Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Обща, експериментална, развитийна и здравна психология

   

Ръководител катедра

Доц. д-р Людмила Андреева

andreeva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Обща психология, Социално познание

Преподавани дисциплини

Увод в психологията; Основи на социалното познание и поведение; Въведение в психологията; Психология; Abnormal Psychology; Communication Skills; Social Cognition; History of Psychology

 

Проф. дпсн Иринка Зиновиева

zinovieva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Предвиждане и управление на индивидуалното и организационното поведение; Роля на психологическите фактори при вземане на икономически решения; Промени в психиката в следствие на участие във виртуалния свят и социалните мрежи; Преход от психология на личността към психология на индивидуалността; Влияние на културата за формиране на личността и индивидуалността; Използване на невронните мрежи като метод за анализ на данни в психологията

Преподавани дисциплини

Диференциална психология и индивидуална психологическа диагностика ; Управление на поведението и психологически тренинг; Организационно поведение; Културна психология и междукултурна медиация (на англ. ез.); Психология на личността, индивидуалните различия и индивидуалността (на англ. ез.); Психология на виртуалния свят и социалните мрежи (на англ. ез.); Управление на човешките ресурси в глобалните компании (на англ. ез.)

 

Проф. дпсн Пламен Калчев

pkalchev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Научна област: детска и юношеска психология, диагностика на психичното развитие.
Интереси: готовност за обучение в училище, вътрешна мотивация за учене, социално сравнение и самооценка, агресия и тормоз от връстниците, страхове и тревожност, субективно и психично благополучие, личностови разстройства, психопатна личност, коравосърдечност и неемоционалност, нарцисизъм, „всекидневен“ (субклиничен) садизъм.

Преподавани дисциплини

Лекционни курсове в бакалавърска степен на обучение:
Психология на развитието в детска и юношеска възраст. Част 1 и 2; Обща и възрастова психология; Психология

Лекционни курсове в магистърска степен на обучение:
Психодиагностика на развитието в детска и юношеска възраст. Част 1 и 2; Агресия и тормоз от връстниците; Тормоз и виктимизация от връстниците; Мотивация за учене и учебни постижения

 

Проф. дпсн Соня Карабельова

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Психология на здравето, Социална психология, Междукултурна психология, Развитие на кариерата, Управление на човешките ресурси, Психология на средата, Промяна на поведението, про-екологични поведения, еко-тревожност, Рисково здраво поведение и качество на живот, Нагласи към промяна, онлайн социални медии, Интернет зависимост, киберхондрия, психично благополучие, Ценностни ориентации, личностни характеристики, избор на кариера, дауншифтинг

Преподавани дисциплини

Психология на здравето; Статистически методи в психологията; Междукултурни изследвания в психологията; Професионален подбор и развитие на кариерата; Организационен мениджмънт в политиката; Управление и развитие на човешките ресурси

 

Доц. д-р Анета Атанасова

a.atanasova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Експериментална психология, невроразвитийни разстройства, психодиагностика, приобщаващо образование, съдебна психология.

Преподавани дисциплини

Експериментална психология II част; Академично писане; Приобщаващо образование; Диагностика и терапия на СНСУ; Психологическа оценка, консултиране и терапевтична работа с разстройства от аутистичния спектър; Основи на диагностиката

 

Доц. д-р Даниел Петров

daniellp@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Психология на личността; психология на здравето

Преподавани дисциплини

Психология на личността; Позитивна психология и здраве; Привързаност и личностна патология; Личностни разстройства; Психология на пола; Въведение в психологията

 

Доц. д-р Камелия Ханчева

hancheva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Психология на развитието в детско-юношеска възраст, привързаност, ментализация и ранно социо-емоционално развитие, психоаналитични теории на развитието, психотерапия, психологическо консултиране, програми за рефлексивно родителстване, отношенчески модели в ранното развитие и връзка с терапевтичен процес, защитни механизми, копинг стратегии, емоционално развитие и регулация, фамилна терапия, психодрама

Преподавани дисциплини

Психология на развитието в детска и юношеска възраст; Семейно консултиране; Клинична работа с деца, юноши и семейства; Социална травма; Работа с групи; Работа по случай; Хронична болест и палиативни грижи; Житейски кризи: групово консултативен контекст

 

Доц. д-р Николай Рачев

nrrachev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Преценки, вземане на решение, рационалност – когнитивни процеси, индивидуални и културни различия; Капацитет на работна памет; Отворена наука, репликативност, възпроизводимост

 

Доц. д-р Светлина Колева

svetlina.koleva@ff.uni-sofia.bg

Научни интереси

Психология на развитието в детска и юношеска възраст. Особености на агресивно поведение и проблемни личностни черти в детска и юношеска възраст (напр. психопатия и садистични наклонности) – изготвяне на инструменти за диагностика и превенция.

Преподавани дисциплини

Психология на развитието в детско-юношеска възраст; Интимни взаимоотношения

 

гл. ас. д-р Весела Кръстева-Симеонова

vessela_simeonova@phls.uni-sofia.bg
vesela_k@abv.bg

 

гл. ас. д-р Галина Кабаджова

gkabadzhov@uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Диана Христова

dahristova@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Елиза Иванова

e_ivanova@phls.uni-sofia.bg
mevesysufres1@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Жорж Балев

balev@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Людмил Денев

ldenev@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Светослав Близнашки

sbliznashk@uni-sofia.bg

Научни интереси

Когнитивна психология, Психология на личността, Психометрия, Невронни мрежи, Математическо моделиране

Преподавани дисциплини

Експериментална психология; Психологическо измерване и оценяване