Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Обучение

   

Обучението в магистърските програми по всяка дисциплина включва лекционен курс и часове за упражнения. Предвидени са и много практически занятия. Използват се интерактивни методи на обучение, дискусии, работа по проект, решаване на казуси и други възможности за активно включване на студентите в процеса на обучение.

 

Магистрантите завършват със защита на дипломна работа и /или държавен изпит съобразно регламентираното в учебния план на съответната магистърска програма.

 

Във всяка магистърска програма студентите изучават дисциплини от следните групи:

  • Базова подготовка: модул от дисциплини, задължителен за студенти, които не са завършили бакалавърска или магистърска степен по професионалното направление на магистърската програма. Обучението по всяка от тези дисциплини завършва с изпит.
  • Задължителни дисциплини: изучават се задължителни специализиращи дисциплини в профила на магистърската програма.
  • Избираеми дисциплини: студентите избират от предложен списък с дисциплини.
  • Факултативни дисциплини: по избор на студентите.