Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Климатология, хидрология и геоморфология / Научни проекти / Проект "Мониторинг и анализ на климатичните, хидроложките и геоморфоложки процеси в Пирин"

   

 

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА КЛИМАТИЧНИТЕ, ХИДРОЛОЖКИТЕ И ГЕОМОРФОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ В ПИРИН

 

Университетски фонд „Научни изследвания“,

договор N 96 / 19.04.2013

 

Ръководител на проекта: Доц. д-р Георги Рачев

 

Целта на проекта е провеждане на комплексен мониторинг на природната среда (климат, води и релеф) чрез изграждане на система от наблюдавани участъци в Пирин планина. Във връзка с това са поставени и решени следните задачи:

1. Поддържане на автоматична метеостанция (WirelessVantagePro2) и почвени термометри (Wireless Leaf&Soil Moisture /Temperature Station и почвен термометър - тип HOBO, waterproof loggers, OneSet, USA) като регулярно се свалят данните и се следи за техническата им безопасност и обезпеченост.

2. Изграждане и поддържане на ключови участъци за наблюдение (Голям Казан – 2 пункта и Синаница) на различни хидроложки явления и геоморфоложки комплекси като се имат предвид получените метеоданни.

3. Съставяне на база-даннии анализ. Мониторингът в ключовите участъци продължава и базата данни ще се актуализира и допълва.

 

4. Публикуване на данните на сайта на Геолого-географски факултет;

5. Подготвяне на научна публикация.

 

В резултат на работата по проекта за първи път бяха обвързани климатичните данни с тези на процесите и формите. Подобни комплексни физикогеографски изследвания в нашата страна не са правени. Актуалността на настоящето изследване се определя от малкото за България дейности, свързани с метеорологичен, хидроложки и геоморфоложки мониторинг в планинските територии. В научната литература липсват публикувани климатични данни, които могат да характеризират промените в елементите на природната среда в различни хипсометрични пояси и върху склонове с различна експозиция.

Метеорологичната апаратура и създадената база данни за метеорологичните елементи ще може да се използват не само за бъдещи научни изследвания, но и за обучение на студенти и докторанти. Наличието на информация от метеорологичния мониторинг ще стимулира студентите и докторантите за доразвиване на основните идеи от настоящето изследване в магистърски тези и докторски дисертации.