Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите в Геолого-географския факултет е 88, подпомагани в учебната и изследователската работа от 32 специалисти.

Проф. д-р Антон Борисов Попов Географски информационни системи и Геоинформатика
Проф. д-р Асен Иванов Асенов

Биогеография, Природна география, Фитоценология,

Защитени природни обекти, Геоботаника

Проф. д-р Атанас Георгиев Чаталов Седиментология на карбонатни и кластични скали
Проф. д-р Васил Христов Маринов Туристическо търсене и поведение, Туристическа политика и планиране, Туристическо райониране, Управление на туристически дестинации
Проф. д-р Веселин Илиев Бояджиев Икономическа и социална география, Хуманитарна география, Историческа география, Регионален анализ, Политическа изборна /електорална/ география, Топонимия, Рурализъм и рурални райони, Аграрна география, Регионална политика на ЕС, География на България
Проф. д-р Галина Кръстева Рашкова Корпоративни финанси, Счетоводство и контрол, Финансово управление в туризма, Икономика на туризма, Банково дело, Публични финанси, Инвестиционно управление
Проф. д-р Ганета Минкова Минкова Право
Проф. д-р Георги Дончев Рачев Климатология, Изменение на климата, Климатични ресурси, Възобновяеми енергийни източници
Проф. д-р Ирена Йорданова Костова Въглищна геология, Органична геохимия
Проф. д-р Камен Богданов Богданов Минералогия, Икономическа геология, Металогения, Хидротермални системи
Проф. д-р Марин Иванов Иванов Палеонтология (кредни амонити), био- събитийна и секвентна стратиграфия (креда в Медитеранската област)
Проф. д-р Марин Рахнев Русев Политическа география, Устойчиво развитие, Геоикономика, География на страните
Проф. д-р Нели Стефанова Христова Хидрология на сушата и водните ресурси
Проф. дн Николай Георгиев Бонев Структурна геология, метаморфни комплекси
Проф. д-р Нина Ванкова Николова Климатология, Изменение на климата, Градски климат, Агроклиматология
Проф. д-р Росица Михайлова Кендерова Геоморфология, Палеогеография, Кватернерна седиментология
Проф. д-р Румен Любенов Пенин

Ландшафти, Физическа география, Геохимия на ландшафта,

Ландшафти на света, Балкански полуостров

Проф. д-р Филип Александров Мачев Метаморфна петрология, Петрология на гранитоиди, Петрология на метабазити
Доц. д-р Александър Тодоров Сарафов Обща физическа география, География на почвите
Доц. д-р Антон Спасов Филипов Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
Доц. д-р Ахинора Георгиева Балтакова Геоморфология, Палеогеография, Кватернерна седиментология
Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова

Ландшафтна екология, Ландшафтно планиране,

Екологични оценки и експертизи

Доц. д-р Василка Георгиева Младенова Минералогия, Полезни изкопаеми, Кристалохимия, Околна среда
Доц. д-р Вера Кирилова Николова Туристически ресурси, Световни туристически региони и дестинации, Разработване на туристически продукти и атракции, Специализирани видове туризъм
Доц. д-р Виктория Евгениева Вангелова Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувателни процеси, Хидротермални системи, Геоекология, Сулфидна геохимия
Доц. д-р Вяра Идакиева Стоянова Палеонтология
Доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров Демография, Етно-политически конфликти, География на населението и селищата, Геоурбанистика, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа, Геодемография
Доц. д-р Даниела Славчева Златунова Управление на околната среда, Управление на водните ресурси
Доц. д-р Диан Ангелов Вангелов Регионална геология, фациален анализ, седиментни басейни
Доц. д-р Димитър Тодоров Димитров Икономическа и социална география, Регионално развитие и политика, Теоретична география, Регионално развитие на транспортната инфраструктура
Доц. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева Териториални изследвания на туризма, Туристически ресурси и разработване на туристически продукти, Планиране и управление на атракции и туристически дестинации
Доц. д-р Елена Симеонова Петкова

Хотелиерство и реторантьорство, Основи на управлението,

Икономика на туризма, Маркетинг в туризма

Доц. д-р Зорница Нниколова Чолакова Природна география на България, Природна география на континентите, Околна среда, Геохимия на ландшафтите, Екогеохимия, Карстови ландшафти
Доц. д-р Иван Тодоров Пенков Хидрология на сушата и водните ресурси
Доц. д-р Калина Димитрова Милкова Икономическа и социална география, Икономическа и социална география на България, Регионално развитие и политика, Културна география
Доц. д-р Камен Нам Ландшафтна екология, Глобална екология, Природни катастрофи и рискове, Природна география на България
Доц. д-р Климент Минев Найденов Демография, Управление на човешките ресурси, Регионално развитие
Доц. д-р Косьо Христов Стойчев Икономическа география, Регионално развитие
Доц. д-р Мариана Атанасова Асенова Туроператорска и туристическа агентска дейност, Устойчиво развитие на туризма, Управление на туристическите дестинации, Маркетинг в туризма, Туристическа политика и планиране
Доц. д-р Мая Петрова Василева Методика на обучението по (География)
Доц. д-р Момчил Милчев Дюлгеров Магмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали
Доц. д-р Николай Любомиров Попов Регионална география, Културна география
Доц. д-р Никола Димитров Ботушаров Нефтена геология, моделиране на седиментни басейни
Доц. д-р Невен Александров Георгиев Структурна геология
Доц. д-р Пламен Георгиев Патарчанов

