Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите в Геолого-географския факултет е над 80, подпомагани в учебната и изследователската работа от над 30 специалисти.

Проф. д-р Антон Борисов Попов Географски информационни системи и Геоинформатика
Проф. д-р Асен Иванов Асенов

Биогеография, Природна география, Фитоценология,

Защитени природни обекти, Геоботаника

Проф. д-р Атанас Георгиев Чаталов Седиментология на карбонатни и кластични скали
Проф. д-р Васил Христов Маринов Туристическо търсене и поведение, Туристическа политика и планиране, Туристическо райониране, Управление на туристически дестинации
Проф. д-р Вера Кирилова Николова Туристически ресурси, Световни туристически региони и дестинации, Разработване на туристически продукти и атракции, Специализирани видове туризъм
Проф. д-р Ганета Минкова Минкова Право
Проф. д-р Диан Ангелов Вангелов Регионална геология, фациален анализ, седиментни басейни
Проф. д-р Ирена Йорданова Костова Въглищна геология, Органична геохимия
Проф. д-р Климент Минев Найденов Демография, Управление на човешките ресурси, Регионално развитие
Проф. д-р Мариана Атанасова Асенова Туроператорска и туристическа агентска дейност, Устойчиво развитие на туризма, Управление на туристическите дестинации, Маркетинг в туризма, Туристическа политика и планиране
Проф. д-р Марин Рахнев Русев Политическа география, Устойчиво развитие, Геоикономика, География на страните
Проф. д-р Нели Стефанова Христова Хидрология на сушата и водните ресурси
Проф. дн Николай Георгиев Бонев Структурна геология, метаморфни комплекси
Проф. д-р Нина Ванкова Николова Климатология, Изменение на климата, Градски климат, Агроклиматология
Проф. д-р Полина Всеволодова Павлишина Палинология, Исторична геология
Проф. д-р Росица Михайлова Кендерова Геоморфология, Палеогеография, Кватернерна седиментология
Проф. д-р Румен Любенов Пенин

Ландшафти, Физическа география, Геохимия на ландшафта,

Ландшафти на света, Балкански полуостров

Проф. д-р Тони Драганов Трайков Геодемография, Регионално развитие
Проф. д-р Янко Станчев Герджиков Регионална геология, структурна геология
Доц. д-р Александър Тодоров Сарафов Обща физическа география, География на почвите
Доц. д-р Ахинора Георгиева Балтакова Геоморфология, Палеогеография, Кватернерна седиментология
Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова

Ландшафтна екология, Ландшафтно планиране,

Екологични оценки и експертизи

Доц. д-р Борислав Григоров Григоров Биогеография, География на почвите
Доц. д-р Виктория Евгениева Вангелова Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувателни процеси, Хидротермални системи, Геоекология, Сулфидна геохимия
Доц. д-р Вяра Идакиева Стоянова Палеонтология
Доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров Демография, Етно-политически конфликти, География на населението и селищата, Геоурбанистика, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа, Геодемография
Доц. д-р Даниела Славчева Златунова Управление на околната среда, Управление на водните ресурси
Доц. д-р Димитър Желев Иванов Природна география на България, Природна география на континентите, Природна география на Балкански полуостров, Ландшафтна география на България
Доц. д-р Елена Симеонова Петкова

