Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / СДК "Компетентностен подход и иновации в образованието"

   

КРАТКОРСОЧЕН КУРС ЗА

СДК НА ТЕМА „КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

 

Курсът се предлага на основание последните промени в нормативната уредба за получаване на професионалната квалификация „учител, а именно:

  • НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. (и по-точно приложение 1)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г.)

Компетентностният подход е вече почти класически за съвременното образование. Нещо повече – утвърден е като парадигма и в останалите сфери и равнища на социалния живот. А заради своя идеен и приложен потенциал и заради посоките на човешкото развитие, той продължава да се свързва и с иновациите. Ето защо и предлаганата програма се вписва като ключова в подготовката както на съвременния учител, така и на специалистите експерти и обучители на педагогическите кадри. Квалификационният курс интегрира компетентностния подход с иновациите в образованието – разглежда самия компетентностен подход като иновация в теоретическите му и приложни измерения в комплекса от други базови педагогически подходи; иновациите в контекста на компетентностния подход и на личностното развитие на младите хора в съответствие с учебните програми по…; разнообразни иновативни практики. Така курсът е перспективно средоточие между теория-практика-експертиза със синергичната цел да стабилизира компетентностната квалификация на педагогическите специалисти на бъдещето в различните й взаимосвързани проявления.

 

Курсът е насочен към учители, експерти, обучители от сферата на неформалното образование.

 

Обучението се провежда в присъствена или дистанционно форма.

 

Хорариум: 16 ч. (8 ч. лекции и 8 ч. упражнения)

 

Учебно съдържание

 

 

 

 

Теми

 

 

Лекции

 

 

Упражнения

 

 

1

 

Основни понятия. Глобална епоха и трансформации в глобалното образование – синергична философско-образователна концепция, отворено образование. Трансверсални компетентности, функционални познавателни компетентности, интегрирана метаметодика на обучение. Трансверсално ядро на компетентността и основни подкомпетентности.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Педагогическо компетентностно целеполагане на три равнища – познавателно-формиращо; ценностно-възпитателно; за себерефлексия-себепознание. Първо задание за първа подкомпетентност.

1

 

 

 

 

3

 

 

Базови методически подходи за трансверсални и за функционални познавателни компетентности – анализ на учебните програми по…

2

 

2

 

 

4

 

Подготовка на методически цикъл за поетапно формиране и развитие на видовете компетентности. Второ задание за втора подкомпетентност.

2

 

2

 

 

5

 

Анализ и компетентностна експертиза на училищните учебници по… Трето задание за трета подкомпетентност.

1

 

2

 

 

6

 

Иновативни образователни практики за личностно развитие на учениците и професионалния опит на специалиста - в приоритетни образователни проблемни и перспективни области. Четвърто задание за четвърта подкомпетентност.

1

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

 

8 ч. 8 ч.

 

 

Оценяване - Курсът завършва с изработване на портфолио от 4 компонента, като курсистите подготвят и представят ПО ИЗБОР ДВА от тях – първо, педагогическо компетентностно целеполагане /трансверсални личностни – ключови предметно-познавателни и функционални познавателни компетентности по учебния предмет/; второ, методически цикъл за технологична реализация чрез персонално портфолио на ученика, трето, компетентностна оценка на училищен учебник и четвърто, разработване на иновативна образователна практика в компетентностен контекст.

 

Сертифициране - Успешно завършилите квалификационната програма ще получат сертификат за преминато обучение с присъден 1 квалификационен кредит от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Приемът на документи се извършва целогодишно. Обучението започва след формиране на група от минимум 5 човека.

 

Цена на курса – 450 лв. Сумата може да се заплати на две равни вноски.

 

При дистанционна форма на обучение, то се извършва през университетската платформа за електронно обучение „Moodle“.

 

Начин на записване: Заявление (по образец)

 

За контакти:

Анна Арсова - Инспектор СДК

e-mail: a.arssova@fp.uni-sofia.bg

каб. 56, тел. 9308 337, 989 45 63