Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Публична администрация

   

Ръководител катедра

Доц. д-р Албена Танева

taneva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политология, Социология, Администрация и управление.
Политическата власт в различни политически системи; Гражданско общество; Лидерство; Еврейски изследвания и Холокост, Комуникация, Приложно лидерство и управленски практики.

Преподавани дисциплини

Политика и публична власт; Лдерство и лидерски умения; Комуникация и екипи; Администрация и политика по еврейския въпрос в годините на Холокоста/Преследване и спасяване на българските евреи; Етнополитики; Стажантски програми и административни практики; Публична дипломация и оценка на въздействието на събития;

 

Проф. д.п.н. Александър Маринов

amarinov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Теоретични основи на публичната администрация, измерване и оценка на административни дейности, административна динамика (развитие и реформи)

Преподавани дисциплини

Увод в публичната администрация; Оценка на административни дейности и административен капацитет; Административно развитие и реформи; Административен елит

 

Проф. д.п.н. Милена Стефанова

mstefanova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политология: Местна власт и самоуправление. Сравнително местно самоуправление. Регионална политика. Сравнителна европейска публична администрация

Преподавани дисциплини

Многостепенна система за управление; Местна власт и самоуправление; Сравнително местно самоуправление; Сравнителна европейска публична администрация; Публичен интерес

 

Проф. д.п.н. Татяна Томова

t.tomova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически науки, Публични политики, социална политика, зависимост от пътя в политиките, формиране на дневен ред на политиките, теории за процеса на политиките, инструменти на политиките, говърнанс, глобален говърнанс, пост-Веберанска държава, управление на непредвидимостта

Преподавани дисциплини

Формиране и осъществяване на публични политики, Изработване на политики в ЕС, Разработване и управление на проекти в публичната сфера, Социална политика и социални програми, Сравнителни публични политики, Социална оценка на въздействието, Здравни политики

 

Проф. д.п.н. Тодор Танев

tanev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа култура, Теория на публичното управление, Стратегическо управление на публичната сфера

Преподавани дисциплини

Теория на управлението, Стратегическо управление на публичната сфера, Добро управление

 

Доц. д-р Атанас Славов

avslavov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Конституционно право, Конституционна и политическа теория, Теория и философия на правото, Политическа теология, Европеизация на публичния сектор, Гражданско участие и пряка демокрация, Публична администрация, Национална сигурност и отбрана

Преподавани дисциплини

Конституционно право, Въведение в правото, Административно право и процес, Институции и процес на вземане на решения в ЕС, Публично право и гражданско участие, Права на човека, Европейско право в областта на религията, Оценака на съответствието на законодателството с правото на ЕС

 

Доц. д-р Елена Калфова

elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Изследователските интереси: в сферата на регионалната политика, оценката на въздействието, оценка на политики, местното и регионалното управление, регионалната политика. Участвала е в управлението, подготовката и изпълнението на множество научни и приложни проекти за изработване и оценка на политики, стратегически документи, оценка на административен капацитет, оценка на въздействието в сферата на местното самоуправление, пазара на труда, научната и образователната политика, развитието на управленски и административен капацитет, оценка на въздействието.

Преподавани дисциплини

Регионална политика, Оценка на въздействието, Програми и проекти за регионално развитие и трансгранично сътрудничество, Проекти в местната администрация, Многостепенно управление, Местно самоуправление в бакалавърска и магистърска степен на специалностите Публична администрация, Политология, Европеистика.

 

Доц. д-р Мария Тикова

maria_kotseva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Интереси в публичните финанси и данъчната политика, проблемите свързани с икономическото развитие, устойчивото развитие и зелената икономика.

Преподавани дисциплини

Публични финанси, Данъчна система и данъчна политика, Микроикономика, Зелена икономика

 

Доц. д-р Симеон Петров

sapetrov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Публично управление, мениджмънт, публични политики, социална политика, анализ на публични политики, управление на проекти, гражданско участие и организации с идеална цел, стандартизация

Преподавани дисциплини

Основи на публичния мениджмънт, Публични политики, Социална политика, Методи и техники за анализ на публични политики, Управление на проекти;

 

Гл. ас. д-р Деница Хинкова

dihinkova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически науки; Публична администрация; Стратегическо управление Публични политики; Международни отношения и международна сигурност, Управление на кризи и устойчивост, Управление и разрешаване на конфликти; Политики за сигурност; Регионално сътрудничество, иноваци в публичната сфера; устойчиво равитие; климатични измемения и сигурност, Политическа философия.

Преподавани дисциплини

Стратегическо управление в публичната сфера, Политики за национална сигурност, Управление на конфликти, Управление на конфликти и трудови отношения, Приложение на теория на игрите в социалните науки; Human Security, Conflict Resolution, Public Choice Theory.

 

Гл. ас. д-р Любимка Андреева

l_andreeva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Публична администрация, Публични политики и управление, Управление на човешки ресурси, Управление на енергетиката и др.

Преподавани дисциплини

Управление на човешките ресурси, Енергетика и добро управление в България, Енергиен мениджмънт и политики, семинарни занятия „Оценка на административни дейности и административен капацитет“, „Административно развитие и реформи“ и др.