Социална и икономическа география, Регионално и локално развитие,

Пространствено планиране, Териториална организация на агробизнеса

Доц. д-р Полина Всеволодова Павлишина Палинология, Исторична геология
Доц. д-р Стелиян Славков Димитров Географски информационни системи, Устройство на територията
Доц. д-р Тони Драганов Трайков Геодемография, Регионално развитие
Доц. д-р Цвета Станимирова Иванова Kристалография, Кристалохимия, Експериментална минералогия
Доц. д-р Янко Станчев Герджиков Регионална геология, структурна геология
Гл.ас. д-р Атанас Николаев Казаков Екскурзоводство, География за травъл агенти, Грижа за клиента, Световни туристически региони и дестинации
Гл.ас. д-р Борислав Григоров Григоров Биогеография, География на почвите
Гл.ас д-р Георги Василев Коцев Методика на обучението по (География)
Гл.ас. д-р Димитър Желев Иванов Природна география на България, Природна география на континентите, Природна география на Балкански полуостров, Ландшафтна география на България
Гл.ас. д-р Димитър Драганов Кренчев Геоморфология
Гл.ас. д-р Дочо Искров Дочев Палеонтология, стратиграфия и таксономия
Гл.ас. д-р Евгения Евгениева Сарафова Дистанционни изследвания и ГИС
Гл.ас. д-р Елеонора Милкова Балканска Структурна геология, геотектоника
Гл.ас. д-р Зорница Доцева  
Гл.ас. д-р Ивайло Цветанов Стаменков Регионална география
Гл.ас. д-р Иван Радев Иванов Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
Гл.ас. д-р Калина Росенова Радева Хидрология на сушата и водните ресурси
Гл.ас.д-р Милена Георгиева Георгиева Метаморфна пертология, Геохимия
Гл.ас. д-р Методи Валериев Иванов Микро и макро икономика, Стратегическо планиране, Икономика на труда
Гл. ас. д-р Надежда Жечкова Политическа антропология, Политическа култура, Етнически и религиозни общности, Миграции
Гл.ас. д-р Нели Валентинова Веселинова Икономическа и социална география, География на населението и селищата, География на България, Рурално пространство, Регионално и местно развитие и управление, Развитие и управление на човешките ресурси
Гл.ас. д-р Николай Димитров Кацарски  
Гл.ас. д-р Павлинка Иванова Владимирова Регионална и политическа география, Електорална география
Гл.ас. д-р Петко Николаев Божков Ландшафти, Физическа география, Геоморфология, География на почвите
Гл.ас. д-р Раденка Костадинова Митова Основи на туризма, География на туризма, Устойчиво развитие на туризма, Геоекологични аспекти на развитието на туризма
Гл.ас. д-р Ралица Николаева Събева Търсене и проучване на полезни изкопаеми
Гл.ас. д-р Румен Петров Недков Социално-икономическа география, Регионално развитие,
Териториална организация на стопанството, Административно териториално устройство
Гл.ас. д-р Стефка Кирилова Денчева Минералогия и Кристалография
Гл.ас. д-р Таня Юлиянова Стоилкова Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ
Гл.ас. д-р Цветан Владимиров Петров Геоморфология
Гл.ас. д-р Явор Николов Стефанов Седиментология на силицикластични скали
Гл.ас. д-р Христо Пламенов Доков Регионална и политическа география, Геоикономика, География на страните
Ас. Антонина Трайкова Атанасова Регионално развитие
Ас. Вася Верчова Янева География на туризма, Производствен стаж, Казуси от производствения стаж, Специализирани видове туризъм, Туристическо търсене и поведение, Екскурзоводство
Ас. Емил Борисов Петров
Ас. д-р Калоян Петров Цветков Икономическа и социална география, Геоурбанистика, Етно-политически конфликти, Регионална география
Ас. Кристиян Ангелов Луканов Регионална и политическа география
Ас. д-р Леонид Тодоров Тодоров Географски информационни системи
Ас. Мартин Борисов Илиев ГИС, Геопространствени анализи, Дистанционни изследвания, Тематично картографиране
Ас. д-р Миглена Иванова Клисарова Икономическа география, Регионално развитие
Ас. Михаил Антоанов Николов Географски информационни системи, Устройство на територията
Ас. д-р Румен Димитров Минковски Управление на човешките ресурси в туризма, Организационно поведение
Ас. Симеон Димитров Матев Климатология
Ас. Станислава Пламенова Мишева Методика на обучението по (География)
Ас. д-р Христо Божидаров Попов Климатология