на географските науки. Дава се и възможност за получаване на педагогическа квалификация.

Продължителност на обучението: 8 семестъра

Начин на завършване: писмен държавен изпит

Професионална реализация:.

 • Учител по география в средното училище
 • Експерти в държавната и общинска администрация
 • Експертно опазване на околната среда
 • Неправителствени организации в сферата на опазване на околната среда

Геолого-географски факултет предлага и две съвместни програми с други факултети на СУ “Св. Климент Охридски”:

 1. История и география – съвместно с Исторически факултет
 2. География и биология – съвместно с Биологически факултет

 

Магистърски програми

Във факултета се провежда редовно и задочно обучение по програми:

 • Географски информационни системи и картография
 • Геоморфология
 • Изменения на климата и управление на водите
 • Управление на природната среда и рискови процеси
 • Ландшафтна екология и Природен капитал
 • Регионална и политическа география
 • Регионално развитие и управление
 • Културна и политическа география
 • Географско образование
 • Развитие и управление на селските райони
 • Регионални изследвания и устойчиви региони

Продължителност на обучението: варира в зависимост от формата на обучение и спецификата на програмите.

Начин на завършване: защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация:

 • Експерти по околна среда в държавната и общинска администрация в България и в частния бизнес
 • Експерти по политики по изменения на климата (национални стратегии, планове, нормативни актове)
 • Експерти при разработване и управление на проекти, свързани с оценка на риска от проявата на природни опасности
 • Консултантска дейност в областта на опазване на околната среда
 • Неправителствени организации /НПО/ в областта на опазване на околната среда
 • Научно-изследователска дейност

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА

 

Специалност Регионално развитие и политика стартира през учебната 2005/2006 година. Тя е единствена по рода си в България.

 

Бакалавърска програма

Обучението по Регионално развитие и политика се осъществява само в редовна форма.

Продължителност на обучението: 8 семестъра

Начин на завършване: писмен държавен изпит

Професионална реализация:

 • Експерти на различни пространствени нива на Публична администрация;
 • Експерти в областта на планирането, прилагането и мониторинга на планове, програми и стратегии за регионално развитие;
 • Експерти неправителствени организации /НПО/ в областта на регионалното планиране и развитие.

 

Магистърски програми

Във факултета се провежда редовно и задочно обучение по 3 специалности:

 • Планиране и управление на териториални системи
 • Регионална сигурност
 • Управление на човешки ресурси

Продължителност на обучението: варира в зависимост от формата на обучение и спецификата на програмите.

Начин на завършване: защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация:

 • Консултантска дейност в областта на регионалното планиране и развитие Научно-изследователска дейност Консултанти и ръководители на европейски проекти, свързани с териториалното развитие и управление Регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността
 • Управленски структури на национално, регионално и местно ниво
 • Ръководни и експертни длъжности в държавната и местна администрация, в консултантски компании и структури на гражданското общество – ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита
 • Експерти охранителна дейност
 • Институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво
 • Областна и общинска администрация
 • Фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране на териториалните единици
 • Експертно участие в проекти за социално развитие
 • Изготвяне на модели и програмни проекти за Геодемографски информационни системи

 

ТУРИЗЪМ

 

Обучението по туризъм в ГГФ има дълга история. Специалност „Туризъм“ е наследник на създадената през 1967 г. специалност „География на туризма“, а катедра „География на туризма“, която осигурява обучението, е учредена като самостоятелна катедра през януари 1972 г. Бакалавърската програма е въведена през 1993 г. и предлага интердисциплинарен подход в обучението по туризъм, който съответства на същността и особеностите на туризма като стопанска и социална дейност, без да се пренебрегват териториалните аспекти на неговото развитие. Самостоятелните магистърските програми също са ориентирани към развитието на туристическите дестинации, а съвместно с Исторически и Биологически факултет на университета успешно се предлагат програмите по Културен туризъм и Екотуризъм.

 

Бакалавърска програма

Обучението в специалност “Туризъм” се осъществява само в редовна форма. То се отличава с практическата си насоченост – целият 6-ти семестър е предназначен за учебен производствен стаж в туристически фирми в България и чужбина.

Продължителност на обучението: 8 семестъра

Начин на завършване: писмен държавен изпит

Професионална реализация:

 • Експерти в различни сектори на туристическата индустрия – туристически агенции, туристически фирми в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, туристически атракции и други;
 • Екскурзоводи и интерпретатори в природни и културно-исторически туристически обекти;
 • Експерти по туризъм и рекреация в държавната и общинската администрация;
 • Експерти в национални, регионални и местни неправителствени организации и консултантски фирми в областта на туризма.

