Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите в Геолого-географския факултет е 84, подпомагани в учебната и изследователската работа от 46 специалисти.

 

Проф. д-р Георги Георгиев изкопаеми горива (петролна геология)
Проф. дгн Димитър Топлийски климатология
Проф. дгн Иван Чолеев картография
Проф. д-р Камен Богданов минералогия и икономическа геология
Проф. д-р Калинка Маркова изкопаеми горива
Проф. д-р Марин Иванов палеонтология и стратиграфия
Проф. д-р Марин Русев регионална и политическа география
Проф. дгн Мария Воденска функции и влияния на туризма, методи на научното изследване
Проф. дн Николай Бонев геотектоника и стратиграфска геология
Проф. д-р Петър Славейков регионална и политическа география
Проф. д-р Румен Пенин физическа география и ландшафтознание
Проф. дгмн Стефан Карастоянов регионална и политическа география
Проф. д-р Христо Пимпирев палеонтология и стратиграфия
Доц. д-р Александър Коцев географски информационни системи
Доц. д-р Асен Асенов физическа география и ландшафтознание
Доц. д-р Александър Сарафов физическа география и ландшафтознание
Доц. д-р Антон Попов физическа география и ландшафтознание
Доц. д-р Антон Филипов климатология
Доц. д-р Атанас Чаталов литология
Доц. д-р Бистра Векилска климатология
Доц. д-р Борис Давидков картография
Доц. д-р Васил Маринов туристическа политика и планиране
Доц. д-р Василка Младенова минералогия и кристалография
Доц. д-р Веселин Бояджиев регионално планиране и развитие, социално-икономическа география на България, агробизнес, елесторална география
Доц. д-р Веселин Ковачев геология и проучване на полезните изкопаеми
Доц. д-р Виктория Вангелова геология и проучване на полезните изкопаеми
Доц. д-р Галина Рашкова финанси и счетоводство
Доц. д-р Георги Рачев климатология
Доц. д-р Даниела Златунова хидрология
Доц. д-р Диан Вангелов палеонтология и стратиграфия
Доц. д-р Димо Димов геотектоника и стратиграфска геология
Доц. д-р Евелина Джурова литология
Доц. д-р Златка Чернева геохимия
Доц. д-р Иван Пенков хидрология
Доц. д-р Ирена Костова въглищна геология
Доц. д-р Калин Йосифов електорална география, политология, история
Доц. д-р Камен Нам физическа география и ландшафтознание
Доц. д-р Климент Найденов регионална и политическа география
Доц. д-р Люсила Цанкова географско образование
Доц. д-р Мимоза Контева физическа география и ландшафтознание
Доц. д-р Нели Сарафска хидрология
Доц. д-р Нено Димов социално-икономическа география на България, теоретична география, регионално развитие и управление
Доц. д-р Никола Тодоров физическа география и ландшафтознание
Доц. д-р Николина Попова управление на рекреационната среда, свободно време и среди за отдих, туристически ресурси
Доц. д-р Нина Николова климатология
Доц. д-р Параскев Петров геология и проучване на полезни изкопаеми
Доц. д-р Петър Стоянов регионална и политическа география
Доц. д-р Полина Павлишина палеонтология и стратиграфия
Доц. д-р Росен Недялков петрология
Доц. д-р Росица Кендерова геоморфология
Доц. д-р Сава Джуранов палеонтология и стратиграфия
Доц. д-р Стефан Бояджиев геология и проучване на полезните изкопаеми
Доц. д-р Стелиян Димитров географски информационни системи
Доц. д-р Стоян Цветанов Недков картография и географски информационни системи
Доц. д-р Тони Трайков география на населението и селищата, регионален анализ на човешките ресурси
Доц. д-р Филип Мачев петрология
Доц. д-р Христо Ганев география на населението и селищата, геоурбанистика, демография
Доц. д-р Биляна Борисова физическа география и ландшафтознание
Гл.ас. Александър Филипов минералогия и кристалография
Гл.ас. Атанас Казаков туристически агенции и туристическа дейност, география на туризма в България
Гл.ас. д-р Байко Байков климатология
Гл.ас. д-р Валентин Владимиров геология и проучване на полезните изкопаеми
Гл.ас. Всеволод Курчатов геология и проучване на полезните изкопаеми
Гл.ас. Георги Кънев геоморфология
Гл.ас. Димитър Димитров география на транспорта и инфраструктурата, регионално развитие
Гл.ас. д-р Евгения Сарафова дистанционни изследвания и ГИС
Гл.ас. д-р Елеонора Балканска структурна геология и геотектоника
Гл.ас. Златил Вергилов минералогия и кристалография
Гл.ас. Зорница Чолакова физическа география и ландшафтознание
Гл.ас. Калина Милкова социално-икономическа география на България
Гл.ас. Ласло Клайн геотектоника и стратиграфска геология
Гл.ас. Мариана Асенова регионална география на туризма
Гл.ас. Пламен Патарчанов Социално-икономическа география, Регионално планиране и развитие, География на агробизнеса, Социално-икономическа среда за развитие на туризма
Гл.ас. Румен Минковски управление на туризма
Гл.ас. д-р Цветан Петров геоморфология
Гл.ас. д-р Цвета Иванова минералогия и кристалография
Гл.ас. д-р Янко Герджиков регионална геология
Ст.ас. Десислава Полеганова регионална и политическа география
Ас. Леонид Тодоров географски информационни системи
Ас. Вася Янева управление на туризма
Ас. Косьо Стойчев регионална и политическа география
Ас. Никола Ботушаров геотектоника и стратиграфска геология
Ас. Николай Петров регионална и политическа география
Ас. Мария Овчарова петрология
Ас. Мая Василева географско образование
Ас. Момчил Дюлгеров петрология