Хотелиерство и реторантьорство, Основи на управлението,

Икономика на туризма, Маркетинг в туризма

Доц. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева Териториални изследвания на туризма, Туристически ресурси и разработване на туристически продукти, Планиране и управление на атракции и туристически дестинации
Доц. д-р Зорница Николова Чолакова Природна география на България, Природна география на континентите, Околна среда, Геохимия на ландшафтите, Екогеохимия, Карстови ландшафти
Доц. д-р Калина Димитрова Милкова Икономическа и социална география, Икономическа и социална география на България, Регионално развитие и политика, Културна география
Доц. д-р Калина Росенова Радева Хидрология на сушата и водните ресурси
Доц. д-р Косьо Христов Стойчев Икономическа география, Регионално развитие
Доц. д-р Мая Петрова Василева Методика на обучението по (География)
Доц. д-р Методи Валериев Иванов Микро и макро икономика, Стратегическо планиране, Икономика на труда
Доц. д-р Милена Георгиева Георгиева Метаморфна пертология, Геохимия
Доц. д-р Момчил Милчев Дюлгеров Магмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали
Доц. д-р Невен Александров Георгиев Структурна геология
Доц. д-р Никола Димитров Ботушаров Нефтена геология, моделиране на седиментни басейни
Доц. д-р Николай Любомиров Попов Регионална география, Културна география
Доц. д-р Пламен Георгиев Патарчанов Социална и икономическа география, Регионално и локално развитие, Пространствено планиране, Териториална организация на агробизнеса
Доц. д-р Раденка Костадинова Митова Основи на туризма, География на туризма, Устойчиво развитие на туризма, Геоекологични аспекти на развитието на туризма
Доц. д-р Стелиян Славков Димитров Географски информационни системи, Устройство на територията
Доц. д-р Цвета Станимирова Иванова Kристалография, Кристалохимия, Експериментална минералогия
Гл. ас. д-р Атанас Николаев Казаков Екскурзоводство, География за травъл агенти, Грижа за клиента, Световни туристически региони и дестинации
Гл. ас. д-р Антонина Трайкова Атанасова Регионално развитие
Гл. ас д-р Георги Василев Коцев Методика на обучението по (География)
Гл. ас. д-р Димитър Драганов Кренчев Геоморфология
Гл. ас. д-р Дочо Искров Дочев Палеонтология, стратиграфия и таксономия
Гл. ас. д-р Евгения Евгениева Сарафова Дистанционни изследвания и ГИС
Гл. ас. д-р Елеонора Милкова Балканска Структурна геология, геотектоника
Гл. ас. д-р Емил Борисов Петров Компютърни информационни системи в туризма
Гл. ас. д-р Зорница Ангелова Доцева  
Гл. ас. д-р Ивайло Цветанов Стаменков Регионална география
Гл. ас. д-р Иван Радев Иванов Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
Гл. ас. д-р Калоян Петров Цветков Икономическа и социална география, Геоурбанистика, Етно-политически конфликти, Регионална география
Гл. ас. д-р Кристиян Ангелов Луканов Регионална и политическа география, Геополитика и геостратегия
Гл. ас. д-р Леонид Тодоров Тодоров Географски информационни системи
Гл. ас. д-р Мария Загорска Туристическо търсене и поведение, Управление на туристически дестинации, Туроператорска и агентска дейност
Гл. ас. д-р Миглена Иванова Клисарова Икономическа география, Регионално развитие
Гл. ас. д-р Надежда Йорданова Жечкова Политическа антропология, Политическа култура, Етнически и религиозни общности, Миграции
Гл. ас. д-р Нели Валентинова Веселинова Икономическа и социална география, География на населението и селищата, География на България, Рурално пространство, Регионално и местно развитие и управление, Развитие и управление на човешките ресурси
Гл. ас. д-р Павлинка Иванова Владимирова Регионална и политическа география, Електорална география
Гл. ас. д-р Петко Николаев Божков Ландшафти, Физическа география, Геоморфология, География на почвите
Гл. ас. д-р Ралица Николаева Събева Търсене и проучване на полезни изкопаеми
Гл. ас. д-р Румен Петров Недков Социално-икономическа география, Регионално развитие,
Териториална организация на стопанството, Административно териториално устройство
Гл. ас. д-р Симеон Димитров Матев Климатология
Гл. ас. д-р Сия Димитрова Чолакова Корпоративни финанси, Счетоводство и контрол, Финансово управление в туризма, Банково дело, Публични финанси, Инвестиционно управление
Гл. ас. д-р Стефан Пенков Велев Вулканология
Гл. ас. д-р инж. Стефан Стефанов Петров ГИС и Картография, Геодезия, Кадастър
Гл. ас. д-р Стефка Кирилова Денчева Минералогия и Кристалография
Гл. ас. д-р Таня Юлиянова Стоилкова Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ
Гл. ас. д-р Цветан Владимиров Петров Геоморфология
Гл. ас. д-р Христо Божидаров Попов Климатология
Гл. ас. д-р Христо Пламенов Доков Регионална и политическа география, Геоикономика, География на страните
Ас. Вася Верчова Янева География на туризма, Производствен стаж, Казуси от производствения стаж, Специализирани видове туризъм, Туристическо търсене и поведение, Екскурзоводство
Ас. Иво Стоянов Ихтимански ГИС, Геопространствени анализи, Тематично картографиране
Ас. Кирил Иванов Николов Социално-икономическа география, География на религиозните общности, География на транспорта и комуникациите
Ас. д-р Кристина Петрова-Христова Социално-икономическа география, Териториална организация на икономиката, Етнически и религиозни отношения, Демография
Ас. Мартин Борисов Илиев ГИС, Геопространствени анализи, Дистанционни изследвания, Тематично картографиране
Ас. Михаил Антоанов Николов Географски информационни системи, Устройство на територията
Ас. Румен Димитров Минковски Управление на човешките ресурси в туризма, Организационно поведение
Ас. д-р Станислава Пламенова Мишева Методика на обучението по (География)