Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Европеистика

   

Катедра „Европеистика“ е специализирана в изучаването на Европа, нейните култура, политика, история и общество. Катедрата предлага широка гама от курсове, които дават възможност на студентите да развият цялостно разбиране за Европа, нейните институции и роля в глобалната общност и ги подготвят за кариера в академичните среди, правителствени и международни организации или други области, където задълбоченото разбиране на Европа е от съществено значение.

Членовете на катедрата са висококвалифицирани експерти с опит в своите области и са активно ангажирани с изследвания и публикации.

Ръководител на катедра

 

Доц. д-р Николина Цветкова

ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Езиково обучение, езикови и образователни политики, междукултурно учене, междукултурна компетентност, европейски измерения на средното и висшето образование, използване на ИКТ за образователни цели, електронно и дистанционно обучение.

Преподавани дисциплини

Английски език, Английски език за специализирани цели, Междукултурни взаимодействия, Въведение в многоезичието на ЕС, Проектна терминология, Междукултурни взаимодействия и проекти в областта на културата в ЕС

 

Проф. дфн Благовест Моллов

bmollov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Аналитична философия, метафизика, теория на аргументацията, англицистика

Преподавани дисциплини

Странознание (англ. език), Специализиран англ. език (кат. Европеистика); Analytic philosophy and pragmatism, Applied logic. Analytic ontology and meta-ontology (Философия на англ. език, ФФ)

 

Проф. д-р Мария Стойчева

stojchevap@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа философия, европейска идентичност, езикови и образователни политики, политики в областта на културата; аналитична философия, философия на езика; управление на проекти, европейски проекти, оценка и управление на проекти и управление на качеството

Преподавани дисциплини

Европейска културна идентичност; Етнически и национални идентичности; Социално-политическа философия; Оцевка и контрол на европейски проекти; Подготовка и управление на проекти; Управление на качеството на проекта; Културна политика на ЕС; Езикова политика на ЕС Политика на многоезичие

 

Доц. дпн Калоян Симеонов

kdsimeonov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Икономически и паричен съюз на ЕС.; Присъединяване към еврозоната. Ролята на еврото на глобалните пазари. История на паричните съюзи.; Единен пазар и общи политики на ЕС.; Финансови услуги, финансови пазари и свободно движение на капитали.; Разширяване на ЕС. Икономика на ЕС.

Преподавани дисциплини

Съвременно социално-икономическо развитие на България (след 1990 г.); Съвременно социално-икономическо развитие на държавите членки на ЕС (След Римския договор); Икономически и паричен съюз на ЕС; Единен пазар на ЕС; Разширяване на ЕС.

 

Доц. дпн Мирела Велева-Ефтимова

velevaefti@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Европейски изследвания, История на европейската интеграция, политика на разширяване на ЕС, евроинтеграция на България

Преподавани дисциплини

История на Европа XXв., История и теории на европейската интеграция

 

Доц. д-р Станислав Костов

skkostov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Право на Европейския съюз, Съдебна защита в ЕС, Защита на основните права

Преподавани дисциплини

Право на Европейския съюз, Съдебна защита в ЕС

 

Доц. д-р Цветан Манчев

Научни интереси

Макроикономика, монетарна икономика, парична политика, макро-надзорна политика, валутни режими, европейска икономическа и финансова интеграция, икономически и валутни съюзи, централно банкиране, финансова стабилност, финансови кризи

Преподавани дисциплини

Основи на Европейския икономически и паричен съюз; Банков съюз; Европейската система от централни банки

 

Гл.ас. д-р Вихър Георгиев

vihurg@uni-sofia.bg

Научни интереси

Институционален механизъм на ЕС; комитология; политика на сближаване на ЕС; имиграционна политика и политика за сигурност на границите на ЕС.

Преподавани дисциплини

Информационно общество; Въведение в правото; Политиката в правосъдието и вътрешните работи; Политики на Европейския съюз, практикум; Прилагане на правото на ЕС; Организация и провеждане на процедури за обществени поръчки; Публично-частни партньорства

 

Гл.ас. д-р Даниела Дечева

dndecheva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Германистика – Културна история на немскоезичните страни; Култура и политики на памет в Германия и Европа; Германска идентичност след 1945 г.

Преподавани дисциплини

Немски език – странознание (История и култура на немскоезичните страни)
Немски език – терминология на европейските институции
Европейска култура на 20 век – въведение

 

Гл.ас. д-р Десислава Караасенова

dkaraasenova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Интернационализация на висшето образование; Транснационална академична мобилност; Интеркултурна комуникация; Англицистика

Преподавани дисциплини

Специализиран английски език (терминология на институцииите на ЕС; юридически английски; бизнес английски; интеркултурна комуникация)

 

Гл.ас. д-р Радостина Захариева

rzaharieva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

съпоставително езикознание, идиоматика, лингвокултурология, терминология

Преподавани дисциплини

Френски език – лексика и граматика, превод, разговор, писане ; Френски език – специализирана лексика, превод, разговор, писане ; Френски език – терминология на европейските институции ; Френски език – терминология и аналитични умения ; Френски език – публично говорене и модериране (МП „Европейска интеграция и дипломация на ЕС”); Френски език – увод в терминологията на европейските институции (МП „Европейска интеграция”)

 

Гл.ас. д-р Рая Райчева

r.raycheva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Филология; Езикознание; Социолингвистика; Превод; Чуждоезиково обучение; Интерактивни методи на преподаване и ИТ

Преподавани дисциплини

Лексика, граматика, превод, разговор, писане – испански език (1 и 2 част); Специализирана лексика, превод, разговор, писане – испански език (1 и 2 част); Терминология на институциите на ЕС – испански език (1 и 2 част)

 

Гл.ас. д-р Ана Лазарова

ana.lazarova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Преподавани дисциплини

 

Гл.ас. д-р Мария Юрукова

 

Ас. Диана Тюркеджиева

 

 

Гост-преподаватели

Проф. д-р Ингрид Шикова

ingridshikova1@gmail.com

Проф. д-р Ингрид Шикова е един от основателите на специалност „Европеистика“ в СУ, ръководител на катедрата (2007-2011) и кръстник на випуските. Експерт в областта на политиките на ЕС. С нея ще се запознаете още във втори курс, когато ще ви преведе из сложната материя на „Политики на Европейския съюз“ и „Европейски програми и управление на проекти“.
Цялата си професионална кариера проф. д-р Шикова посвещава на европейската интеграция. Специализирала е в Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Университета в Лимерик, Ирландия, Холандския икономически институт в Ротердам, Кралския институт за международни отношения в Лондон и др. Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Европейския съюз, както и съветник в Представителството на Европейската комисия. Член е на Екип Европа. Носител на Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.