Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Социология

   

Ръководител катедра

проф. д-р Боян Знеполски

bznepolski@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа социология, Социология на културата, Теория на познанието

Преподавани дисциплини

Социология на културата, Методология на научното познание, Новите форми на популизъм, Увод в социологията

 

проф. дсн Таня Чавдарова

tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Икономическа социология и политическа икономия на капитализма; социология на трудовите пазари, неформална заетост и миграция, дребен бизнес и предприемачество.

Преподавани дисциплини

Икономическа социология; Социология на трудовите пазари; Спец-курс по управление на човешките ресурси; Професионално развитие в областта на човешките ресурси

 

проф. дсн Милена Якимова

yakimova@phls.uni-sofia.bg

Преподавани дисциплини

Колективни идентичности; Градски изследвания; Социална теория; Социална критика.

 

доц. д-р Калоян Харалампиев

k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Научна област: 3. Социални, стопански и правни науки

Интереси: статистика, демография, теория на вероятностите, статистически и иконометричен софтуер

Преподавани дисциплини

Статистически методи в социологията; Статистически методи в социологията – 2 част; Статистика; Количествени изследователски методи в ПА; Информационни системи и аналитични методи в УЧР; Емпирични методи в оценката на въздействието; Изследователски методи в ПА; Измервания и методи в организационното поведение; Статистически методи в организационните изследвания; Advanced Statistics; Приложение на количествени методи в социалните науки

 

доц. дсн Мартин Иванов

hadjimartin@abv.bg

Научни интереси

стопанска и социална история на България и Европа през Модерното време

Преподавани дисциплини

Българските елити; Социална история на българското село; Модернизация на България; Политически живот на модерна България

 

доц. д-р Петя Славова

pslavova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

1) Изследвания на свободните високо-образовани професии(архитекти, адвокати, лекари) и влиянието им върху развитие на градовете;
2) Изследвания на селско-стопанските и регионалните политики и въздействието им върху развитието на селските райони.
Научни области: Социология на професиите, Рурална социология, Историческа социология на социализма; Социология на пост-социалистическите трансформации

Преподавани дисциплини

Социология на труда; Професионални роли на социолога; Емпирични социологически дисциплини; Дизайн на докторантското изследване в социалните науки чрез приложение на качествени методи

 

доц. д-р Светла Маринова

svetla_marrinova@yahoo.com

Научни интереси

История на социологията; социологическа теория; социологически изследвания на социалните неравенства; социология на глобализацията; образователни неравенства

Преподавани дисциплини

История на социологията; Социология на неравенството; Критическата социология на П. Бурдийо; Социология на глобализацията: космополитизация и екстернализация

 

гл. ас. д-р Антоанета Гетова

aggetova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Количествени методи, дигитални методи, социология на организациите

Преподавани дисциплини

Основи на SPSS, Софтуерни решения за анализ и обработка на данни, Онлайн изследвания

 

гл. ас. д-р Боряна Бунджулова-Бончева

b_bundjulova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Социология на социалните общности, жизнени светове на/за хора с увреждания, феноменологични контексти, разбираща социология, социоанализа, некласически изследвания и анализи

Преподавани дисциплини

„Социология на социалните общности“, „Невидимото малцинство: хората с увреждания“, „Микросоциални общности: аз и другият“, „Академично писане“

 

гл. ас. д-р Вероника Димитрова

v.s.dimitrova@phls.uni-sofia.bg

veronika.s.dimitrova@gmail.com

Научни интереси

Социология на медицината и здравеопазването, социология на града, социология на отклоняващото се поведение, качествени методи

Преподавани дисциплини

Социология на града, Социология на медицината и здравеопазването, Качествени методи, Ромите като малцинство, Норма и отклонение: престъпност, лудост, сексуалност

 

гл. ас. д-р Гергана Ненова

g.nenova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Социология на пола, Социология на организациите, Социология на семейството

Преподавани дисциплини

Социология на организациите, Социология на семейството, Социология на труда, Социология на пола, Основи на управлението

 

гл. ас. д-р Димитър Благоев

dblagoev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Социология; Социална стратификация; Медии; Количествени и качествени методи в социалните науки.

Преподавани дисциплини

Социология на организациите, Социология на семейството, Социология на труда, Социология на пола, Основи на управлението

 

гл. ас. д-р Елена Стойкова-Доганова

stojkovado@phls.uni-sofia.bg

e.stoykova@gmail.com

Научни интереси

Контент анализ, Изследователски методи в социологията, Социология на социологията, Социология на образованието, Социология на пола, Историческа социология на социализма

Преподавани дисциплини

Контент анализ, Логика на ЕСИ, Изследователски методи в социологията, Обща социология

 

гл. ас. д-р Емил Георгиев

e_georgiev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Основните области на експертиза и изследователски интереси: икономическата и организационна социология, неоинституционалната теория, оперативен мениджмънт и организационното консултиране.

Преподавани дисциплини

Лекционен курс по „Основи на управлението“ в магистърска програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“, специалност „Социология”.
Семинарни занятия по „Икономическа социология: класически идеи“ в бакалавърска степен, специалност „Социология”.
Семинарни занятия по „Икономическа социология: съвременни идеи“ в бакалавърска степен, специалност „Социология”.

 

гл. ас. д-р Леа Вайсова

lea_vaysova@phls.uni-sofia.bg
l.weissova@gmail.com

Научни интереси

Социални мобилизации, Критическа социална теория

Преподавани дисциплини

Бакалавърска програма на катедра“ Социология“, СУ
История на социологията: генезис на национални социологически традиции –асистент
История на социологията след II Световна война – асистент
Социология на властта. – асистент
Социология на идеологиите – асистент
Бакалавърска програма, специалност „История и философия“, СУ
Обща социология – титуляр на курса

 

гл. ас. д-р Мила Минева

mmineva@phls.uni-sofia.bg
mineva.milla@gmail.com

Научни интереси

Социология на културата (популярна култура), медийни изследвания, визуални изследвания, историческа социология

Преподавани дисциплини

Социология на медиите и популярната култура; Социология на изкуството; Визуални методи в социалните науки

 

гл. ас. д-р Момчил Христов

mehristov@phls.uni-sofia.bg

momchilhrist@gmail.com

Научни интереси

Социологическа теория, Социология на политиката, Историческа социология на социализма

Преподавани дисциплини

Въведение в социологията, Основни категории на социологическия анализ