Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Представяне

   

Мисия, визия, цели и задачи

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 02 9308 385
факс: 02 9446 487
e-mail: decanat@gea.uni-sofia.bg
SU4

 

Кратко представяне на факултета

 

 

Специалности и условия за обучение

Обучението в Геолого-географския факултет обхващат всички степени на образованието – бакалавър, магистър и доктор. Учебната година е разделена на два семестъра по 15 седмици и изпитна сесия в края на всеки семестър и започва на 1 октомври. Учебният процес се състои от лекции и семинарни занятия, а също така включва и индивидуални форми на обучение – доклади, лабораторни занятия, практикумы и др.

Учебните практики, стационарни или екскурзионни - до определени геоложки, географски и туристически обекти се провеждат след края на летния семестър.

Понастоящем във факултета се обучават около 1200 български и чуждестранни студенти по четири специалности – Геология, География, Туризъм и Регионално развитие и политика. Обучението се осъществява в редовна и задочна форма, по държавна поръчка или със заплащане.

Геолого-географският факултет извършва и допълнително следдипломно обучение и квалификация, както по основните специалности, така и в по-тесни научни направления.

Преподавателски състав

Във факултета преподават 83 високо квалифицирани професори, доценти и асистент. В тяхната изследователска и преподавательска работа им помогат 46 специалисти с висше образование.

Как може да станете студент в Софийския университет ?

За да станете студент в бакалавърската степен е необходимо да имате диплома за завършено средно образование, а в магистърската – бакалавърска диплома.

 

ГЕОЛОГИЯ

 

Образователната и научна дейност се ръководи от две катедри: Геология и палеонтология и Минералогия, петрография и икономическа геология.

 

Бакалавърски специалности.

Обучението по геология се осъществява в редовна форма и осигурява фундаментални знания във всички области на геоложките науки.

Продължителност: – 8 семестъра

Завършване - писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

 • Проучвателни фирми и мини
 • Лаборатории и отдели за опазване и рекултивация на околната среда
 • Проучвателни лаборатории от различен вид – за полезни изкопаеми, нефтени, газови и др..
 • Строителни фирми и институти

 

Магистърски специалности.

Във факултета се провежда редовно обучение по 5 специалноси:

 • Геология и палеонтология
 • Геохимия
 • Гемология
 • Прложная геохимия
 • Палеонтология и стратигрпафия

Продължителност: – 3 семестъра

Завършване – защита на дипломна работа, която се разработва по време на третия семестър, параллельно с учебния процес.

Професионална реализация - в областите на:

 • Строеж и геоложка история на Земята
 • Процеси, осъществяващи се във вътрешността на Земята и на поверхността й.
 • Закономерности в образуването и разпространението на полезни изкопаеми - рудни и нерудни, въглища, нефт и газ.

 

Учебната и научно-изследователска работа се провежда в специализирани, добре оборудовани лаборатории, а така също и в двата музея, разположени в сградата на Университета – музей по Палеонтология и геологии и Музей по минералогия, петрология и икономическа геология.

 

ГЕОГРАФИЯ

 

Учебната и научно-изследователска работа се ръководи от 5 катедри: Климатология, хидрология и геоморфология, Картография и ГИС, Ландшафтна екология и опазване на околната среда, Регионална и политическа география и Социална и икономическа география.

 

Бакалавърски специалности.

Обучението по география се осъществява в редовна и задочна форма и осигурява фундаментални знания във всички области на географските науки. Дава се и възможност за получаване на педагогическа квалификация

Продължителност: – 8 семестъра

Завършване - писмен държавен изпит.

Професионална реализация:.

 • Учител по география в средното училище
 • Експертно опазване на околната среда
 • Неправителствени организации в сферата на опазване на околната среда

Геолого-географски факултет предлага и две съвместни програми с други факултети на СУ “Св. Климент Охридски”:

 1. История и география – съвместно с Исторически факултет
 2. География и биология – съвместно с Биологически факултет

 

Магистърски специалности.

Във факултета се провежда редовно и задочно обучение по 10 специалности:

 • Геоморфология;
 • Изменения на климата и управление на водите
 • Физическа география и ландшафтна екология
 • Регионална и политическа география
 • Географски информационни системи /ГИС/ и картография
 • Регионално развитие и управление
 • Управление на човешки ресурси
 • Гражданска регистрация и Административно обслужване
 • Регионално развитие на селски райони
 • Географско обучение

Продължителност: – 3 семестъра за редовно и 4 семестъра за задочно обучение.

Завършване - защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, параллельно с учебния процес.

Професионална реализация:

 • Консултантска дейност в областта на опазване на околната среда
 • Неправителствени организации /НПО/ в областта на опазване на околната среда
 • Научно.изследователска дейност

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА

 

Най-новата специалност по Регионално развитие и политика стартира през учебната 2005/2006 година Тя е единствена по рода си в България.

 

Бакалавърски специалности.

Обучението по Регионално развитие и политика се осъществява само в редовна форма.

Продължителност: – 8 семестъра

Завършване - писмен държавен изпит.

Професионална реализация:.

 • Експерти на различни пространствени нива на Публична администрация;
 • Експерти в областта на планирането, прилагането и мониторнига на планове, програми и стратегии за регионално развитие ;
 • Експерти неправителствени организации /НПО/ в областта на регионланото планиране и развитие.