 

Магистърски програми

Във факултета се провежда задочно обучение по 4 магистърски програми по туризъм:

 • Управление на туристически дестинации
 • Културен туризъм
 • Екотуризъм
 • Туризъм

Продължителност: варира в зависимост от формата на обучение и спецификата на програмите.

Начин на завършване: защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация:

 • Консултантска дейност в областта на регионалното планиране и развитие на туризма;
 • Експерти в областта на специализирани видове туризъм;
 • Консултанти и ръководители на европейски проекти, свързани с развитието на туризма в България;
 • Научно-проучвателна дейност в различни области, свързани с организацията, териториалното развитие и управлението на туризма.

 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност Геопространствени системи и технологии стартира през учебната 2020/2021 година.

 

Бакалавърска програма

Обучението по Геопространствени системи и технологии се осъществява само в редовна форма.

Продължителност на обучението: 8 семестъра

Начин на завършване: писмен държавен изпит

Професионална реализация:

 • Завършилите успешно бакалавърската програма могат да се реализират в публичния сектор (държавните и местните администрации, научните организации), ИТ индустрията, консултантските компании и други фирми, чиято мисия и дейности са свързани с регионалното и пространственото планиране, териториалното устройство, проектирането и изграждането на инфраструктурни системи, опазването на околната среда и редица други области, където геопространствената информация е основен компонент от тяхната дейност.

 

ГЕОГРАФИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Специалност География и английски език стартира през учебната 2018/2019 година.

 

Бакалавърска програма

Обучението по География и английски език се осъществява само в редовна форма.

Продължителност на обучението: 8 семестъра

Начин на завършване: писмен държавен изпит

Професионална реализация:

 • Преподаватели по география и английски език във всички видове основни и средни училища;
 • Експерти в структури на МОН на национално и регионално равнище;
 • Специалисти в областта на образованието в общини и други институции местната власт; в обществени и неправителствени организации; висши учебни заведения, институти и звена за квалификация на учители

 

Магистърски програми

Във факултета се провежда редовно и задочно обучение по програми:

 • Учител по география в средното училище

Продължителност на обучението: варира в зависимост от формата на обучение и спецификата на програмите.

Начин на завършване: защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация:

 • учители по „География и икономика“ в средното училище;
 • специалисти в областта образованието в областните и общинските администрации;
 • участници и ръководители на образователни проекти на национално и регионално равнище.

 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Специалност Климатични промени и управление стартира през учебната 2023/2024 година.

 

Бакалавърска програма

Обучението по Климатични промени и управление се осъществява само в редовна форма.

Продължителност на обучението: 8 семестъра

Начин на завършване: писмен държавен изпит

 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Студентите на Геолого-географския факултет имат възможност:

 • да използват книжния фонд на четирите специализирани библиотеки по геология, геохимия, география и туризъм;
 • да се подготвят самостоятелно в компютърните зали, геоинформационния център, лабораториите, семинарните и научно-учебните бази на факултета;
 • да взимат участие в научни изследвания под ръководство на преподавателите от факултета;
 • да се обучават в продължение на един семестър в други европейски университети по линия на програма ЕРАЗЪМ;
 • да станат членове на Младежкото геолого-географско дружество;
 • да използват спортните и други бази на Софийския университет;
 • да получават стипендия;
 • да използват общежитие;
 • да се ползват с намаления по градския транспорт и ЖП мрежата в България.

 

КАК ДА СТАНЕТЕ СТУДЕНТ В ГГФ НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ?

За бакалавърска програма са необходими три условия:

 • диплома за завършено средно образование;
 • силно желание да се обучавате по една от бакалавърските специалности;
 • успешно участие в кандидат-студентската кампания.

За магистърските програми приемът за обучение, субсидирано от държавата, се извършва чрез конкурсен устен изпит от комисия по предварително обявена програма, а за платено обучение приемът е без конкурсен изпит (по документи) със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50).

 

ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация можете да намерите в Справочника за кандидат-студенти, в Информационния център и на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.

Подробна информация и консултации могат да се получат в Деканата на Геолого-географския факултет на телефон: 02 9308385 и в Отдел „Студенти“ на телефон: 02 9308384.