Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Реторика

   

Ръководител катедра

 

Доц. д-р Герасим Петрински

petrinski@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на реториката, история на философията, аргументация, стилистика, теория на пропагандата, византинистика

Преподавани дисциплини

Класическа реторика, Средновековна реторика, Аргументация в реториката, Реторика и комуникативни умения, старогръцки език

 

Доц. дн Димка Гичева-Гочева

gichevagoc@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Антична философия и етика, История на философията и реториката, Философия на образованието

Преподавани дисциплини

Избираеми дисциплини в специалностите Философия, Философия с преподаване на английски и Културология, както и в магистърски програми във ФФ и ФКНФ

 

Доц. д-р Донка Петрова

d.petrova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Публична реч, анализ на аудиторията, презентиране и презентационни умения, комуникативни умения, невербална комуникация, лидерство и лидерски умения, организиране и провеждане на социалнопсихологически тренинги, психологическо консултиране, фасилитиране, качествени изследователски методи, фокус групи, интервюта, оценка на потребностите от обучения

Преподавани дисциплини

Публична реч; Лидерски умения и екипна работа; Социалнопсихологически тренинги; Презентационни умения (в МП „Реторика); Други: Невербална комуникация; Комуникативни умения и работа в екип

 

Доц. д-р Нели Стефанова

ngstefanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Преподавани дисциплини

 

Доц. д-р Яна Събева

y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Реторика, маркетинг, реклама, бизнес комуникация, връзки с обществеността.

Преподавани дисциплини

„Реторика“, “Бизнес реторика“, „Убеждаваща комуникация и диалог“, „Връзки с обществеността“, „Бизнес комуникации“, „Антична философия и реторика“ (на англ. език), „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“, „Технология на преговорите“.

 

Гл. ас. д-р Стоянка Балова-Цветкова

balova@uni-sofia.bg

Научни интереси

Реторика във виртуалното пространство; Политическа реторика; Преговори и дебати

Преподавани дисциплини

Реторика и комуникативни умения; Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване; Реторика; Информационни и комуникационни технологии в работата и обучението в електронна среда; Съвременна реторика; Реторика във виртуалното пространство; Дебати

 

изследовател R1 Росен Стоянов

rstoyanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философия на науката: научно обяснение, мисловни експерименти, Методология и история на хуманитарните науки, Реторика на науката, Аргументация и критическо мислене

Преподавани дисциплини

Антична философия и реторика (англ. ез.), Реторика и комуникативни умения

 

 

Гост преподаватели

 

проф. дфн Величко Руменчев

vrumenchev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Съдебна реторика, обща реторика, публична реч и комуникативни умения, невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване, история на ораторското изкуство и реториката, история на ораторското изкуство в Древен Изток и епоса.

Преподавани дисциплини

Съдебна реторика, Реторика и комуникативни умения, Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване, Публична реч, Публична реч и пропагандни влияния, Ораторското изкуство на Древния Изток

 

доц. дфн Виржиния Радева

virginiaradeva@mail.bg

Научни интереси

Философия, реторика, теория на аргументацията

Преподавани дисциплини

Реторическа аргументация, Убеждаваща комуникация и диалог, История на Реториката, Аксиологически аспекти в арументацията на велики философи, Теория на преговорите

 

проф. дфн Донка Александрова-Бубняк

Научни интереси

Обща и сравнителна реторика, основи на реториката, реторически аспекти на историческия дискурс

Преподавани дисциплини

Класическа реторика (Древна Гърция и Древен Рим), Съвременна реторика, Дебати, Джендър реторика