 

Магистърски специалности.

Във факултета се провежда редовно и задочно обучение по 3 специалности:

 

 • Планиране и управление на териториални системи

Продължителност: – 2 семестъра за редовно, специалисти и 3 семестъра за редовно, неспециалисти.

Завършване - защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация:.

 • Консултантска дейност в областта на регионалното планиране и развитие
 • Научно-изследователска дейност
 • Консултанти и ръководители на европейски проекти, свързани с териториалното развитие и управление

 

 • Регионална сигурност

Продължителност: – 2 семестъра за редовно, специалисти; 3 семестъра за задочно, специалисти и 3 семестъра за редовно и задочно, неспециалисти.

Завършване - защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация:.

 • Регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността
 • Управленски структури на национално, регионално и местно ниво
 • Ръководни и експертни длъжности в държавната и местна администрация, в консултантски компании и структури на гражданското общество – ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита
 • Експерти охранителна дейност

 

 • Управление на човешки ресурси

Продължителност: – 3 семестъра за редовно, специалисти; 4 семестъра за задочно, специалисти и 5/6 семестъра за редовно/задочно, неспециалисти.

Завършване - защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация:.

 • Институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво
 • Областна и общинска администрация
 • Фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране на териториалните единици
 • Експертно участие в проекти за социално развитие
 • Изготвяне на модели и програмни проекти за Геодемографски информационни системи

 

ТУРИЗЪМ

 

Обучението по туризъм в ГГФ има дълга история. Преди повече от 40 години започва обучени по “География на туризма” През 1993 година тази бакалавърска програма прераства в интер-дисциплинарна програма “Туризъм”.

 

Бакалавърски специалности.

Обучението по Туризъм се осъществява само в редовна форма. То се отличава с практическата си насоченост – целият 6-ти семестър е предназначен за производствена практика в туристически фирми в България и чужбина.

Продължителност: – 8 семестъра

Завършване - писмен държавен изпит.

Професионална реализация:.

 • Експерти в различни сектори на туристическата индустрия – туроператорски, туристически фирми, хотели, туристически атракции и други ;
 • Екскурзоводи – интерпретатори в природни и културно-исторически туристически обекти;
 • Експерти по туризъм и рекреация в общински администрации;
 • Експерти в национални, регионални и локални неправителствени организации /НПО/ в областта на туризма .

 

Магистърски специалности.

Във факултета се провежда задочно обучение по 4 специалността:

 • Туризъм - предназначена за специалисти по Туризъм;
 • Културен туризъм - предназначена, както за специалисти по Туризъм, така и за специалисти в други области;
 • Екотуризъм - предназначена, както за специалисти по Туризъм, така и за специалисти в други области;
 • Религиозен туризъм - предназначена, както за специалисти по Туризъм, така и за специалисти в други области;

Продължителност: – 3 семестъра за специалност Туризъм и 4 семестъра за останалите магистърски програми

Завършване - защита на дипломна работа, която се разработва по време на последния семестър, паралелно с учебния процес.

Професионална реализация:

 • Консултанска дейност в областта на регионалното планиране и развитие на туризма;
 • Експерти в областта на специализирани видове туризъм;
 • Консултанти и ръководители на европейски проекти, свързани с развитието на туризма в България.
 • Научно-проучвателна дейност в различни области, свързани с организацията, териториалното развитие и управлението на туризма

 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ДОПЪЛНТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Студентите на Геолого-географския факултет имат възможност:

 • да използват книжния фонд на четирите специализирани библиотеки по геология, геохимия, география и туризъм;
 • да се подготвят самостоятелно в компютерната зала, геоинформационния център, лабораториите, семинарните и научно-учебните бази на факултета;
 • да взимат участие в научни изследвания под ръководство на преподавателите от факултета;
 • да се обучават в продължение на един семестър в други европейски университети по линия на програма ЕРАЗЪМ ;
 • да станат членове на Младежкото геолого-географско дружество;
 • да използват спортните и других бази на Софийския университет;
 • да получават стипендия;
 • да използват общежитие;
 • да се ползват с намаления по градския транспорт и ЖП мрежата в България.

 

КАК ДА СТАНЕТЕ СТУДЕНТ В ГГФ НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ?

За бакалавърска програма са необходими три условия:

 • диплома за завършено средно образование;
 • силно желание да се обучавате п о една от четирите бакалавърски специалности;
 • успешно участие в кандидат-студентските изпити както следва:

 

ГЕОЛОГИЯ – письмен изпит по география на България;

ГЕОГРАФИЯ – письмен изпит по география на Болгарии

ТУРИЗЪМ – письмен изпит по география на България и западен език(английски, немски, френски или руски).

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА – письмен изпит по география на България и западен език(английски, немски, френски или руски).

За магистърска програма е необходимо да имате бакалавърска диплома със среден успех не по-малко от добър 4.00

 

ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация можете да намерите в Справочника за кандидат- студенти, в Софийския университет.

Подробна информация и консултации могат де се получат в Деканата на Геолого-географеския факултет
на телефон: +359 2 9308385 и +359 2 9308384.